top of page

Teema 8.1

TP 8.1 Digioppimateriaalin tuottaminen ja saavutettavuus 

Nohevasti toimiva opettaja tuottaa saavutettavaa digitaalista opetusmateriaalia hyödyntäen jo olemassa olevaa, yhteiskäyttöistä materiaalia. Hyvät ja joustavat tuottamisen tavat ovat kehitetty yhdessä opiskelijoiden sekä henkilökunnan kanssa, näin materiaali ja toimintatavat palvelevat parhaiten sekä tekijää että käyttäjää. Tekoälypohjaisten sovelluksien käyttömahdollisuudet ja eettiset haasteet huomioon ottaen.  

Paketti on jaettu kolmeen osaan: 

 

 • 8.1.1 – Organisaatiolla on toimintatavat digitaalisten oppimateriaalien tuottamiseen 

 • 8.1.2 – Laatukriteeristöt 

 • 8.1.3 – Saavutettavuus 
   

 • 8.3 – Tekoälyn hyödyntäminen osana oppimista (Oma kokonaisuutensa, 8.3) 

Osa #1

Oppijan tarpeiden tunnistaminen: Tunnista oppijoiden tarpeet ja mielenkiinnon kohteet digitalisaation alalla ja räätälöi tarjonta vastaamaan näitä tarpeita.​

Oppimateriaalien kehittäminen: Kehitä oppimateriaaleja, jotka tarjoavat selkeän ja interaktiivisen oppimiskokemuksen oppijoille ja auttavat heitä kehittämään digitalisaation osaamistaan.

Osa #2

Verkko-oppimisympäristöjen tarjoaminen: Tarjoa verkko-oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat oppijoiden oppimisen missä ja milloin he haluavat.


Oppijan aktiivinen osallistuminen: Rohkaise oppijoita aktiiviseen osallistumiseen ja keskusteluun digitalisaation aiheista ja teemoista. Ja kerää palautetta ja kehittämisehdotuksia digitalisaation käytöstä.

Arviointi ja palautteet: Arvioi oppijoiden edistymistä ja tarjoa heille jatkuvaa ja välitöntä personoitua palautetta heidän osaamisestaan.

Teema 8.1

Digitalisaatio osana strategiaa

Tuotetaan saavutettavaa digitaalista opetusmateriaalia hyödyntäen jo olemassa olevaa, yhteiskäyttöistä materiaalia. 

 • Henkilöstön ohjeistaminen digitaalisen oppimateriaalin tuottamiseen ja yhteiskäyttöön.  

 • Keinot ja toimenpiteet, millä kehitetään osaamista ja resurssia tuottaa digitaalista oppimateriaalia.  

 • Hyvät ja joustavat tuottamisen toimintatavat ovat kehitetty yhdessä opiskelijoiden sekä henkilökunnan kanssa. 

 • Laadukkaan verkko-opinnon kriteerit ja keinot tuottaa laadukasta digitaalista oppimateriaalia.  

 • Saavutettava materiaali palvelee parhaiten sekä tekijää että käyttäjää. 

 • Ratkaistaan ja päätetään, miten saavutettavuudesta huolehditaan ja kenen vastuulla se on. 

 • Tekoälypohjaisten sovelluksien käyttömahdollisuudet ja eettiset haasteet otetaan huomioon. 

 • Ratkaistaan ja päätetään, miten tekoälypohjaisten palvelujen ja sovellusten tuomat hyödyt ja haasteet otetaan käyttöön ja huomioon.  

Ydinasiat 

8.1 Oppimateriaalien tuottaminen  

 • Uusi opettaja Stephen Kavanaugh saapuu Taikasalon ammattiopiston koulutuspäällikkö Leo Hakkaraisen sähköalan tiimiin. Sähköalan ammattialataitojen lisäksi Stephen toimii englannin kielen opettajana. Stephenin perehdyttäjänä toimii opettaja Pirkko Koivu. Pirkon tehtävänä on tutustuttaa Stephen digiaineistojen yhteiskäytön ja tuottamisen hyviin käytäntöihin. 

Kehystarina 

Kysymyksiä?

Usein kysytyt kysymykset

Stephenillä on hyvä idea uudesta kurssista, mutta ei oikein tiedä miten lähtisi liikkeille. Pirkko vinkkaa, että tähän on olemassa hyvä prosessi. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” Leo naurahtaa.

8.1.1 Digitaalisten oppimateriaalien tuottamisen toimintatavat 

8.1.2 Laatukriteeristö 

Täältä löydätte ladattavan laatukriteeristön (Drive) digitaalisen oppimateriaalin ja opintokokonaisuuksien tuottamisen avuksi. 

 • Mistä kyvykkyys koostuu ja onko se sama kuin osaaminen? 
  Kyvykkyys koostuu joukosta toisiinsa liittyviä valmiuksia ja henkilöstön osaamisia, tietoa ja teknologiaa, joita hyödynnetään prosessin / useamman prosessin vaiheissa. Esimerkiksi organisaation markkinointikyky saattaa perustua osaavan henkilöstön, oman organisaation toimintaprosessien, tietotekniikan ja taloudellisten voimavarojen vuorovaikutteiseen yhteiskäyttöön.   Kyvykkyyksiä ja osaamista sekä tiedon ja osaamisen johtamista käsitellään eri yhteyksissä monin eri tavoin, ja yksiselitteisen määrityksen antaminen käsitteiden viidakossa on vaikeaa, ellei mahdotonta. Käsitteen käyttö liittyy yleensä aina näkökulmaan, esim. kokonaisarkkitehtuurityössä se liittyy JHS 179 suosituksen mukaiseen määritelmään.  
 • Mitä tarkoittaa Green ICT?
  Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävälliseen suunnitteluun ja käyttöön liittyy tarkentavasti käsite Green ICT (Green Information and Communication Technology), joka sisältää tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävällisen suunnittelun ja käytön. Green ICT:n tavoitteena on vähentää tieto- ja viestintäteknologian ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Edellinen tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä digitaalisten palveluiden ja sisällön ympäristövaikutusten huomioimista. ks. Kestävän kehityksen kyvykkyyden kehittäminen (tehtävä 5) ja lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio)
 • Mitä monimuotoisuudesta työelämässä voi olla hyötyä?
  Muutamia esimerkkejä: · Suomessa on tarve työvoimalle · Monimuotoisuus ei ole pelkkä yhteiskuntavastuukysymys vaan se on yrityksille ja organisaatioilla myös kilpailuetu. · On tutkittu, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat paremmin. · Huomioimalla inklusiivisuus ja kulttuurisensitiivisyys organisaatioissa voidaan luoda tulevaisuuden työkulttuuria, sekä houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat. Katso lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio) Monimuotoisuus työelämässä. Johtajan näkökulma, monimuotoisuuden hyödyt: Sami Itani on Vimeo
 • Mikä on verkosto?
  Verkosto on useamman toimijan (yksilöt, intressiryhmät tai organisaatiot) välinen vastavuoroinen ja keskinäisen tiedon sekä resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde ja arvontuottamismalli, jonka avulla pyritään yhdistämään toimijoiden osaamista ja voimavaroja synergiaetujen saamiseksi (Valtioneuvoston verkostojohtamisen opas). Verkostoja on kuitenkin erilaisia ja niiden rakenne riippuu tarkoituksesta ja toiminnan luonteesta.  Tutustu verkostoihin teemassa 4
 • Mikä on ekosysteemi?
  Ekosysteemit ovat yhteisen vision ympärille rakentuvia, jatkuvasti kehittyviä verkostorakenteita. Ekosysteemiin ilmaantuu uusia ominaisuuksia toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien kautta. Erilaisten tavoitteiden perusteella voidaan tunnistaa kolme keskeistä tyyppiä: osaamis-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit. Ks. Tehtävä 3 ja tehtävään liittyvä video: https://youtu.be/5Lc2RIqUqr4 Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas / VTT

Tekoäly on Pirkolle uusi asia, mutta Stephenin opastuksella hän pääsee alkuun ja oppii käytön perusteet. Tekoälysovelluksia tulee tarjolle jatkuvasti ja pääsääntöisesti englanninkielisinä. Kaksikko listaa tarjontaa ja ehdottaa Leolle, että Taikasaloon pitäisi laatia tekoälyn käytön eettiset linjaukset.  

8.1.4 Tekoälyn hyödyntäminen  

Harjoittele/testaa 

Pohdintatehtävät 

Pohdintatehtävät 

Opettajille:  
Saat loistavan idean uudesta kurssista. Tiedätkö miten sinun kannattaisi lähteä liikkeille?  

Johdolle:  
Millaista materiaalia oppilaitoksen kannattaa tuottaa itse?  

Laatukriteeristö, johdon näkökulma -tehtävä 

Kolmiportainen vastausvalikko kullekin väittämälle: toteutuu, toteutuu osittain, ei toteudu 

 

Miten nämä asiat toteutuvat organisaatiossanne?  

 1. Oppilaitoksessamme on määriteltynä verkko-opinnon laatukriteerit.  

 2. Laatukriteerien toteutumisen seurantaan on laadittu toteutusmalli.   

 3. Opetushenkilöstö tuntee oppilaitoksemme verkko-opinnon laatukriteerit.  

 4. Oppilaitoksessamme on määritelty resurssit verkko-opinnon tuottamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten.  

 5. Oppilaitoksessamme on tarjolla teknistä ja digipedagogista tukea verkko-opinnon suunnitteluun ja tuottamiseen.  

Palaute:  

toteutuu 2 p.  

toteutuu osittain 1 p.   

ei toteudu / en tiedä 0 p.  

Lopputulos pisteiden mukaan:  

9-10 p. Erinomaista! Verkko-opintojen laatutyön johtaminen on oppilaitoksessanne hyvällä mallilla.  

5-8 p. Tästä on hyvä jatkaa. Olette jo tehneet hyviä toimia laadukkaiden verkko-opintojen toteutuksen tueksi. Näistä materiaaleista saatte tukea seuraavien kehitysaskeleiden ottamiseen.  

0-4 p. Nyt on aika ryhtyä toimeen. Verkko-opintojen laatutyön johtamiseen on työkaluja näissä materiaaleissa.  

Videoiden ja äänitallenteiden tekstivastineet ja tekstitys:  

Saavutettavuus; kuvat, äänitiedostot ja videot -tehtävä

Curated sets

Change the text to include your own content. Adjust the font, size or scale to customize the style.

Lisätiedot

Syvennä osaamista

Ammatillisen koulutuksen kokonaisvaltaista johtamista on kuvattu viitearkkitehtuurilla. Yhteinen viitearkkitehtuuri edistää yhteentoimivuutta. 

Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri - KARKKI - Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen - Eduuni-wiki

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VIITE- JA KOKONAISARKKITEHTUURI

Työkirja hyödyntää tämän kattavan ilmiön jä­sentelyssä tietotyöläisen tyypillisimpiä jaksamiseen ja työn suju­vuuteen liittyviä toimintoja.

 

Digiajan työhyvinvoinnin työkirja

 Tutustu digiajan työhyvinvoinnin työkirjaan

DigCompOrg-infograafi syntyi osana OSAOn Digikompassi-työtä, joka aloitettiin syyskuussa 2022.

 

Kielen kääntämisessä on käytetty apuna tekoälytekniikkaa käyttävää kääntäjää.

 

OSAOn Digikompassi-työssä yhdistetään Digiosaava.fi-hankkeen linjauksia ja verkoston osaamista sekä DigCompOrg-viitekehyksen suuntaviivoja.

DigCompOrg-viitekehyksen infograafi

Tutustu eurooppalaiseen viitekehykseen digikyvykkäille oppilaitoksille.

Digitalisaatiokehityksen suuntaamiseksi ja johtamiseksi on digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen valmistelussa laadittu Suomen digitaalinen kompassi.

Digikompassi perustuu eurooppalaiseen arvopohjaan ja digitaalinen vuosikymmen 2030 -ohjelmaan. Se ohjaa kehitystyötä ja vahvistaa yhteistä ymmärrystä digitalisaation ja datatalouden hyödyistä, käsitteistä ja suunnasta. Digikompassi määrittelee painopisteitä myös Suomen vaikuttamistyölle EU:ssa.

Suomen digitaalinen kompassi

Tutustu valtioneuvoston selontekoon Suomen digitaalisesta kompassista.

Digikompassi on pelimuotoinen yhteiskehittämisen menetelmä kehittämishaasteiden tunnistamiseksi ja niiden ratkaisemisen tueksi. Peliä pelataan tiimeissä ja sen pelaamiseen kuluu aikaa noin kolme tuntia.

Digikompassi kehitettiin alun perin kuntien tueksi, mutta alusta saakka sitä on hyödynnetty myös muissa julkisen sektorin organisaatioissa. Tämä versio pelistä on tarkoitettu kaikille julkisen sektorin, miksei myös muille organisaatioille.

 

Digikompassi-yhteiskehittämismenetelmä | Suomidigi

Tutustu Digikompassi-yhteiskehittämismenetelmään

Visiolauseessa Suomi on maailman johtava kestävän digitalisaation kehittäjä ja hyödyntäjä kasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa vuonna 2027. Digitalisaatiolla edistetään kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä.

 

Digitaaliset työkalut ja toimintaympäristöt tukevat oppijoiden yksilöllisiä tarpeita sekä edistävät yhdenvertaisuutta ja koulutuksen saavutettavuutta. Digitalisaatio tukee yhteistyötä toimijoiden välillä ja oppimista elämän eri vaiheissa. Digitalisaatiota edistetään tietoperustaisesti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjaukset 2027

Tutustu OKM:n kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjauksiin vuodelle 2027

KT:n ja Kuntaliiton 8 oppia kuntien digitalisaatiosta -podcasteissa kerrotaan, miten digitalisaatio mahdollistaa paremman kuntatyön ja palvelut.

8 oppia kuntien digitalisaatiosta on podcast-sarja kuntapäättäjille ja -kehittäjille | Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Tutustu 8 oppia kuntien digitalisaatiosta – podcast-sarja

Vuorineuvos, taloustieteen tohtori Kari Neilimo ja hallitusammattilainen Heikki Nuutila keskustelevat digitalisaatiosta (4.3.2020)

Mikä on digitalisaation ja digitalisoinnin ero? Vieraana Kari Neilimo ja Heikki Nuutila tekijältä Let's do !T (spotify.com)

Mikä on digitalisaation ja digitalisoinnin ero?

Digitaalisen oppimateriaalin tuottamisen prosessi.  

Stephenin pitäisi tuottaa verkko-opinto. Stephen tutustuu oppilaitoksen yleisiin laatukriteereihin ja oppilaitoksessa käytettävään verkkoympäristöön ja digitaalisiin välineisiin. Esihenkilö Leo kertoo, että tarvittaessa on saatavilla tukea teknisiin ja digipedagogisiin asioihin.  

8.1.2 Laatukriteeristö  

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Kaikki aiheet

Vieraskielisenä Stephenillä on ollut vaikeuksia ymmärtää jaetuista opetusmateriaaleista mm. normaalinopeudella nauhoitettuja videoita ja laajoja tekstimassoja.

 

Hänen opiskelijoillaan on ollut myös samoja haasteita. Kotimaassaan Stephen on perehtynyt saavutettavan digitaalisen aineiston tuottamiseen.

 

Hän tarjoutuu pitämään perehdytyksen aiheesta yhteisessä tiimipalaverissa. Ehdotus otetaan innolla vastaan. Pirkkoa kiinnostaa erityisesti videoiden tekstittäminen Clipchampilla.

8.1.3  Saavutettavuus 
Saavutettavuuskysely (Drive)/ Näin teet selkeän diaesityksen (Drive)  

bottom of page