top of page

Case Turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta  


  • Ammatillisten oppilaitosten työturvallisuuteen liittyvää toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja määräykset, muun muassa Työturvallisuuslaki (738/2002) ja Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006).   


  • Henkilöstön ja opiskelijoiden työturvallisuuteen perehdyttäminen, vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi on säädetty työturvallisuuslaissa.  


  • Vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin liittyvät dokumentit ja käytänteet tulee päivittää vuosittain tai aina, kun olosuhteet tai työmenetelmät muuttuvat.   


  • Lisäksi Whitsleblower-direktiivi (EU) 2019/1937 velvoittaa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita (yli 50 työntekijää) perustamaan sisäisen luottamuksellisen ilmoituskanavan, jossa henkilö voi ilmoittaa havaitsemaansa tai epäilemäänsä yleisen edun vastaista toimintaa.  


 

Riskien arviointi ja turvallisuushavainnot ovat osa organisaation turvallisuusjohtamista ja siihen liittyvää tiedonkulkua


Case-esimerkit, jotka on esitetty videoilla, kuvaavat kahta erilaista ilmoitus- ja raportointitapaa, joilla kaksi eri kokoista ammatillista koulutuksen järjestäjää toteuttavat turvallisuusjohtamiseen liittyvää riskienhallintaa, jatkuvaa parantamista ja tiedonkulkua.  


  • Turvallisuushavaintojen raportointi on lakisääteistä ja tärkeä osa turvallisuuskulttuuria, sillä niiden avulla voidaan ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja vahinkoja.  Henkilöstöllä on velvollisuus ilmoittaa turvallisuushavainnosta. On tärkeää, että havainnoista ilmoitetaan välittömästi ja niiden pohjalta tehdään tarvittavat toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi.   


  • Myös vaaratilanneilmoitukset ovat keskeinen osa turvallisuuskulttuuria. Ilmoituksen tarkoituksena on varoittaa muita vaarasta ja pyytää apua tilanteen hoitamiseksi. On tärkeää, että vaaratilanteesta ilmoitetaan välittömästi, sillä nopea toiminta voi pelastaa ihmishenkiä ja estää vahinkojen laajentumisen. Ilmoituksen tekijä voi myös antaa arvokasta tietoa tilanteesta ja auttaa viranomaisia hoitamaan tilanteen mahdollisimman tehokkaasti.  


  • Turvallisuushavaintojen ja vaaratilanneilmoitusten tekeminen ja dokumentointi on perusteltua kytkeä organisaation olemassa olevaan yhteiseen viestintäkanavaan/ -järjestelmään.  

 

Edellä mainitut videot: 

Case Brahe – Jatkuvan parantamisen työkalu 

Case Brahe – Kriittisen viestinnän ja hälyttämisen työkalu 

Case Jypao - Turvallisuushavainto 


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät Aino Koskinen, Riikka Pajuvesa-Korkala ja Heli Leskelä
Digitalisaatio tiedonkulussa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page