top of page

Oppimisanalytiikan kokonaisselvityksen luvussa 7 tarkemmin eettisistä ja lainsäädännöllisistä kysymyksistä. https://oahanke.fi/Miksi oppimisanalytiikka?


Oppimisanalytiikka tuo mukanaan monia mahdollisuuksia oppimisen, opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen sekä prosessien parantamiseen. Edistyneiden algoritmien, kielimallien ja tekoälyn nopea kehitys tuo uusia ja ennen näkemättömiä mahdollisuuksia oppimisanalytiikan käyttämiselle ammatillisessa koulutuksessa. 

Oppimisanalytiikasta saatavia hyötyjä voivat olla mm.:  

 • Jokaisella oppijalla on yksilöllinen oppimisprosessi - Oppimisanalytiikka mahdollistaa oppimisen personoinnin sekä menetelmällisesti, että sisällöllisesti vastaamaan paremmin jokaisen oppijan yksilöllisiä tarpeita.  


 • Ohjauksen ja tuen tarpeet tunnistetaan ajoissa - Oppimisanalytiikalla voidaan tunnistaa ohjauksen ja tuen tarpeet jo varhaisessa vaiheessa, jolloin pedagogiset tukitoimet voidaan kohdistaa oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti. 


 • Oppimisanalytiikka on läpinäkyvää - Käyttäjälle on kuvattu, miten oppimisanalytiikka toimii sekä mitä tietoja kerätään ja käsitellään. 


 • Oppimisanalytiikka tukee yhteisöllistä oppimista - Oppimisanalytiikka tukee oppimista yhdessä muiden oppijoiden kanssa.  


 • Oppimisanalytiikalla saatava tieto lisää koulutuksen vaikuttavuutta - Oppimisanalytiikan tuottaman tiedon pohjalta opetusta ja ohjausta voidaan kohdata siten, että jokainen oppija saa tarvitsemansa tuen sekä saa mahdollisimman hyvät tulevaisuuden työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavat tiedot ja taidot.  


 • Oppimisanalytiikalla saatava tieto lisää koulutuksen tehokkuutta - Oppimisanalytiikan tuottaman tiedon pohjalta opetusta ja ohjausta sekä muita resursseja voidaan kohdentaa mahdollisimman oikein ja vaikuttavasti - esimerkiksi edistää läpäisyä ja vähentää keskeyttämistä. 


 • Oppimisanalytiikalla saatava tieto lisää koulutuksen tuloksellisuutta - Oppimisanalytiikan tuottaman tiedon avulla resurssit voidaan kohdistaa niin, että niillä on mahdollisimman suuri vaikutus. 


 • Oppija pystyy itse tarkastelemaan ja hyödyntämään omaan oppimiseensa liittyvää tietoa (Oppimisen omadata) - Oppija voi tarkastella ja hyödyntää hänestä kerättyä dataa. Oppija voi siirtää tietojansa halutessaan myös eri verkkopalvelujen käyttöön.


 • Analytiikka lisää motivaatiota ja mielekkyyttä opintoihin. 


On tärkeää, että oppimisanalytiikka ei johda lisääntyvään kirjaamiseen, vaan sen tulee olla infrastruktuurin tukemaa automatisoiden tarvittavan tiedon keräämistä ja hyödyntämistä. 

Riskit


Kuten kaikki työkalut, myös analytiikan käyttö sisältää riskejä. Oppimisanalytiikan rinnalle usein liitetyssä tekoälyssä on vielä paljon meille tuntemattomia puolia, joiden vaikutus selviää vasta ajan kanssa. 

Oppimisanalytiikan riskejä ovat mm.:  

 • Oppimisen menetelmällinen kapeutuminen - Esim. Oppimisanalytiikka ja sovellukset pohjautuvat lähinnä aukko- tai monivalintatehtäviin tai tehtävien mekaaniseen toistamiseen


 • Oppimisen sisällöllinen kapeutuminen - Esim. oppimisanalytiikka näyttää oppijalle vain suppean osan sisällöstä, ilman että oppijalla on mahdollisuus päästä esimerkiksi edistyneempiin ja haastavampiin sisältöihin tai oppimateriaaleihin. (Tietoa valikoidaan tai sensuroidaan.)  


 • Itseään toteuttavat ennusteet - Esim. oppimisanalytiikka keskittyy kerätyn datan pohjalta tukemaan vain oppijan tunnistettuja vahvuuksia tai tiettyä oppimistyyliä. Tai vastaavasti oppimisanalytiikka voi jättää systemaattisesti huomioimatta tietyn kehittämiskohteen tai tietyn oppimisen tavan. Oppimisanalytiikan tuottama tieto vain vahvistaa ennakko-oletuksia.


 • Yksityisyyden menettäminen - Esim. Oppijasta on kerätty laajasti tietoa ja tiedot ovat eri tahojen käytettävissä - oppijasta tiedetään myös asioita, jotka eivät välttämättä liity suoranaisesti oppimiseen tai tue opiskeluja.  


 • Eriarvoistuminen - Esim. Sosioekonominen tausta tai muu taustamuuttaja määrittää oppijan opiskelua tai tulevaisuuden mahdollisuuksia koulutuksen osalta.  


 • Dead ends -koulutukselliset umpikujat - Esim. oppijalta puuttuu jatko-opintopolku, oppimisanalytiikka käytetään määrittelemään oppijan esimerkiksi ei-kelvolliseksi jatko-opintoihin tai rajaamaan muuten opiskelumahdollisuuksia. 

 

Esimerkki käytännön tilanteesta, jossa oppimisanalytiikan riskit ovat toteutuneet, voisi olla tilanne, jossa koulun opettajat ovat päättäneet käyttää oppimisanalytiikkaa pelkästään monivalintatehtävien ja drillaavan oppimismenetelmän perusteella. Tämä voisi johtaa oppimisen kapeutumiseen ja oppijoiden mahdollisuuksien rajoittumiseen. 

Oppimisanalytiikka

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page