top of page

6.2 Oppijoiden itse- ja vertaisarviointi

Itsearviointi kannustaa oppilaita arvioimaan omaa työskentelyään ja asettamaan tavoitteita. Vertaisarviointi taas mahdollistaa oppilaiden antaa palautetta toisilleen, mikä tukee yhteistyötaitoja ja erilaisten näkökulmien huomioimista. Näitä arviointimenetelmiä käyttämällä oppilaat kehittävät arviointikykyjään, oppivat tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan sekä saavat monipuolista palautetta oppimisestaan. 

Yleiskuvaus

Itse- ja vertaisarvioinnin

polku

Mitä osaan opintojen alkaessa?

 

Oman työn suunnittelu, arviointi ja kehittäminen sekä kyky selviytyä uusissa ja yllättävissä tilanteissa on keskeinen osa ammattitaitoa. Kyseisiin taitoihin vaikuttaa vahvasti se, miten hyvin osaa itse arvioida tekemistään.

 

On tärkeää, että koulutuksessa tuetaan itsearviointitaitojen kehittymistä. Lähtöpisteessä ohjataan opiskelijaa vertaamaan omaa osaamistaan suhteessa tutkinnon arviointiperusteisiin.

 

Tässä on keskeistä useasti se, että opiskelija oppii tarkastelemaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan sekä konkretisoimaan työnsä jäsentämistä.

Katso video: Aloitus

 • Mitä opiskeltavaan alaan liittyviä taitoja sinulla on?

 • Mitä uusia taitoja haluat erityisesti oppia koulutuksen aikana?

 • Missä asioissa/taidoissa olet hyvä?

 • Missä asioissa/taidoissa haluat kehittyä?

 • Miten voit hyödyntää vahvuuksiasi opinnoissasi?

 

Alkukeskustelun itsearviointikysymykset

Portfolio koostuu opintojen aikana tehdyistä opintosuorituksista tai niiden dokumenteista. Se on eräänlainen työ- tai näytekansio. Portfolion avulla opiskelija voi tarkastella omaa oppimistaan ja kehittymistään pitkäjänteisesti koko tutkinnon suorittamisen ajan. Portfolion kokoamisen tavoitteena on auttaa hahmottamaan omaa osaamista, kehittymistä ja tavoitteiden asettamista.

E-portfolion kokoaminen opintojen aikana

Katso video: Portfolio

 1. Kuvaus osaamisesta opintojen alkaessa -> Mitä osaan? -> Mitä vahvuuksia minulla on? -> Missä asioissa/taidoissa haluan erityisesti kehittyä?

 2. Ammatillisten opintojen taitojen dokumentointi työsaleista ja työssäoppimispaikoista (videot, kuvat, sanalliset kuvaukset)

 3. Yhteisten opintojen suoritukset

 4. Näyttöjen dokumentointi

Lista e-portfolion sisällöstä

Palaute ja itsearviointi

Aikuisopiskelijan itseohjautuvuus

Välipysäkit e-portfolio/oppmispäiväkirjatyöskentelyssä

 a) opettajat antavat palautetta ja motivoivat työskentelyyn

b) opiskelija itse sekä opiskelukaverit vertaisarvioivat oppimista / portfoliotyöskentelyä

Vahvuudet:

Mitä opiskelija osaa hyvin?

Vahvuudet:

Mitä opiskelija osaa hyvin?

Heikkoudet:

Missä taidoissa ja tiedoissa opiskelijan tulisi kehittyä?

Mahdollisuudet

Miten tietoja ja taitoja voisi vielä kehittää opiskelun aikana?

Uhat:

Mitkä asiat/tilanteet voivat haitata opiskelijan kehittymistä?

Swot ennen näyttöä:

Vahvuudet: Missä näytön osioissa onnistun hyvin? Miksi?

Heikkoudet: Missä näytön osioissa en ehkä onnistu kovin hyvin? Miksi?

 

Mahdollisuudet: Miten tietoja ja taitoja voisi vielä kehittää ennen näyttöä?

 

Uhat: Mitkä asiat/tilanteet voivat haitata näytön läpivientiä?

Itsearvioinnit näytöissä

Vahvuudet:

Mitä opiskelijakaveri osaa hyvin?

Heikkoudet:

Missä taidoissa ja tiedoissa opiskelijakaverin tulisi kehittyä?

Mahdollisuudet:

Mitä tietoja ja taitoja opiskelijakaveri voisi vielä kehittää opiskelujen aikana?

Uhat:

Mitkä asiat/tilanteet voivat haitata opiskelijakaverin kehittymistä/oppimista?

6.2 Oppijoien itse- ja vertaisaraviointi

Usein kysytyt kysymykset

 • Mistä kyvykkyys koostuu ja onko se sama kuin osaaminen? 
  Kyvykkyys koostuu joukosta toisiinsa liittyviä valmiuksia ja henkilöstön osaamisia, tietoa ja teknologiaa, joita hyödynnetään prosessin / useamman prosessin vaiheissa. Esimerkiksi organisaation markkinointikyky saattaa perustua osaavan henkilöstön, oman organisaation toimintaprosessien, tietotekniikan ja taloudellisten voimavarojen vuorovaikutteiseen yhteiskäyttöön.   Kyvykkyyksiä ja osaamista sekä tiedon ja osaamisen johtamista käsitellään eri yhteyksissä monin eri tavoin, ja yksiselitteisen määrityksen antaminen käsitteiden viidakossa on vaikeaa, ellei mahdotonta. Käsitteen käyttö liittyy yleensä aina näkökulmaan, esim. kokonaisarkkitehtuurityössä se liittyy JHS 179 suosituksen mukaiseen määritelmään.  
 • Mitä tarkoittaa Green ICT?
  Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävälliseen suunnitteluun ja käyttöön liittyy tarkentavasti käsite Green ICT (Green Information and Communication Technology), joka sisältää tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävällisen suunnittelun ja käytön. Green ICT:n tavoitteena on vähentää tieto- ja viestintäteknologian ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Edellinen tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä digitaalisten palveluiden ja sisällön ympäristövaikutusten huomioimista. ks. Kestävän kehityksen kyvykkyyden kehittäminen (tehtävä 5) ja lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio)
 • Mitä monimuotoisuudesta työelämässä voi olla hyötyä?
  Muutamia esimerkkejä: · Suomessa on tarve työvoimalle · Monimuotoisuus ei ole pelkkä yhteiskuntavastuukysymys vaan se on yrityksille ja organisaatioilla myös kilpailuetu. · On tutkittu, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat paremmin. · Huomioimalla inklusiivisuus ja kulttuurisensitiivisyys organisaatioissa voidaan luoda tulevaisuuden työkulttuuria, sekä houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat. Katso lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio) Monimuotoisuus työelämässä. Johtajan näkökulma, monimuotoisuuden hyödyt: Sami Itani on Vimeo
 • Mikä on verkosto?
  Verkosto on useamman toimijan (yksilöt, intressiryhmät tai organisaatiot) välinen vastavuoroinen ja keskinäisen tiedon sekä resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde ja arvontuottamismalli, jonka avulla pyritään yhdistämään toimijoiden osaamista ja voimavaroja synergiaetujen saamiseksi (Valtioneuvoston verkostojohtamisen opas). Verkostoja on kuitenkin erilaisia ja niiden rakenne riippuu tarkoituksesta ja toiminnan luonteesta.  Tutustu verkostoihin teemassa 4
 • Mikä on ekosysteemi?
  Ekosysteemit ovat yhteisen vision ympärille rakentuvia, jatkuvasti kehittyviä verkostorakenteita. Ekosysteemiin ilmaantuu uusia ominaisuuksia toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien kautta. Erilaisten tavoitteiden perusteella voidaan tunnistaa kolme keskeistä tyyppiä: osaamis-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit. Ks. Tehtävä 3 ja tehtävään liittyvä video: https://youtu.be/5Lc2RIqUqr4 Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas / VTT

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Kaikki aiheet

bottom of page