top of page

Teema 8.4

Tekijänoikeudet ja avoin oppimateriaali

Tekijänoikeudet ovat oikeuksia, jotka suojaavat luovien teosten tekijöitä. Ne antavat tekijälle yksinoikeuden päättää, miten hänen teostaan käytetään, kopioidaan ja jaetaan. Tämä suojaa tekijän taloudellisia etuja ja antaa hänelle pitkäaikaisen hallinnan teokseensa. Tekijänoikeudet kestävät yleensä tekijän eliniän ajan ja vielä jonkin aikaa hänen kuolemansa jälkeen. Näiden oikeuksien tavoitteena on kannustaa luovuutta ja varmistaa, että tekijät saavat ansaitsemansa tunnustuksen ja palkkiot työstään. 

Avoimet oppimateriaalit ovat opetuskäyttöön tarkoitettuja resursseja, jotka ovat vapaasti saatavilla ja jaettavissa verkossa. Näitä materiaaleja voi käyttää, jakaa ja muokata ilman merkittäviä rajoituksia tekijänoikeuksista. Avoimien oppimateriaalien hyödyntäminen opetuksessa tarjoaa opettajille mahdollisuuden räätälöidä opetusmateriaalia omiin tarpeisiinsa, edistää opiskelijoiden osallistumista ja monipuolistaa opetusmenetelmiä. Avoimilla oppimateriaaleilla on myös taloudellisia etuja, sillä ne voivat vähentää oppimateriaalikustannuksia opiskelijoille ja mahdollistaa opetuksen laadukkaan kehittämisen ilman suuria lisäresursseja.  

Opettajat voivat lisäksi osallistua avointen oppimateriaalien tuottamiseen ja jakamiseen, edistäen yhteisöllistä oppimiskulttuuria ja mahdollistaen tiedon vapaan liikkuvuuden oppilaitosten välillä. Avoimien oppimateriaalien käyttöönotto opetuksessa tukee näin opettajien ammatillista kehittymistä ja opetuksen jatkuvaa parantamista. 

Kehystarina 

Ohjeet teemojen yleisistä sisällöistä – kansiosta löytyy kehystarina koko 8.1 paketille: TP8 Kehystarina.docx . Kehystarina kulkee koko 8-teeman läpi.  

Kehystarinan kuvat: Kehystarinan kuvat 

Teema 8.4

Digitalisaatio osana strategiaa

 • Tässä teemassa tutustut tekijänoikeuksiin ja niiden huomioimiseen opetuksessa, sekä opit mitä ovat Creative Commons (CC)-lisenssit. 

 • Osaat ottaa huomioon mitä oppijoiden tulee tietä erilaisista lisensseistä sekä sopimusmalleista. 

 • Saat tietoa oppimateriaalin avoimesta jakamisesta ja tuottamiseen ja jakamiseen liittyvistä sopimuksista.  

 • Aineiston avulla opit hyödyntämään valmiita oppimateriaaleja ja millaisia sopimusmalleja tähän liittyy. 

 • Halutessasi voit opiskella Kopiraittila-sivustolla ja suorittaa Tekijänoikeustaituri Ope -osaamismerkin.   

Ydinasiat 

ThingLinkin skenaario-työkalulla toteutettu Opettaja lisenssilabyrintissa- peli: 

Suosituksia toimintaan

Case: Helsingin kaupungin datastrategia

Helsingin tuottama data on maailman käytettävintä ja käytetyintä kaupunkidataa vuoteen 2025 mennessä

Helsingin kaupunki on hyväksynyt kunnianhimoisen datastrategian. Helsinki haluaa olla julkisen sektorin edelläkävijä datan hyödyntämisessä. Kaupungin datastrategialla tavoitellaankin erityisesti seuraavia hyötyjä ja muutoksia:

 1. Asiakkaiden palvelutarpeita voi ennakoida datan avulla

 2. Helsinkiä johdetaan ajantasaisen tiedon pohjalta

 3. Kaupungin toimintaa ja resursseja optimoidaan datan avulla

 4. Dataa jakamalla vilkastutetaan elinkeinoelämää

Case: Metropolia strategia 2030:digitalisaatio
Digitaalisella kyvykkyydellä ketteryyttä ja tehokkuutta toimintaan

Vahvistamme digitaalista kyvykkyyttämme vastaamalla digitalisoituneen työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin kaikessa toiminnassamme.

Kampustemme modernit työ- ja oppimisympäristöt mahdollistavat joustavat ja vuorovaikutteiset toimintatavat. Hyödynnämme teknologioiden kuten tekoälyn ja robotisaation luomia uusia mahdollisuuksia.

Meidät tunnetaan luovia avauksia tekevänä kehittäjänä.

Strategia 2030: Digitalisaatio | Metropolia

Kysymyksiä?

Usein kysytyt kysymykset

 • Mistä kyvykkyys koostuu ja onko se sama kuin osaaminen? 
  Kyvykkyys koostuu joukosta toisiinsa liittyviä valmiuksia ja henkilöstön osaamisia, tietoa ja teknologiaa, joita hyödynnetään prosessin / useamman prosessin vaiheissa. Esimerkiksi organisaation markkinointikyky saattaa perustua osaavan henkilöstön, oman organisaation toimintaprosessien, tietotekniikan ja taloudellisten voimavarojen vuorovaikutteiseen yhteiskäyttöön.   Kyvykkyyksiä ja osaamista sekä tiedon ja osaamisen johtamista käsitellään eri yhteyksissä monin eri tavoin, ja yksiselitteisen määrityksen antaminen käsitteiden viidakossa on vaikeaa, ellei mahdotonta. Käsitteen käyttö liittyy yleensä aina näkökulmaan, esim. kokonaisarkkitehtuurityössä se liittyy JHS 179 suosituksen mukaiseen määritelmään.  
 • Mitä tarkoittaa Green ICT?
  Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävälliseen suunnitteluun ja käyttöön liittyy tarkentavasti käsite Green ICT (Green Information and Communication Technology), joka sisältää tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävällisen suunnittelun ja käytön. Green ICT:n tavoitteena on vähentää tieto- ja viestintäteknologian ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Edellinen tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä digitaalisten palveluiden ja sisällön ympäristövaikutusten huomioimista. ks. Kestävän kehityksen kyvykkyyden kehittäminen (tehtävä 5) ja lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio)
 • Mitä monimuotoisuudesta työelämässä voi olla hyötyä?
  Muutamia esimerkkejä: · Suomessa on tarve työvoimalle · Monimuotoisuus ei ole pelkkä yhteiskuntavastuukysymys vaan se on yrityksille ja organisaatioilla myös kilpailuetu. · On tutkittu, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat paremmin. · Huomioimalla inklusiivisuus ja kulttuurisensitiivisyys organisaatioissa voidaan luoda tulevaisuuden työkulttuuria, sekä houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat. Katso lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio) Monimuotoisuus työelämässä. Johtajan näkökulma, monimuotoisuuden hyödyt: Sami Itani on Vimeo
 • Mikä on verkosto?
  Verkosto on useamman toimijan (yksilöt, intressiryhmät tai organisaatiot) välinen vastavuoroinen ja keskinäisen tiedon sekä resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde ja arvontuottamismalli, jonka avulla pyritään yhdistämään toimijoiden osaamista ja voimavaroja synergiaetujen saamiseksi (Valtioneuvoston verkostojohtamisen opas). Verkostoja on kuitenkin erilaisia ja niiden rakenne riippuu tarkoituksesta ja toiminnan luonteesta.  Tutustu verkostoihin teemassa 4
 • Mikä on ekosysteemi?
  Ekosysteemit ovat yhteisen vision ympärille rakentuvia, jatkuvasti kehittyviä verkostorakenteita. Ekosysteemiin ilmaantuu uusia ominaisuuksia toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien kautta. Erilaisten tavoitteiden perusteella voidaan tunnistaa kolme keskeistä tyyppiä: osaamis-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit. Ks. Tehtävä 3 ja tehtävään liittyvä video: https://youtu.be/5Lc2RIqUqr4 Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas / VTT

Lisätiedot

Syvennä osaamista

Ammatillisen koulutuksen kokonaisvaltaista johtamista on kuvattu viitearkkitehtuurilla. Yhteinen viitearkkitehtuuri edistää yhteentoimivuutta. 

Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri - KARKKI - Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen - Eduuni-wiki

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VIITE- JA KOKONAISARKKITEHTUURI

Työkirja hyödyntää tämän kattavan ilmiön jä­sentelyssä tietotyöläisen tyypillisimpiä jaksamiseen ja työn suju­vuuteen liittyviä toimintoja.

 

Digiajan työhyvinvoinnin työkirja

 Tutustu digiajan työhyvinvoinnin työkirjaan

DigCompOrg-infograafi syntyi osana OSAOn Digikompassi-työtä, joka aloitettiin syyskuussa 2022.

 

Kielen kääntämisessä on käytetty apuna tekoälytekniikkaa käyttävää kääntäjää.

 

OSAOn Digikompassi-työssä yhdistetään Digiosaava.fi-hankkeen linjauksia ja verkoston osaamista sekä DigCompOrg-viitekehyksen suuntaviivoja.

DigCompOrg-viitekehyksen infograafi

Tutustu eurooppalaiseen viitekehykseen digikyvykkäille oppilaitoksille.

Digitalisaatiokehityksen suuntaamiseksi ja johtamiseksi on digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen valmistelussa laadittu Suomen digitaalinen kompassi.

Digikompassi perustuu eurooppalaiseen arvopohjaan ja digitaalinen vuosikymmen 2030 -ohjelmaan. Se ohjaa kehitystyötä ja vahvistaa yhteistä ymmärrystä digitalisaation ja datatalouden hyödyistä, käsitteistä ja suunnasta. Digikompassi määrittelee painopisteitä myös Suomen vaikuttamistyölle EU:ssa.

Suomen digitaalinen kompassi

Tutustu valtioneuvoston selontekoon Suomen digitaalisesta kompassista.

Digikompassi on pelimuotoinen yhteiskehittämisen menetelmä kehittämishaasteiden tunnistamiseksi ja niiden ratkaisemisen tueksi. Peliä pelataan tiimeissä ja sen pelaamiseen kuluu aikaa noin kolme tuntia.

Digikompassi kehitettiin alun perin kuntien tueksi, mutta alusta saakka sitä on hyödynnetty myös muissa julkisen sektorin organisaatioissa. Tämä versio pelistä on tarkoitettu kaikille julkisen sektorin, miksei myös muille organisaatioille.

 

Digikompassi-yhteiskehittämismenetelmä | Suomidigi

Tutustu Digikompassi-yhteiskehittämismenetelmään

Visiolauseessa Suomi on maailman johtava kestävän digitalisaation kehittäjä ja hyödyntäjä kasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa vuonna 2027. Digitalisaatiolla edistetään kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä.

 

Digitaaliset työkalut ja toimintaympäristöt tukevat oppijoiden yksilöllisiä tarpeita sekä edistävät yhdenvertaisuutta ja koulutuksen saavutettavuutta. Digitalisaatio tukee yhteistyötä toimijoiden välillä ja oppimista elämän eri vaiheissa. Digitalisaatiota edistetään tietoperustaisesti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjaukset 2027

Tutustu OKM:n kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjauksiin vuodelle 2027

KT:n ja Kuntaliiton 8 oppia kuntien digitalisaatiosta -podcasteissa kerrotaan, miten digitalisaatio mahdollistaa paremman kuntatyön ja palvelut.

8 oppia kuntien digitalisaatiosta on podcast-sarja kuntapäättäjille ja -kehittäjille | Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Tutustu 8 oppia kuntien digitalisaatiosta – podcast-sarja

Vuorineuvos, taloustieteen tohtori Kari Neilimo ja hallitusammattilainen Heikki Nuutila keskustelevat digitalisaatiosta (4.3.2020)

Mikä on digitalisaation ja digitalisoinnin ero? Vieraana Kari Neilimo ja Heikki Nuutila tekijältä Let's do !T (spotify.com)

Mikä on digitalisaation ja digitalisoinnin ero?

Kopiraittilan ohjeet, video sekä muuta opiskeltavaa: Nettisivuille upotetaan thinglink-kuvio  

Harjoittele/testaa 

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Kaikki aiheet

bottom of page