top of page

Tekoäly (AI) on noussut merkittäväksi voimaksi koulutusmaailmassa, tarjoten innovatiivisia ratkaisuja, jotka voivat parantaa opetus- ja oppimiskokemusta ammatillisissa kouluissa. Ammatillisen koulutuksen opettajille tekoälyn integroiminen opetuskäytäntöihin voi avata ovia uudentyyppisille oppimismahdollisuuksille. Tekoäly voi tarjota yksilöllisiä oppimispolkuja, tunnistaa opiskelijoiden vahvuudet ja heikkoudet sekä tarjota räätälöityjä opetusmateriaaleja, mikä tekee oppimisesta entistä tehokkaampaa ja motivoivampaa. 

Samalla on tärkeää, että opettajat ymmärtävät tekoälyn eettiset näkökulmat ja osaavat ohjata opiskelijoitaan vastuulliseen teknologian käyttöön. Tämä sisältää tietoisuuden mahdollisista vinoumista (bias), yksityisyydensuojasta ja avoimuudesta tekoälysovelluksissa. Opettajien koulutuksen tekoälyn käytöstä pitää sisältää nämä eettiset kysymykset, jotta he voivat varmistaa, että teknologia palvelee opetuksen tavoitteita oikeudenmukaisella ja inklusiivisella tavalla. Tekoälyn integroiminen ammatilliseen koulutukseen vaatii siis paitsi teknistä osaamista myös eettistä pohdintaa.

T8.3 Tekoäly opetuskäytössä

8.2 Tekoälyn hyödyntäminen  

Tekoäly on Pirkolle uusi asia, mutta Stephenin opastuksella hän pääsee alkuun ja oppii käytön perusteet. Tekoälysovelluksia tulee tarjolle jatkuvasti ja pääsääntöisesti englanninkielisinä. Kaksikko listaa tarjontaa ja ehdottaa Leolle, että Taikasaloon pitäisi laatia tekoälyn käytön eettiset linjaukset.  

Osa #2

Verkko-oppimisympäristöjen tarjoaminen: Tarjoa verkko-oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat oppijoiden oppimisen missä ja milloin he haluavat.


Oppijan aktiivinen osallistuminen: Rohkaise oppijoita aktiiviseen osallistumiseen ja keskusteluun digitalisaation aiheista ja teemoista. Ja kerää palautetta ja kehittämisehdotuksia digitalisaation käytöstä.

Arviointi ja palautteet: Arvioi oppijoiden edistymistä ja tarjoa heille jatkuvaa ja välitöntä personoitua palautetta heidän osaamisestaan.

Gradient Strip

Siirry sivulla valitsemaasi sisältöön:

 Ydinasiat 

 • Perusteet ja terminologia:                                                                                                                                                                                                         Opettajan on ymmärrettävä tekoälyn keskeiset käsitteet, kuten koneoppimisen perusteet, neuroverkot ja        algroritmit. Opettajan on hyvä tietää jotain myös datatieteestä ja sen roolista tekoälyn kehittämisessä.                                                    

 • Eettiset kysymykset: 
  Opettajan on ymmärrettävä tekoälyn eettiset näkökulmat, jotta he voivat ohjata oppilaitaan vastuulliseen teknologian käyttöön. Heidän on tunnistettava bias ja sen vaikutus tekoälyjärjestelmiin, samoin kuin avoimuuden ja yksityisyyden merkitys. Näin opettajat voivat varmistaa, että heidän opetuksensa on eettisesti kestävää ja monimuotoista. Heidän on pystyttävä kriittiseen ajatteluun eettisten päätösten tekemisessä, jotta he voivat ohjata oppilaitaan ymmärtämään ja arvioimaan tekoälyn vaikutuksia yhteiskuntaan laajemmin. 

   

 • Käytännön sovellukset opetuksessa 
  Opettajan täytyy tietää ja ymmärtää, miten tekoälyä voidaan tehokkaasti integroida opetukseen. Hänen täytyy myös osata luoda omia tekoälypohjaisia materiaaleja ja aktiviteetteja opetuksensa tueksi. 

   

 • Ohjelmointi ja koodaus 
  Opettajalla on hyvä olla perustaidot ohjelmoinnista ja koodauksesta, jotta he voivat ymmärtää tekoälyn toiminnan syvemmin. Vähintään hänellä täytyy olla riittävä ymmärrys, jotta hän voi toimia tehokkaasti yhteistyössä teknisten asiantuntijoiden kanssa ja integroida teknologian opetukseen. 

   

 • Käyttäjäkokemus ja saavutettavuus 
  Opettajan täytyy tietää, miten varmistetaan tekoälypohjaisten työkalujen saavutettavuus kaikille opiskelijoille. Hänellä täytyy olla ymmärrys käyttäjäkokemuksen merkityksestä. Opettajan täytyy myös tunnistaa, miten erilaiset oppijat voivat hyötyä tekoälypohjaisista sovelluksista ja miten näitä sovelluksia voidaan mukauttaa vastaamaan erilaisia oppimistarpeita. Näin varmistetaan, että kaikki opiskelijat voivat osallistua opetukseen tehokkaasti. 

Tekoäly opetuskäytössä

Suosituksia toimintaan

Tekoälyasiaa

Tekoälystä on hyvä tietää muutama perusasia. 

Lataa itsellesi tekoäly ja sen teknologia -esitys

Tekoälyyn liittyy eettisiä kysymyksiä. Katso video tekoälyn etiikasta ja lataa itsellesi tiivistelmä.

Osa #2

Verkko-oppimisympäristöjen tarjoaminen: Tarjoa verkko-oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat oppijoiden oppimisen missä ja milloin he haluavat.


Oppijan aktiivinen osallistuminen: Rohkaise oppijoita aktiiviseen osallistumiseen ja keskusteluun digitalisaation aiheista ja teemoista. Ja kerää palautetta ja kehittämisehdotuksia digitalisaation käytöstä.

Arviointi ja palautteet: Arvioi oppijoiden edistymistä ja tarjoa heille jatkuvaa ja välitöntä personoitua palautetta heidän osaamisestaan.

 1. Yksilöllinen oppimiskokemus: Tekoäly mahdollistaa yksilöllisemmän opetuksen, kun se pystyy analysoimaan oppilaiden vahvuuksia ja heikkouksia. Näin voidaan tarjota räätälöityä tukea ja ohjausta, mikä edistää oppimistuloksia. 
   

 2. Automatisoitu arviointi: Tekoäly voi tehokkaasti auttaa arvioimaan opiskelijoiden suorituksia ja antamaan välitöntä palautetta. Tämä säästää aikaa opettajilta ja mahdollistaa opiskelijoiden jatkuvan seurannan ilman suurta manuaalista työtä. 
   

 3. Opetussuunnitelman yksilöllinen sovittaminen: Tekoälypohjaiset järjestelmät voivat analysoida opiskelijoiden edistymistä ja suositella lisämateriaaleja tai harjoituksia opetussuunnitelman mukaisesti. Tämä auttaa oppilaita syventämään ymmärrystään ja täyttämään mahdollisia oppimisvajeita. 
   

 4. Innovaatioiden edistäminen: Tekoälyn käyttö opetuksessa kannustaa opettajia ja kouluttajia etsimään jatkuvasti uusia tapoja parantaa oppimisprosesseja. Se avaa mahdollisuuksia kokeilla uusia opetusmenetelmiä ja integroida teknologiaa tehokkaasti opetukseen. 
   

 5. Valmistaa opiskelijoita tulevaisuuden työelämään: Tekoäly on olennainen osa modernia työelämää, ja sen integroiminen opetukseen auttaa valmistamaan opiskelijoita tulevaisuuden haasteisiin. Opiskelijat saavat arvokasta kokemusta ja ymmärrystä siitä, miten tekoälyä voidaan käyttää eri aloilla. 

Miksi kannattaa käyttää tekoälypohjaisia sovelluksia opetuksessa

 • Mistä kyvykkyys koostuu ja onko se sama kuin osaaminen? 
  Kyvykkyys koostuu joukosta toisiinsa liittyviä valmiuksia ja henkilöstön osaamisia, tietoa ja teknologiaa, joita hyödynnetään prosessin / useamman prosessin vaiheissa. Esimerkiksi organisaation markkinointikyky saattaa perustua osaavan henkilöstön, oman organisaation toimintaprosessien, tietotekniikan ja taloudellisten voimavarojen vuorovaikutteiseen yhteiskäyttöön.   Kyvykkyyksiä ja osaamista sekä tiedon ja osaamisen johtamista käsitellään eri yhteyksissä monin eri tavoin, ja yksiselitteisen määrityksen antaminen käsitteiden viidakossa on vaikeaa, ellei mahdotonta. Käsitteen käyttö liittyy yleensä aina näkökulmaan, esim. kokonaisarkkitehtuurityössä se liittyy JHS 179 suosituksen mukaiseen määritelmään.  
 • Mitä tarkoittaa Green ICT?
  Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävälliseen suunnitteluun ja käyttöön liittyy tarkentavasti käsite Green ICT (Green Information and Communication Technology), joka sisältää tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävällisen suunnittelun ja käytön. Green ICT:n tavoitteena on vähentää tieto- ja viestintäteknologian ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Edellinen tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä digitaalisten palveluiden ja sisällön ympäristövaikutusten huomioimista. ks. Kestävän kehityksen kyvykkyyden kehittäminen (tehtävä 5) ja lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio)
 • Mitä monimuotoisuudesta työelämässä voi olla hyötyä?
  Muutamia esimerkkejä: · Suomessa on tarve työvoimalle · Monimuotoisuus ei ole pelkkä yhteiskuntavastuukysymys vaan se on yrityksille ja organisaatioilla myös kilpailuetu. · On tutkittu, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat paremmin. · Huomioimalla inklusiivisuus ja kulttuurisensitiivisyys organisaatioissa voidaan luoda tulevaisuuden työkulttuuria, sekä houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat. Katso lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio) Monimuotoisuus työelämässä. Johtajan näkökulma, monimuotoisuuden hyödyt: Sami Itani on Vimeo
 • Mikä on verkosto?
  Verkosto on useamman toimijan (yksilöt, intressiryhmät tai organisaatiot) välinen vastavuoroinen ja keskinäisen tiedon sekä resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde ja arvontuottamismalli, jonka avulla pyritään yhdistämään toimijoiden osaamista ja voimavaroja synergiaetujen saamiseksi (Valtioneuvoston verkostojohtamisen opas). Verkostoja on kuitenkin erilaisia ja niiden rakenne riippuu tarkoituksesta ja toiminnan luonteesta.  Tutustu verkostoihin teemassa 4
 • Mikä on ekosysteemi?
  Ekosysteemit ovat yhteisen vision ympärille rakentuvia, jatkuvasti kehittyviä verkostorakenteita. Ekosysteemiin ilmaantuu uusia ominaisuuksia toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien kautta. Erilaisten tavoitteiden perusteella voidaan tunnistaa kolme keskeistä tyyppiä: osaamis-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit. Ks. Tehtävä 3 ja tehtävään liittyvä video: https://youtu.be/5Lc2RIqUqr4 Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas / VTT

Usein kysytyt kysymykset

Materiaalia, linkkejä ja ladattavia aineistoja 

Syvennä osaamista

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Kaikki aiheet

bottom of page