top of page

2.2 Johdon valmiudet ja osaaminen

Tässä osiossa opitaan tunnistamaan ja arvioimaan koulutusjohdon osaamista ja valmiuksia johtaa digitalisaation muutosta. Digitalisaation johtamisosaaminen voidaan ottaa strategiasta johdettuna yhdeksi näkökulmaksi normaalia johtamistyötä. Koulutusjohdon osaamista voidaan tarkastella organisaatio- ja yksilötasolla huomioiden kokonaisvaltaisesti johtamisen näkökulmat. Koulutusjohdon vastuulla on huolehtia oman ja organisaation johtamisosaamisen kehittämisestä. 

Ymmärrä digitalisaation merkitys: Seuraa teknologian kehitystä ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Koulutusjohdon tulee ymmärtää digitalisaation kehitys ja sen vaikutukset toimintaan. Tämä sisältää sekä teknologian tuntemuksen että sen, kuinka se voi muuttaa toimintatapoja ammatillisessa koulutuksessa. 
 

Strateginen suunnittelu: Digitalisaation on oltava osa kokonaisstrategiaa. Tämä tarkoittaa, että koulutusjohdon tulee huomioida digitalisaation mahdollisuudet ja haasteet strategista suunnittelua tehdessään. Koulutusjohdon on osattava hyödyntää ennakointitietoa ja dataa johtamistyössä.  
 

Asiakaslähtöisyys: Digitaalisoituvan koulutustoiminnan ajurina ovat opiskelijoiden ja muiden asiakkaiden odotukset. Asiakaskäyttäytyminen muuttuu ja on muuttunut digitalisaation myötä. Ammatillinen koulutuksen on kyettävä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan asiakaskäyttäytymiseen ja tarjoamaan innovatiivisia ja joustavia ratkaisuja koulutuksen järjestämiseen. 
 

Muutoskyvykkyys: Digitalisaatio ja digitaalinen transformaatio vaatii aitoja muutoksia toimintatapoihin. Koulutusjohdon tehtävä on varmistaa, että nämä muutokset tunnistetaan ja toteutetaan sujuvasti ja että henkilöstö on mukana uudistumisessa. 
 

Innovaatiot ja kokeilukulttuuri: Digitalisaatio luo mahdollisuuksia koulutustoiminnan uusille ideoille ja innovaatioille. Koulutusjohdon vastuulla on luoda puitteet uusien asioiden kokeiluille. 
 

Jatkuva oppiminen: Teknologia kehittyy jatkuvasti, koulutusjohdon on tärkeää pysyä ajan tasalla kehityksen suunnista ja viestiä niistä tehokkaasti. Koulutusjohdon tulee luoda toimintakulttuuri, jossa uuden oppiminen mahdollistetaan. 

Ydinasiat

Teema 2.2

Johda digiosaamista – huoneentaulu strategiseen osaamisen johtamiseen 

Henkilöstön osaaminen ja osaamisen johtaminen on kytkettävä opiskelijoiden ja muiden asiakkaiden tarpeisiin. 

 

Varmista, että organisaatiossasi tunnetaan opiskelijoiden ja asiakkaiden odotuksen digitaalisia koulutuspalveluita kohtaan. 

Ymmärrä ja tunne asiakkaasi

Tunnista digitalisaation johtamiseen liittyvät kyvykkyydet. Voit hyödyntää KARKKI-hankkeessa tuotettua kyvykkyyskarttaa, jossa digitaalisuus on läpileikkaavana teemana.  

Ammatillisen koulutuksen järjestäjille yhteiset kyvykkyydet ja yhteiset strategiset tavoitteet tukevat eri vaiheissa olevia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä johtamisessa ja toiminnan systemaattisessa kehittämisessä. Kyvykkyydet ovat muuttuvia, koska toiminta ja tavoitteet muuttuvat toimintaympäristön muuttuessa. 

Kyvykkyydet - KARKKI - Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen - Eduuni-wiki 

Huolehdi kyvykkyyksien johtamisesta 

Lyhyt digitalisaation johtamisosaamisen itsearviointi  

Pyri kasvattamaan organisaation strategista osaamispääomaa sen sijaan, että keskittyisit ainoastaan yksilöiden osaamisen kasvattamiseen. 

Kasvata strategista osaamispääomaa 

Johda osaamista strategisesti ja systemaattisesti. Aseta konkreettiset tavoitteet ja aikataulut. Mahdollista ja osoita tarvittavat resurssit. 

  

Huolehdi, että osaamisen johtaminen on johtoryhmän agendalla.  

 

Varmista oppijakeskeisestä ohjauksesta ja oppijan tavoitteista ja tarpeista lähtevä laadukas pedagogiikka myös digiympäristöissä. 

 

Hyödynnä digitaalisia ratkaisuja työelämäyhteistyössä. Sovi yhteiset toimintamallit kumppaneiden kanssa. 

Johdammeko osaamista strategisesti? 

Koulutusjohdon on ymmärrettävä henkilöstön osaamisen nykytila.  

 

Selvitä osaamiskapeikot suhteessa ydinosaamisiin ja strategisiin osaamisiin. Myös koulutusjohdon osaaminen on tunnettava. 

Kartoita osaaminen 

Ole digirohkea! Koulutusjohto voi toimia esimerkkinä osoittamalla omaa digitaalista rohkeuttaan kokeilemalla ja jakamalla oppimista organisaatiossa

Ole esimerkillinen 

Ymmärrä digitalisaation merkitys 

Ymmärrän digitalisaation merkityksen, vaikutukset ja mahdollisuudet ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa.  

 

Johtajan tulisi perehtyä syvällisesti digitalisaation käsitteisiin ja merkitykseen organisaationsa strategiassa ja kilpailukyvyssä. Tämä edellyttää ymmärrystä siitä, miten digitalisaatio voi muuttaa koulutuksen toteuttamista ja toimintamalleja, asiakaskäyttäytymistä, työtapoja ja markkinointia. Johtajan tulisi myös tunnistaa digitalisaation vaikutukset organisaation turvallisuuteen, sisäisiin prosesseihin, tehokkuuteen, tuottavuuteen ja oppimiseen. 

Ole kiinnostunut, ota selvää, hanki osaamista 

Pysyn ajan tasalla uusimmista teknologiatrendeistä ja innovaatioista sekä edistän tiimini jatkuvaa oppimista.  

 

Johtajan tulisi omaksua aktiivinen rooli teknologisten trendien seuraamisessa ja uusien innovaatioiden tunnistamisessa. Lisäksi johtajan on varmistettava, että organisaation henkilöstöllä on tarvittava osaaminen ja koulutus digitalisaation edellyttämien työkalujen ja teknologioiden käytössä. Johtajan tulee kannustaa tiimiään jatkuvaan oppimiseen ja tarjota mahdollisuuksia koulutukseen ja kehittymiseen. 

 

Johtajan tulee myös ymmärtää, että osaamista voi hankkia myös yhteistyön ja verkostojen rakentamisen avulla. Tärkeää on kyky tehdä verkostoyhteistyötä ja rakentaa kumppanuuksia. 

Johtajan digitalisaation osaamisen kehittäminen 

Miten koulutusjohto voi kehittää omaa digitalisaation osaamistaan? 

Minkälainen on nykyinen ymmärryksesi ja osaamisesi digitalisaatiosta? Mitkä alueet ovat vahvuuksiasi ja mitkä alueet vaativat lisäkehitystä?  

 

Kirjaa ylös ajatuksiasi:  

Nykytilan arviointi 

Määritä itsellesi selkeät tavoitteet liittyen digitalisaation osaamisen kehittämiseen. Nämä voivat olla lyhyen tai pitkän aikavälin tavoitteita ja niiden tulisi olla konkreettisia ja mitattavia.

 

Tavoitteiden tulisi olla suunnattu kehittämään heikkoja osaamisalueitasi. 

Kirjaa ylös tavoitteesi:  

Tavoitteiden asettaminen 

Etsi resursseja ja oppimismateriaaleja digitalisaation aihealueista.

Tämä voi sisältää online-kursseja, webinaareja, artikkeleita, podcasteja ja kirjoja.

 

Aloita niiden aktiivinen seuraaminen ja opiskelu. 

 

Kirjaa ylös, mistä aloitan: 

Jatkuva oppiminen 

Etsi verkostoja ja tapahtumia, joissa on mahdollista tavata muita digitalisaation alueen asiantuntijoita. Kuuntele heidän kokemuksiaan, esitä kysymyksiä ja jaa omia näkemyksiäsi. 

 

Kirjaa ylös ajatuksiasi: 

Verkostoituminen 

Kokeile oppimiasi asioita käytännössä omassa työssäsi. Tämä voi olla uuden teknologian käyttöönottoa, digitaalisen strategian suunnittelua tai digitaalisten työkalujen hyödyntämistä tiimisi työssä. 

 

Kirjaa ylös, mistä aloitan:  

Käytännön soveltaminen 

Pysähdy säännöllisesti arvioimaan kehitystäsi ja oppimistasi. Mitä olet oppinut? Miten olet soveltanut oppimaasi käytännössä?

 

Mitä voit parantaa jatkossa?

Reflektio

Pyydä aktiivisesti palautetta muilta. Tämä voi olla kollegoilta, esihenkilöltäsi tai tiimiltäsi. Kysy heidän näkemyksiään siitä, miten olet soveltanut digitalisaation osaamista johtamistyössäsi. 

Palaute

Koulutusjohdon on tunnistettava ja määriteltävä oman organisaation strategiset ydinosaamiset. Ne auttavat keskittymään olennaiseen.  

 

Määrittele, mikä on organisaatiosi ydinosaamista ja mitä tulee kasvattaa sekä mikä osaaminen voidaan mahdollisesti ostaa ulkopuolelta. 

Määrittele ydinosaamiset 

Luo oppimiseen ja kokeiluun kannustava toimintakulttuuri​.  

 

Panosta informaalin oppimisen tukemiseen: yhdessä tekeminen, tiimityö, vertaismentorointi, verkossa tapahtuva oppiminen, jne.  

 

Hyödynnä kehittämishankkeita! 

Luo oppimista tukevia rakenteita 

Rakenna tietoisesti kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia, yhteistyötä ja verkostoja.  

Luo verkostoja 

Johda tiedolla 

Hyödynnän data-analytiikkaa päätöksenteossa ja organisaation toiminnan parantamisessa.  

 

Johtajan tulisi olla tietoinen data-analytiikan roolista digitalisaatiossa ja tiedolla johtamisessa. Johtajan tulee ymmärtää, miten dataa kerätään, analysoidaan ja hyödynnetään päätöksenteossa ja organisaation toiminnan parantamisessa. Johtajan tulee tukea datalähtöistä päätöksentekoa ja varmistaa, että organisaatiossa on tarvittavat resurssit ja osaaminen datan keräämiseen, analysointiin ja tulkintaan. Lisäksi johtajan tulee edistää kulttuuria, jossa datan merkitys ymmärretään ja sen hyödyntämistä pidetään tärkeänä osana päätöksentekoprosessia.

Opiskelijat ja asiakkaat määrittelevät prioriteettisi 

Edistän digitaalisten työkalujen ja strategioiden käyttöä opiskelija- ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. 

 

Johtajan tulee katsoa koulutustoimintaa asiakaslähtöisesti ja ymmärtää digitaalisten työkalujen ja strategioiden merkitys opiskelija- ja asiakaskokemuksen parantamisessa. Johtajan tulisi varmistaa, että organisaatiossa käytetään asiakaslähtöisiä digitaalisia ratkaisuja kuten verkkokursseja, hybridimalleja, simulointia, virtuaalitodellisuutta, verkkosivustoja, mobiilisovelluksia, sosiaalisen median kanavia ja muita digitaalisia välineitä tarvelähtöisesti.  

 

Johtajan on luotava olosuhteet, jossa kehitetään uusia digitaalisia innovaatioita ja kokeillaan uusia lähestymistapoja asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi. Johtajan tulee huolehtia, että digitalisaation tavoitteet muodostuvat asiakastarpeista. Tämä voi sisältää esimerkiksi asiakaspalautteen systemaattisen keräämisen, asiakasdataan perustuvan personoinnin ja räätälöinnin sekä asiakaskokemuksen jatkuvan seurannan ja parantamisen. 

Ennakoi 

Osaan ennakoivasti hahmottaa tulevia digitalisaatioon ja oppimisen monimuotoisuuteen liittyviä muutoksia ja haasteita.  

 

Johtajan tulee olla utelias, tulevaisuuteen suuntautunut ja kykenevä ennakoimaan digitalisaatioon liittyviä muutoksia ja haasteita. Tämä sisältää uusien teknologioiden ja markkinatrendien seuraamisen, kilpailijoiden analysoinnin sekä laajempien yhteiskunnallisten ja globaalien kehityskulkujen ymmärtämisen.  

Ennakoi

Johtajan tulee kyseenalaistaa vallitsevia toimintatapoja ja olla valmis sopeutumaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Johtajan tulisi osata analysoida tulevia muutoksia ja niiden vaikutuksia organisaation toimintaan, ja valmistautua niihin ennakoivasti. Tämä voi sisältää esimerkiksi teknologisten skenaarioiden laatimista, strategista suunnittelua ja resurssien kohdentamista tuleviin tarpeisiin.  

 

Johtajan tulee myös rohkaista organisaatiotaan olemaan ketterä ja joustava digitalisaation muutosten edessä, ja luomaan kulttuurin, joka kannustaa jatkuvaan oppimiseen, sopeutumiseen ja innovatiivisuuteen. 

Pohdittavaksi

Tutustu lyhyeen digitalisaation johtamisosaamisen itsearviointiin.  
 

 • Pohdi tämän pohjalta, mitkä ovat omat vahvuutesi digitalisaation johtamisosaamisessa ja mitkä ovat mahdollisia kehittämiskohteita. 

 • Pohdi arvioinnin näkökulmia myös oman organisaatiosi osalta, onko organisaatiossanne olemassa riittävää osaamista digitalisaation johtamiseen. Jokainen johtoryhmätyöskentelyyn osallistuva kirjaa ylös vahvuudet ja kehittämiskohteet, jonka jälkeen aiheesta keskustellaan johtotiimissä tai johtoryhmässä.  

Digitalisaatio on olennainen osa nykypäivän koulutustoimintaympäristöä ja sen ymmärtäminen ja hyödyntäminen on keskeistä osaamista johtajan roolissa.  

 • Perehdy johtajan digitalisaation osaamisen kehittämissuunnitelmaan ja pohdi miten voit kasvattaa osaamistasi digitalisaation alueella.  Tehtävän tavoitteena on edistää osaamistasi digitalisaation alueella ja integroida se osaksi johtamistyötäsi. Palaa säännöllisesti tarkastelemaan tavoitteitasi ja reflektoimaan oppimistasi.  

Kuinka valmis organisaatiosi on tekoälyn käyttöön?
 

 • Selvitä oman organisaatiosi tekoälykypsyystaso ja määrittele kehitystarpeet maksuttoman VTT:n työkalun avulla.

 • Työkalu havainnollistaa organisaation lähtötilanteen ja tekoälykypsyyden kuudessa eri ulottuvuudessa. Tekoälykypsyystyökalun kuusi ulottuvuutta ovat Strategia ja johtaminen, Tuotteet ja palvelut, Osaaminen ja yhteistyö, Prosessit, Data sekä Teknologia.  

 • Tee VTT:n tekoälykypsyystesti, tulosta yhteenveto ja hyödynnä tuloksia oman organisaatiosi kehittämistyössä.   

Tutustu vielä näihin

2.2 Johdon valmiudet ja osaaminen 

Usein kysytyt kysymykset

 • Mistä kyvykkyys koostuu ja onko se sama kuin osaaminen? 
  Kyvykkyys koostuu joukosta toisiinsa liittyviä valmiuksia ja henkilöstön osaamisia, tietoa ja teknologiaa, joita hyödynnetään prosessin / useamman prosessin vaiheissa. Esimerkiksi organisaation markkinointikyky saattaa perustua osaavan henkilöstön, oman organisaation toimintaprosessien, tietotekniikan ja taloudellisten voimavarojen vuorovaikutteiseen yhteiskäyttöön.   Kyvykkyyksiä ja osaamista sekä tiedon ja osaamisen johtamista käsitellään eri yhteyksissä monin eri tavoin, ja yksiselitteisen määrityksen antaminen käsitteiden viidakossa on vaikeaa, ellei mahdotonta. Käsitteen käyttö liittyy yleensä aina näkökulmaan, esim. kokonaisarkkitehtuurityössä se liittyy JHS 179 suosituksen mukaiseen määritelmään.  
 • Mitä tarkoittaa Green ICT?
  Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävälliseen suunnitteluun ja käyttöön liittyy tarkentavasti käsite Green ICT (Green Information and Communication Technology), joka sisältää tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävällisen suunnittelun ja käytön. Green ICT:n tavoitteena on vähentää tieto- ja viestintäteknologian ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Edellinen tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä digitaalisten palveluiden ja sisällön ympäristövaikutusten huomioimista. ks. Kestävän kehityksen kyvykkyyden kehittäminen (tehtävä 5) ja lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio)
 • Mitä monimuotoisuudesta työelämässä voi olla hyötyä?
  Muutamia esimerkkejä: · Suomessa on tarve työvoimalle · Monimuotoisuus ei ole pelkkä yhteiskuntavastuukysymys vaan se on yrityksille ja organisaatioilla myös kilpailuetu. · On tutkittu, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat paremmin. · Huomioimalla inklusiivisuus ja kulttuurisensitiivisyys organisaatioissa voidaan luoda tulevaisuuden työkulttuuria, sekä houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat. Katso lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio) Monimuotoisuus työelämässä. Johtajan näkökulma, monimuotoisuuden hyödyt: Sami Itani on Vimeo
 • Mikä on verkosto?
  Verkosto on useamman toimijan (yksilöt, intressiryhmät tai organisaatiot) välinen vastavuoroinen ja keskinäisen tiedon sekä resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde ja arvontuottamismalli, jonka avulla pyritään yhdistämään toimijoiden osaamista ja voimavaroja synergiaetujen saamiseksi (Valtioneuvoston verkostojohtamisen opas). Verkostoja on kuitenkin erilaisia ja niiden rakenne riippuu tarkoituksesta ja toiminnan luonteesta.  Tutustu verkostoihin teemassa 4
 • Mikä on ekosysteemi?
  Ekosysteemit ovat yhteisen vision ympärille rakentuvia, jatkuvasti kehittyviä verkostorakenteita. Ekosysteemiin ilmaantuu uusia ominaisuuksia toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien kautta. Erilaisten tavoitteiden perusteella voidaan tunnistaa kolme keskeistä tyyppiä: osaamis-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit. Ks. Tehtävä 3 ja tehtävään liittyvä video: https://youtu.be/5Lc2RIqUqr4 Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas / VTT

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Kaikki aiheet

Varmista kokeilukulttuuri 

Luon kokeilukulttuuria ja kannustan rohkeisiin kokeiluihin organisaatiossani.  

 

Johtajan tulee luoda innostava ja kannustava ilmapiiri, jossa sallitaan ja rohkaistaan luovuuteen, innovaatioihin ja kokeilemiseen. Johtajan tulee tukea uusien ideoiden esiin tuloa, tarjota resursseja innovaatioiden kehittämiseen sekä edistää avointa ja joustavaa ilmapiiriä, jossa virheet nähdään oppimiskokemuksina. Johtajan tulisi myös luoda rakenteita, verkostoja, kumppanuuksia ja prosesseja, jotka tukevat innovaatioiden kehittämistä ja testaamista esimerkiksi osana kokeiluprojekteja. 

Huolehdi turvallisuudesta ja eettisyydestä

Huolehdin turvallisuudesta ja eettisyydestä digitaalisessa toimintaympäristössä.  

 

Johtajan tulee ymmärtää digitaalisen toimintaympäristön riskit, kuten tietoturva- ja yksityisyydensuojaan liittyvät uhat, ja varmistaa, että organisaatiossa noudatetaan asianmukaisia turvallisuuskäytäntöjä ja prosesseja näiden riskien hallitsemiseksi. 

 

Johtajan tulee myös edistää eettistä toimintaa digitaalisessa ympäristössä ja varmistaa, että organisaatio toimii vastuullisesti ja noudattaa soveltuvia säännöksiä ja eettisiä ohjeistuksia. Johtajan rooli on luoda tietoisuutta turvallisuus- ja eettisyyskysymyksistä sekä tarjota ohjeistusta ja koulutusta henkilöstölle. 

bottom of page