top of page

5.3 Digiympäristöjen tuki ja ohjaus

Tämä alateema käsittelee sitä, miten opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa huomioidaan kaikkien opiskelijoiden tarvitsema tuki ja ohjaus digitaalisessa ympäristössä. Tämä oppisisältö perehdyttää kartoittamaan organisaation valmiuksia saavuttaakseen digitalisaation laadukkaamman hyödyntämisen.  

Gradient Strip

Siirry sivulla valitsemaasi sisältöön:

Ydinasiat  

 • Sisällöstä löytyy organisaatiosi digivalmiuksia esiin tuova kartoituslista, jonka avulla voit kehittää valmiuksia entistä tuloksellisemmaksi.  

 • Teeman oppisisällössä olevasta opetushallituksen opetusneuvos Minna Taivassalon esityksessä tuodaan esille sitä, miten mahdollistetaan joustavat, yhdenvertaiset ja laadukkaat yhteisölliset mahdollisuudet kaikille? Tavoitteena on erilaisten digitaalisten ratkaisujen pedagogisesti mielekäs hyödyntäminen erilaisten opiskelijoiden oppimisprosessin ohjauksessa eri ympäristöissä.  

 • Keskeisiä kehittämiskohteita tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat:  

 • Koulutuksen palvelu- ja tuotevalikoiman kehittäminen paikkariippumattomuuden näkökulmasta  

 • Tasa-arvon ja saavutettavuuden eri näkökulmien huomioiminen  

 • Digitaalisen läsnäolon, vuorovaikutuksen ja osallisuuden tukeminen  

 • Oppimisdatan ja -analytiikan sekä tekoälyn tarkoituksenmukainen hyödyntäminen  

 • Fyysisen ja psyykkisen terveyden suojeluosaaminen ja erilaisten oppimisympäristöjen turvallisuus  

 • Hyvä ohjaus kuuluu kaikille oppijoille, ja ohjausta toteutetaan oppilaitosympäristössä työskentelevien yhteistyönä. Opetushallitus on tuottanut hyvän ohjauksen kriteerit, jotka tulisi olla kaikkien koulutuksen järjestäjien esihenkilöiden, sekä opettajien ohjenuorana suunnitellessa ja toteuttaessa ohjausta oppilaitoksessa.  

Suosituksia toimintatavoiksi 

Opintojen ohjaus ja tuki tulee huomioida myös digitaalisissa oppimisympäristöissä. Ohjauksen ja tuen toimintatavat tulevat muuttumaan paljon tulevien vuosien aikana. Niistä tulee myös entistä enemmän aikaan ja paikkaan sitomattomia ja siksi on erityisen tärkeää pohtia, että miten tuki ja ohjaus tavoittaa kaikki sitä tarvitsevat opiskelijat hakeutumisesta jälkiohjaukseen saakka. 
Verkko-opiskelijoiden opinto- ja uraohjaus (thinglink.com)   

Toimintatapa: Laadukas tuki ja ohjaus 

Koulun esihenkilön ja opettajan on tärkeää tietää, millaisia digitaalisia oppimisympäristöjä on kehitetty taitojen valmennukseen. Samalla voi pohtia, että mitkä niistä sopisivat oman koulun oppimisympäristöiksi nostaen oppimisen laatua.  

Seuraavassa opetushallituksen opetusneuvos Minna Taivassalon tuottamassa esityksessä voit tutustua digitaalisiin oppimisympäristöihin ja ammatillisen opetuksen/-oppimisen tulevaisuuden näkymään.  

Toimintatapa: Digitaalisten oppimisympäristöjen esittely ja mahdollisuudet ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja palvelutarjontaan 

Hyvä ohjaus kuuluu kaikille oppijoille, ja ohjausta toteutetaan koulu- ja oppilaitosyhteisöissä työskentelevien yhteistyönä. Hyvän ohjauksen kriteerit on työkalu ohjauksen kehittämiseen ja varmentamiseen koulujen ja oppilaitosten muuttuvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä.   

Lähde: Opetushallitus  

Opetushallitus on tuottanut hyvän ohjauksen kriteerit, joka tulisi olla kaikkien koulutuksen järjestäjien esihenkilöiden, sekä opettajien ohjenuorana suunnitellessa ja toteuttaessa ohjausta oppilaitoksessa.  

Toimintatapa: Hyvän ohjauksen kriteerit 

Usein kysytyt kysymykset

 • Mistä kyvykkyys koostuu ja onko se sama kuin osaaminen? 
  Kyvykkyys koostuu joukosta toisiinsa liittyviä valmiuksia ja henkilöstön osaamisia, tietoa ja teknologiaa, joita hyödynnetään prosessin / useamman prosessin vaiheissa. Esimerkiksi organisaation markkinointikyky saattaa perustua osaavan henkilöstön, oman organisaation toimintaprosessien, tietotekniikan ja taloudellisten voimavarojen vuorovaikutteiseen yhteiskäyttöön.   Kyvykkyyksiä ja osaamista sekä tiedon ja osaamisen johtamista käsitellään eri yhteyksissä monin eri tavoin, ja yksiselitteisen määrityksen antaminen käsitteiden viidakossa on vaikeaa, ellei mahdotonta. Käsitteen käyttö liittyy yleensä aina näkökulmaan, esim. kokonaisarkkitehtuurityössä se liittyy JHS 179 suosituksen mukaiseen määritelmään.  
 • Mitä tarkoittaa Green ICT?
  Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävälliseen suunnitteluun ja käyttöön liittyy tarkentavasti käsite Green ICT (Green Information and Communication Technology), joka sisältää tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävällisen suunnittelun ja käytön. Green ICT:n tavoitteena on vähentää tieto- ja viestintäteknologian ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Edellinen tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä digitaalisten palveluiden ja sisällön ympäristövaikutusten huomioimista. ks. Kestävän kehityksen kyvykkyyden kehittäminen (tehtävä 5) ja lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio)
 • Mitä monimuotoisuudesta työelämässä voi olla hyötyä?
  Muutamia esimerkkejä: · Suomessa on tarve työvoimalle · Monimuotoisuus ei ole pelkkä yhteiskuntavastuukysymys vaan se on yrityksille ja organisaatioilla myös kilpailuetu. · On tutkittu, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat paremmin. · Huomioimalla inklusiivisuus ja kulttuurisensitiivisyys organisaatioissa voidaan luoda tulevaisuuden työkulttuuria, sekä houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat. Katso lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio) Monimuotoisuus työelämässä. Johtajan näkökulma, monimuotoisuuden hyödyt: Sami Itani on Vimeo
 • Mikä on verkosto?
  Verkosto on useamman toimijan (yksilöt, intressiryhmät tai organisaatiot) välinen vastavuoroinen ja keskinäisen tiedon sekä resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde ja arvontuottamismalli, jonka avulla pyritään yhdistämään toimijoiden osaamista ja voimavaroja synergiaetujen saamiseksi (Valtioneuvoston verkostojohtamisen opas). Verkostoja on kuitenkin erilaisia ja niiden rakenne riippuu tarkoituksesta ja toiminnan luonteesta.  Tutustu verkostoihin teemassa 4
 • Mikä on ekosysteemi?
  Ekosysteemit ovat yhteisen vision ympärille rakentuvia, jatkuvasti kehittyviä verkostorakenteita. Ekosysteemiin ilmaantuu uusia ominaisuuksia toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien kautta. Erilaisten tavoitteiden perusteella voidaan tunnistaa kolme keskeistä tyyppiä: osaamis-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit. Ks. Tehtävä 3 ja tehtävään liittyvä video: https://youtu.be/5Lc2RIqUqr4 Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas / VTT

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Kaikki aiheet

bottom of page