top of page

Osaamisen kehittäminen


Hyvä digiosaaminen on koulutuksen parempaa laatua, koulutuksenjärjestäjän ajanmukaisuutta ja uskottavuutta, saavutettavuutta, tehokkuutta, taloudellisuutta, kestävää kehitystä, kansalaistaitoja. 

Digiosaaminen tuo meille hyötyä, vastuullisuutta ja turvallisuutta. 


Digiosaaminen on tärkeä työelämätaito ja myös työnantajan on mahdollistettava työntekijöiden ajanmukainen osaaminen. Digiosaaminen on tärkeää myös kilpailukyvyn ylläpitämiseksi, työtehokkuuden parantamiseksi ja innovatiivisten digitaalisen ratkaisujen löytämiseksi. Työnantajanäkökulmasta digiosaamisen kehittäminen monipuolisesti ja systemaattisesti on osaltaan luomassa hyvää työpaikkaa. 


 

Case opinnäytetyö kilpailuetua strategisella digiosaamisen johtamisella


Opinnäytetyössä tutkitaan, miten kohdeorganisaation digiosaamista johdetaan ja miten sitä voidaan kehittää kilpailukyvykkyyden parantamisen näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten digiosaamista johdetaan osana strategista osaamisen johtamista ja miten digiosaamisen johtamisella edistetään organisaation kilpailukyvykkyyttä. Työn tavoitteena oli tarjota kohdeorganisaation johto- ja esihenkilöasemassa oleville tietoa digiosaamisen johtamisesta osana yrityksen menestystekijöitä, kohdeorganisaation digiosaamisen johtamisen nykytilasta sekä tarjota konkreettisia kehittämisehdotuksia, jotka voidaan ottaa nopeasti ja helposti haltuun. Työssä perehdytään myös digiosaamisen määrittelyyn.


Tutustu opinnäytetyön raporttiin.


 

Case Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK


TAKK on kehittänyt aktiivisesti henkilöstönsä digiosaamista HOKS-polkumallin avulla.

"Henkilöstön kehittämispolulle on luotu suuntaviivat jo vuosia sitten, kun TAKKissa alettiin digihankkeiden avulla panostaa henkilöstön digiosaamiseen."


Lue blogiteksteistä, miten digiosaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja miten kehityskeskustelut tukevat digiosaamisen kehittymistä?

Mikä on johdon rooli tässä? 


Kuinka onnistua kasvattamaan henkilöstön digiosaamista? - TAKKin blogi 

HOKS-polku vie kohti digiosaamista - TAKKin blogi 


 

70-20-10-malli jatkuvaan oppimiseen


70-20-10-malli kuvaa jatkuvan oppimisen mallia työelämässä.

Oppiminen on tehokkainta silloin, kun se tapahtuu työtä tekemällä. Mallin mukaan ihminen omaksuu työelämässä 70 % oppimistaan asioista kokemuksen kautta esim. ongelmia ratkaistessaan, 20 % oppimisesta tapahtuu toisilta henkilöiltä vuorovaikutuksen ja palautteen annon kautta ja 10 % oppimisesta tapahtuu muodollisen koulutuksen ja valmennuksen kautta. Digiosaava.fi-hankkeessa verkostolle toteutetun kyselyn (2023) mukaan tärkeimpiä osaamisen kehittämisen edellytyksiä vastaajien mukaan ovat riittävä aika, riittävä koulutus, laadukas materiaali ja yhteistyö sekä toimiva laitteisto.  


70-20-10-mallin esitys


Digiosaamisen kehittämisessä voidaan laatia henkilökohtainen digiosaamispolku, johon asetetaan kehityskohteet aikajanalle ja jonka avulla voidaan seurata osaamisen kehittymistä.


Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page