top of page

7.2 Oppijoiden alakohtainen digiosaaminen työelämässä 

Tässä teemassa tutustut, miten koulutuksen järjestäjä voi tukea opiskelijoita hankkimaan ja vahvistamaan yleistä ja ammattialan digiosaamista. Lähtökohta on tunnistaa omat ja työyhteisön toimintatavat, jotka liittyvät opiskelijoiden digiosaamisen kehittymisen tukemiseen ja seuraamiseen työelämässä oppimisen aikana. Keskiössä on työpaikkaohjaajille tarjottava perehdytys ja kyky havaita alakohtaiset digiosaamisen tarpeiden muutokset.

Gradient Strip

Siirry sivulla valitsemaasi sisältöön:

Yleinen vs. Ammattialakohtainen digiosaaminen: Työelämä vaatii sekä yleisiä että ammattialakohtaisia digitaitoja.

Ammattialakohtainen digiosaamisen määrittely: Koulutuksen järjestäjän tulee tunnistaa kunkin ammattialan digiosaamisen tarpeet.

Työpaikkaohjaajien rooli: Perehdytys työpaikkaohjaajalle on avainasemassa opiskelijan digiosaamisen tukemisessa. Yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa tulee sopia erityisesti opiskelijan digiosaamisen seurannan ja arvioinnin menetelmistä, välineistä ja mittareista.

Pysyminen ajan tasalla: Koulutuksen järjestäjän ja työpaikkaohjaajan välinen yhteistyö edesauttaa digitalisaation ja ammattialakohtaisten digiosaamisen tarpeiden muutosten havaitsemisessa ja ennakoinnissa.

Koulutuksen järjestäjän / opiskelijan rooli: Koulutuksen järjestäjät lisäävät myös yhteiskunnallista digikyvykkyyttä, kun opiskelijat tuovat hankkimaansa digiosaamista työelämään.

Ydinasiat

Muistilista oppijoiden työelämässä tarvittavan digiosaaminen tärkeistä sisällöistä

 

1. Selvitä millaisia digitaalisia palveluja ja laitteita opiskelija käyttää työelämässä oppimisen aikana.

2. Keskustele työpaikkaohjaajan kanssa, mihin työpaikan digitaalisiin työkaluihin, välineisiin ja sovelluksiin opiskelija pääsee hankkimaan osaamista.

3. Huolehdi, että digitalisaatio ja ammattitaitovaatimukset näkyvät työpaikkaohjaajille suunnatussa koulutuksessa ja perehdytyksessä.

4. Mahdollista työpaikkaohjaajan pääsy opiskelijan ohjaamisessa, osaamisen hankkimisen seurannassa ja palautteessa sekä arvioinnissa käytettäviin digitaalisiin alustoihin, esimerkiksi portfolioihin ja oppimispäiväkirjoihin.

5. Varmista, että koulutussopimuksessa tai oppisopimuksessa on selkeästi määritelty ammattialan digitalisaatioon liittyvät oppimistavoitteet työelämäss tapahtuvan oppimisen osalta.

6. Tiedota työpaikkaohjaajakoulutuksista, esimerkiksi ohjaan.fi ja koulutuksen järjestäjän omat koulutukset.

Toimintasuosituksia

Case-esimerkkejä

Case-esimerkki

Digitaalinen perehdytyskansio työntekijöiden, sijaisten ja opiskelijoiden perehdyttämisessä

Kuvaus:

Päijät-Hämeen Apilakadun asumispalvelut otti vuonna 2021 käyttöön digitaalisen perehdytyskansion varmistaakseen, että uudet työntekijät, sijaiset ja työelämässä oppimisen opiskelijat saavat laadukkaan ja yhdenmukaisen perehdytyksen. Henkilöstö sai yhteisen ajan kansion sisällön suunnittelemiseen, minkä jälkeen sisällöt koottiin henkilöstölle tuttuun oppimisympäristöön. Toteutuksessa todettiin, että perehdytyskansio ei kuitenkaan voi korvata kokonaan henkilökohtaisesti annettavaa perehdytystä.

Linkki: 39177_Mervi_Karkkainen_Opinnaytetyo_Mervi_Karkkainen_1069001_357961588.pdf (theseus.fi)

Vaativan erityisen tuen opiskelijoiden digiosaamisen tukeminen työelämässä

Kuvaus:

Kiipulan ammatillisen oppilaitoksen opettajat perehtyivät eri digitaalisten välineiden käyttöön vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa ja oppimisen tukena. Opettajat saivat digi-innostajilta tukea siihen, miten ohjata erityisen tuen opiskelijoita laatimaan digitaalisia portfolioita ja CV: itä. Pian opettajat jakoivat erityis- ja digiopetuksen osaamista myös muille. Toteutus oli osa ammattiopiston sisäistä Digi työtavaksi -hanketta, jota rahoitti OKM vuosina 2018–2020.

 

Linkki: https://www.matleenalaakso.fi/2020/04/portfolioita-ja-cv-ideoita.html

Video: https://youtu.be/dWQO0-pQb9s

T.7.2 Oppijoiden alakohtainen digiosaaminen työelämässä

Usein kysytyt kysymykset

 • Mistä kyvykkyys koostuu ja onko se sama kuin osaaminen? 
  Kyvykkyys koostuu joukosta toisiinsa liittyviä valmiuksia ja henkilöstön osaamisia, tietoa ja teknologiaa, joita hyödynnetään prosessin / useamman prosessin vaiheissa. Esimerkiksi organisaation markkinointikyky saattaa perustua osaavan henkilöstön, oman organisaation toimintaprosessien, tietotekniikan ja taloudellisten voimavarojen vuorovaikutteiseen yhteiskäyttöön.   Kyvykkyyksiä ja osaamista sekä tiedon ja osaamisen johtamista käsitellään eri yhteyksissä monin eri tavoin, ja yksiselitteisen määrityksen antaminen käsitteiden viidakossa on vaikeaa, ellei mahdotonta. Käsitteen käyttö liittyy yleensä aina näkökulmaan, esim. kokonaisarkkitehtuurityössä se liittyy JHS 179 suosituksen mukaiseen määritelmään.  
 • Mitä tarkoittaa Green ICT?
  Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävälliseen suunnitteluun ja käyttöön liittyy tarkentavasti käsite Green ICT (Green Information and Communication Technology), joka sisältää tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävällisen suunnittelun ja käytön. Green ICT:n tavoitteena on vähentää tieto- ja viestintäteknologian ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Edellinen tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä digitaalisten palveluiden ja sisällön ympäristövaikutusten huomioimista. ks. Kestävän kehityksen kyvykkyyden kehittäminen (tehtävä 5) ja lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio)
 • Mitä monimuotoisuudesta työelämässä voi olla hyötyä?
  Muutamia esimerkkejä: · Suomessa on tarve työvoimalle · Monimuotoisuus ei ole pelkkä yhteiskuntavastuukysymys vaan se on yrityksille ja organisaatioilla myös kilpailuetu. · On tutkittu, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat paremmin. · Huomioimalla inklusiivisuus ja kulttuurisensitiivisyys organisaatioissa voidaan luoda tulevaisuuden työkulttuuria, sekä houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat. Katso lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio) Monimuotoisuus työelämässä. Johtajan näkökulma, monimuotoisuuden hyödyt: Sami Itani on Vimeo
 • Mikä on verkosto?
  Verkosto on useamman toimijan (yksilöt, intressiryhmät tai organisaatiot) välinen vastavuoroinen ja keskinäisen tiedon sekä resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde ja arvontuottamismalli, jonka avulla pyritään yhdistämään toimijoiden osaamista ja voimavaroja synergiaetujen saamiseksi (Valtioneuvoston verkostojohtamisen opas). Verkostoja on kuitenkin erilaisia ja niiden rakenne riippuu tarkoituksesta ja toiminnan luonteesta.  Tutustu verkostoihin teemassa 4
 • Mikä on ekosysteemi?
  Ekosysteemit ovat yhteisen vision ympärille rakentuvia, jatkuvasti kehittyviä verkostorakenteita. Ekosysteemiin ilmaantuu uusia ominaisuuksia toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien kautta. Erilaisten tavoitteiden perusteella voidaan tunnistaa kolme keskeistä tyyppiä: osaamis-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit. Ks. Tehtävä 3 ja tehtävään liittyvä video: https://youtu.be/5Lc2RIqUqr4 Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas / VTT

Lisätiedot

Ladattavat tiedostot

Digitaalisen perehdytyskansion toteuttaminen:

Matleena Laakso, sovelluksia digitaalisten portfolioiden ja ansioluetteloiden tekemiseen.

 

https://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/sovelluksia-portfolion-ja-cvn-tekemiseen

Sovelluksia digitaalisten portfolioiden ja ansioluetteloiden tekemiseen.

Osaamiskorttipakka 2035 on Opetushallituksen ja Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) tuottama materiaali työelämän muuttuvista digitaalisista osaamistarpeista ja osaamisesta ammattialoittain.

http://www.oph.fi/sites/default/files/dokuments/osaamiskortit_verkkoversio_1pdf

Osaamiskorttipakka 2035

Virtuaalisesta työopastuksesta kertova opas palvelualoilla työskenteleville henkilöille: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-509-3

Virtuaalisesta työopastuksesta kertova opas

Matleena Laakso, portfolioita ja cv-ideoita

 

https://www.matleenalaakso.fi/2020/04/portfolioita-ja-cv-ideoita.html

Linkit

Video kiipulan digi työtavaksi: https://youtu.be/dWQO0-pQb9s

Linkit

Turun ammatti-instituutissa on käytössä MobilTAI, joka on digitaalinen sovellus työelämässä oppimisen seurantaan, ohjaukseen ja dokumentointiin. MobilTAIta voi käyttää opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja.

 

Lue lisää TaitoNews-lehdestä: https://www.painotekniikka.com/taitonews/lehti2023/hyvinvointiteknologia-asentajaksi-tyoelamassa

Linkit

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Kaikki aiheet

bottom of page