top of page

Arvioi oman organisaatiosi digipedagogisen johtamisen tilaa


Nyt kun olet lyhyesti perehtynyt pedagogiseen johtamiseen digiajalla, etsi käsiisi oman organisaatiosi strategia ja sitä täydentävä pedagoginen ja/tai digipedagoginen suunnitelma tai strategia.


Arvioi, mikä on digipedagogisen johtamisen tila omassa organisaatiossasi vastaamalla seuraaviin väitteisiin kyllä-ei:  

 

 1. Meillä on visio digitaalisten teknologian käytöstä oppimisen edistämisessä. [kyllä-ei]  


 2. Meillä vision saavuttamista tukeva strategia tai toimintasuunnitelma, jossa on kuvattu tavoitteiden lisäksi toimenpiteet, resurssit ja aikataulut digipedagogisten käytäntöjen kehittämiseksi. [kyllä-ei]  


 3. Meillä on toimintamallit siihen, miten opetushenkilöstöä innostetaan, ohjataan ja tuetaan kehittämään omia digipedagogisia taitojaan. [kyllä-ei]  


 4. Meillä on toimintamallit siihen, miten opetushenkilöstöä innostetaan, ohjataan ja tuetaan käyttämään aktiivisesti digiteknologiaa omassa opetuksessaan. [kyllä-ei]  


 5. Meillä on toimintamallit siihen, miten opetushenkilöstöä innostetaan, ohjataan ja tuetaan hyödyntämään toinen toisensa osaamista.  [kyllä-ei]  


 6. Meillä edistetään erilaisten oppimisympäristöjen kehittämistä siten, että digitalisaation mahdollisuudet otetaan täysimääräisesti käyttöön huomioimalla samalla erilaisten oppijoiden valmiudet ja tuen tarpeet. [kyllä-ei]  


 7. Meillä on käytössä systemaattiset menetelmät opiskelijan oppimisen ohjaamiseen ja tuen tarjoamiseen. [kyllä-ei]  


 8. Meillä on käytössä asianmukainen infrastruktuuri, laitteet ja ohjelmistot sekä tukijärjestelmät. [kyllä-ei]  


 9. Kykenemme yhtäältä analysoimaan digipedagogisten käytäntöjen vaikutuksia oppimistuloksiin ja opetuksen laatuun. [kyllä-ei]  


 10. Kykenemme analyysin pohjalta tekemään tarvittavia muutoksia ja parannuksia digipedagogiikkaan. [kyllä-ei]  


 11. Systemaattinen arviointi ja seuranta pohjautuu meillä oppijapalautteeseen ja oppimisanalytiikan tuottamaan tietoon sekä mahdollisesti muuhun oppimisesta ja opetuksesta kerättävään tietoon. [kyllä-ei]  


 12. Meillä kannustetaan tekemään digipedagogisia innovaatioita ja jatkuvasti kehittämään toimintamme. [kyllä-ei] 


  Meillä seurataan alan kehitystä ja uusia trendejä, tutkitaan ja kokeillaan uusia pedagogisia lähestymistapoja ja teknologisia ratkaisuja. [kyllä-ei]  


 13. Meillä kannustetaan opettajia ja muita toimijoita kokeilemaan ja jakamaan parhaita käytäntöjä niin organisaatiomme sisällä kuin sen ulkopuolellakin. [kyllä-ei]  

Pedagoginen johtaminen digiajalla

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page