top of page

2.3 Henkilöstön osaamisen  kehittäminen

Johdon tulee varmistaa, että koko henkilöstöllä on organisaation strategian kannalta riittävä valmius ja osaaminen digitalisaation vaatimiin uusiin toimintatapoihin omassa työssään. Hyvä digiosaamisen kehittämismalli auttaa johtamaan systemaattisesti ja tavoitteellisesti henkilöstön digiosaamista. Millaisia keinoja on digiosaamisen kartoittamiseen, osaamistasojen määrittelyyn ja osaamisen hankkimiseen? Tästä osiosta saat tukea henkilöstön digiosaamisen kehittämiseen

Ydinasiat

Organisaation digiosaamisen kehittämisen tavoitteet johdetaan strategiasta ja organisaation muista tunnistetuista tavoitteista. Osaamisen johtaminen ja osaamisvaatimuksien määrittely eri henkilöstöryhmissä on organisaation toiminnalle välttämätöntä. Osaamisvaatimuksiin vaikuttavat tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä yleiset digiosaamisen viitekehykset (DigiComp & DigCompEdu)

Henkilöstön digiosaamisen nykytilan kartoitus. Sen voi tehdä monin tavoin, oleellista on huomata, että kartoituksen perusteella tehdään toimintasuunnitelma ja osaamista seurataan säännöllisesti. Kartoituksen keinoja ovat esimerkiksi itsearviointi, kehityskeskustelu tai esimerkiksi organisaation laatima, omiin tavoitteisiin perustuva osaamiskartoitus. Tai voit hyödyntää SELFIE-itsearviointityökalua.

Osaamisen tasot ja tavoitteet on tärkeä konkretisoida. Tavoitteista on tehtävä innostavia. Tyypillisesti ihminen on halukas opettelemaan asioita, joista kokee olevan hyötyä. Osaamisvaatimukset on siis perusteltava työn ja tehtävän näkökulmasta. Konkretisoiminen voi olla esimerkiksi visualisointia (osaamismerkit, työntekijän HOKS-polkumalli), oppimisen vaiheiden sanoittamista tai tarkistuslistan käyttämistä keskustelun tukena. 

Digiosaamisen hankkiminen monipuolisin menetelmin: Rekrytointi ja perehdytys, palvelun osto ja kouluttaminen. Informaalin oppimisen mahdollistaminen esimerkiksi mentorien tai tiimien kautta (yhdessä oppiminen). Näkökulmana oppimissuunnitelma, ei koulutussuunnitelma (tavoitteena osaaminen, ei tieto.) 

Digiosaamisen arviointi ja kehittäminen on suunnitelmallista. Organisaatiolla on tärkeää olla suunnitelma siitä, miten henkilöstön digiosaamisen kehittämistoimenpiteitä arvioidaan ja kehitetään. Oleellista on huomata, että kehittämistä on tehtävä myös suhteessa muuttuviin tavoitteisiin – kun digiympäristö muuttuu, kehittämistoimenpiteitä on arvioitava ja kehitettävä uudelleen. 

Teema 2.3

Suosituksia toimintatavoiksi

1. Kartoita osaamista

Miksi?  

 • Digikyvykkään organisaation johtamisen varmasti tärkein
  osa-alue on osaamispääoma ja siten henkilöstön osaamisen johtaminen.   

 • Digiosaamisen kehittämisen lähtökohtana on osaamisen nykytilan kartoitus  

 • Digiosaamista tulee seurata säännöllisesti ja määrittää sille mittarit   

 • Digiosaamisen johtamisen tulee olla tavoitteellista ja osaamisen kehittämisen tulee pohjautua strategisiin linjauksiin, yleiseen toimintaympäristön vaatimaan osaamiseen sekä tehtäväkohtaisiin vaatimuksiin.   

Miten?  

 • Määritä henkilöstön digiosaamiselle minimitasot pohjautuen tehtävärooleihin.   

 • Kartoita henkilöstön osaamista. Huomioi kartoituksessa eri henkilöstöroolit; opetushenkilöstö, tukipalveluhenkilöstö sekä esihenkilöt ja johto  

 • Hyödynnä osaamistasojen määrittelyssä EU-tasoisia osaamisen viitekehyksiä tai käytä valmiita kyvykkyystestejä.
  Huomioi strategiset tavoitteet osaamistasojen määrittelyssä ja tehtäväkohtaiset erot. Keskity osaamistasojen määrittelyssä keskeisiin toimintatapoihin ja välineisiin, jotka on hallittava.  

 • Hyödynnä tuloksia monipuolisesti. Tulokset esihenkilöille, HR-kehittäjille, digimentoreille, johtajille. Keskustelkaa tuloksista henkilöstön kanssa ja laatikaa niiden perusteella kehittämissuunnitelmat.  

 • Kartoittamisessa voit hyödyntää esim.
  SELFIE-itsearviointityökalua 

 • Digiosaamisen kartoitus tulee ensinnäkin tehdä organisaation tarpeita ja tavoitteita peilaten.
  Eli etsitään ja mitataan oleellista osaamista. Toisaalta on tärkeää hyödyntää tietoa siitä, millaista organisaation tavoitteiden ja tehtävänkuvien mukaisten osaamistavoitteiden ulkopuolelle jäävää osaamista yksilöiltä löytyy. Osaamiskartoitusten tulokset auttavat johtamaan osaamispääoman kerryttämistä. Osaamistieto voi toisaalta myös auttaa kehittämään organisaation käytänteitä - digiosaamisen kartoituksilla voidaan saada tietoa yllättävistä osaamisista, hyödyntämättömästä potentiaalista.  

 • Jokaisen organisaation on suunniteltava omaa toimintaa tukeva osaamiskartoitus. Täältä löytyvistä case-esimerkeistä voi saada hyviä ideoita, mutta kukin organisaatio on omanlaisensa, mitään mallia ei suoraan voi siirtää toiseen ympäristöön.  

 • Tehkää suunnitelma siitä, miten osaamista kartoitetaan, mitä tiedolla halutaan tehdä ja miten osaamisen jatkuvaa kertymistä seurataan.  

 

Lataa tästä kartoittamisen tueksi: Digiosaamisen perehdyttämisen tarkastuslista

Yhteenveto: suositus toimintamallista  

Tutustu DigCompOrg-viitekehyksen osaamisvaatimuksiin digikyvykkäille oppilaitoksille

Pohdi, mitkä ovat oman organisaatiosi vahvuuksia ja mitkä kehitettäviä kohteita liittyen digikyvykkyyteen. 

 • Tarkastele erityisesti kuvasta kohtaa 2. Avaa nuoli laatikossa ”Digitaalisen osaamisen kasvattaminen” ja ”Roolit ja pedagogiset lähestymistavat”
  Suositus on, että jokainen johtoryhmätyöskentelyyn osallistuva kirjaa ylös vahvuudet ja kehittämiskohteet, jonka jälkeen aiheesta keskustellaan johtotiimissä tai johtoryhmässä.  

 • Huomaa, että ThingLinkin kuvassa käytetään yleisen tason määrittelyä, kuten “Henkilökunta ja opiskelijat ovat digitaalisesti osaavia”. Organisaation johdon on määriteltävä mitä osaaminen tarkoittaa ja se on viestittävä selkeästi koko henkilökunnalle ja opiskelijoille.  

Vinkkejä johtajalle ja esihenkilölle, miten tuet tiimien vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista.  

Tue yhdessä oppimista - Yhdessä oppiminen menestystekijäksi  

Jokainen organisaatio laatii oman toimintamallin. Omaan malliin vaikuttavat muun muassa organisaation koko, yksi- tai monipaikkaisuus, opetusjärjestelyt (tuottaako oppilaitos esimerkiksi verkko-opetusta vai ei), nykytila ja mahdolliset organisaation omat strategiset linjaukset.   

Case-esimerkit –osiossa on esitelty aineistoja ja tapauksia, joista voi olla hyötyä oman organisaation toimintamallin suunnittelussa. Suunnittelutyön tukena käytetään alla olevaa taulukkoa.   

  

Lopputuloksena organisaatiossa on aukikirjoitettu malli digiosaamisen kehittämisestä. Organisaation mallissa otetaan kantaa jokaiseen tavoite -sarakkeen kohtaan.

Tarkistuslista digiosaamisen kehittämiseen 

Esitys on paras koko ruudun näkymässä (ensin Present-nuoli ja sitten kaksoisnuoli oikeassa alakulmassa).

Koko ruudun näkymästä pääset pois Esc-näppäimellä.

Tarkistuslista digiosaamisen kehittämiseen

Jokainen organisaatio laatii oman toimintamallin.

 

Omaan malliin vaikuttavat muun muassa organisaation koko, yksi- tai monipaikkaisuus, opetusjärjestelyt (tuottaako oppilaitos esimerkiksi verkko-opetusta vai ei), nykytila ja mahdolliset organisaation omat strategiset linjaukset.  

Case-esimerkit –osiossa on esitelty aineistoja ja tapauksia, joista voi olla hyötyä oman organisaation toimintamallin suunnittelussa. Suunnittelutyön tukena käytetään alla olevaa taulukkoa.  

 

Lopputuloksena organisaatiossa on aukikirjoitettu malli digiosaamisen kehittämisestä. Organisaation mallissa otetaan kantaa jokaiseen tavoite -sarakkeen kohtaan. 

Lataa lista huoneentauluksi tästä

 

70-20-10-malli kuvaa jatkuvan oppimisen mallia työelämässä.

Oppiminen on tehokkainta silloin, kun se tapahtuu työtä tekemällä. Mallin mukaan ihminen omaksuu työelämässä 70 % oppimistaan asioista kokemuksen kautta esim. ongelmia ratkaistessaan, 20 % oppimisesta tapahtuu toisilta henkilöiltä vuorovaikutuksen ja palautteen annon kautta ja 10 % oppimisesta tapahtuu muodollisen koulutuksen ja valmennuksen kautta. Digiosaava.fi-hankkeessa verkostolle toteutetun kyselyn (2023) mukaan tärkeimpiä osaamisen kehittämisen edellytyksiä vastaajien mukaan ovat riittävä aika, riittävä koulutus, laadukas materiaali ja yhteistyö sekä toimiva laitteisto.  

70-20-10-mallin esitys

70-20-10 -malli jatkuvaan oppimiseen  

Case-esimerkkejä

Case 1 Henkilökunnan digiosaamismerkit vähimmäisosaamisen mittareina Sataedussa  

 

 Sataedussa haluttiin varmistua siitä, että kaikki ymmärtävät vaaditun vähimmäisosaamisen samalla tavalla. Yhteisen ymmärryksen tueksi tehtiin digiosaamismerkit.

Osaamismerkit liittyvät kolmeen Sataedun digitoimintaympäristön oleelliseen osaamiseen:

Teamsin käyttö, tiedostojen tallentaminen ja jakaminen sekä Moodlen käyttö.  

 

Sakkyn opetushenkilöstön digiosaamiskartoituskyselyn avulla voit saada ajatuksia siitä, miten osaamiskartoitusta rakennetaan tehtävässä vaadittavan osaamiseen pohjautuen. 

Digiosaamiskartoitus opettajille

Case 2 Savon ammattiopiston digiosaamiskartoitukset 

TAKK on kehittänyt aktiivisesti henkilöstönsä digiosaamista HOKS-polkumallin avulla. Lue blogiteksteistä, miten digiosaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja miten kehityskeskustelut tukevat digiosaamisen kehittymistä?

Mikä on johdon rooli tässä? 

Kuinka onnistua kasvattamaan henkilöstön digiosaamista? - TAKKin blogi 

HOKS-polku vie kohti digiosaamista - TAKKin blogi 

Case 3 TAKK – digiosaamisen polkumalli

2.3 Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Usein kysytyt kysymykset

 • Mistä kyvykkyys koostuu ja onko se sama kuin osaaminen? 
  Kyvykkyys koostuu joukosta toisiinsa liittyviä valmiuksia ja henkilöstön osaamisia, tietoa ja teknologiaa, joita hyödynnetään prosessin / useamman prosessin vaiheissa. Esimerkiksi organisaation markkinointikyky saattaa perustua osaavan henkilöstön, oman organisaation toimintaprosessien, tietotekniikan ja taloudellisten voimavarojen vuorovaikutteiseen yhteiskäyttöön.   Kyvykkyyksiä ja osaamista sekä tiedon ja osaamisen johtamista käsitellään eri yhteyksissä monin eri tavoin, ja yksiselitteisen määrityksen antaminen käsitteiden viidakossa on vaikeaa, ellei mahdotonta. Käsitteen käyttö liittyy yleensä aina näkökulmaan, esim. kokonaisarkkitehtuurityössä se liittyy JHS 179 suosituksen mukaiseen määritelmään.  
 • Mitä tarkoittaa Green ICT?
  Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävälliseen suunnitteluun ja käyttöön liittyy tarkentavasti käsite Green ICT (Green Information and Communication Technology), joka sisältää tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävällisen suunnittelun ja käytön. Green ICT:n tavoitteena on vähentää tieto- ja viestintäteknologian ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Edellinen tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä digitaalisten palveluiden ja sisällön ympäristövaikutusten huomioimista. ks. Kestävän kehityksen kyvykkyyden kehittäminen (tehtävä 5) ja lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio)
 • Mitä monimuotoisuudesta työelämässä voi olla hyötyä?
  Muutamia esimerkkejä: · Suomessa on tarve työvoimalle · Monimuotoisuus ei ole pelkkä yhteiskuntavastuukysymys vaan se on yrityksille ja organisaatioilla myös kilpailuetu. · On tutkittu, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat paremmin. · Huomioimalla inklusiivisuus ja kulttuurisensitiivisyys organisaatioissa voidaan luoda tulevaisuuden työkulttuuria, sekä houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat. Katso lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio) Monimuotoisuus työelämässä. Johtajan näkökulma, monimuotoisuuden hyödyt: Sami Itani on Vimeo
 • Mikä on verkosto?
  Verkosto on useamman toimijan (yksilöt, intressiryhmät tai organisaatiot) välinen vastavuoroinen ja keskinäisen tiedon sekä resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde ja arvontuottamismalli, jonka avulla pyritään yhdistämään toimijoiden osaamista ja voimavaroja synergiaetujen saamiseksi (Valtioneuvoston verkostojohtamisen opas). Verkostoja on kuitenkin erilaisia ja niiden rakenne riippuu tarkoituksesta ja toiminnan luonteesta.  Tutustu verkostoihin teemassa 4
 • Mikä on ekosysteemi?
  Ekosysteemit ovat yhteisen vision ympärille rakentuvia, jatkuvasti kehittyviä verkostorakenteita. Ekosysteemiin ilmaantuu uusia ominaisuuksia toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien kautta. Erilaisten tavoitteiden perusteella voidaan tunnistaa kolme keskeistä tyyppiä: osaamis-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit. Ks. Tehtävä 3 ja tehtävään liittyvä video: https://youtu.be/5Lc2RIqUqr4 Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas / VTT

Esitys on paras koko ruudun näkymässä (ensin Present-nuoli ja sitten kaksoisnuoli oikeassa alakulmassa).

Koko ruudun näkymästä pääset pois Esc-näppäimellä.

Tarkistuslista digiosaamisen kehittämiseen

Jokainen organisaatio laatii oman toimintamallin.

 

Omaan malliin vaikuttavat muun muassa organisaation koko, yksi- tai monipaikkaisuus, opetusjärjestelyt (tuottaako oppilaitos esimerkiksi verkko-opetusta vai ei), nykytila ja mahdolliset organisaation omat strategiset linjaukset.  

Case-esimerkit –osiossa on esitelty aineistoja ja tapauksia, joista voi olla hyötyä oman organisaation toimintamallin suunnittelussa. Suunnittelutyön tukena käytetään alla olevaa taulukkoa.  

 

Lopputuloksena organisaatiossa on aukikirjoitettu malli digiosaamisen kehittämisestä. Organisaation mallissa otetaan kantaa jokaiseen tavoite -sarakkeen kohtaan. 

Lataa lista huoneentauluksi tästä

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Kaikki aiheet

bottom of page