top of page

Introduktion av lärandeanalytik i organisationen

 

Handbok för introduktion och dokumentation

Syftet med dokumenten i detta avsnitt är att hjälpa utbildningsanordnaren att implementera lärandeanalytik och ta hänsyn till perspektiven och skyldigheterna relaterade till implementeringen. Som utbildningsanordnare kan du själv spara dokumenten nedan och fylla i dem punkt för punkt efter dina behov.


Det finns inget tvång att gå vidare dokument för dokument. Om du redan har introducerat lärandeanalytik i din organisation och kommit överens om verksamhetsmetoderna, kan du gå direkt vidare till planeringen av lärandeanalytik i olika situationer (steg 4). Om du precis har börjat implementera lärandeanalytik rekommenderar vi att du följer steg-för-steg-sekvensen (steg 1-5). För att göra det lättare att fylla i dokumenten har hjälpfrågor, länkar till ytterligare information och exempel lagts till dokumenten.


Utvecklingen av användningen av lärandeanalytik ska kopplas som en naturlig del av utbildningsanordnarens övriga verksamhetsutveckling. I en ideal situation är utvecklingen av lärandeanalytik en del av utbildningsanordnarens pedagogiska ledning och informationshantering. Se bild nedan (på finska)Figur 1: Sammankoppling av faser


 

Dokument


 1. Generell implementering av lärandeanalytik i organisationen (fas 1-3) (word)

  1. Bilaga: Handlingsplan för att använda lärandeanalytik (word)

  2. Bilaga: Roller, uppgifter, tillgång till resultat (word)


 2. Använd fallspecifik planering och implementering av lärandeanalytik (fas 4) (word)


 3. Använda lärandeanalytik, uppföljning och utvärdering (steg 5) (word)

 

Rekommenderad läsning för att stödja introduktionen och användningen av lärandeanalytik:

 • Lärandeanalytik som en superkraft i yrkesutbildningen - Helsinki OA (oahanke.fi) Lärandeanalytikprojektet 2023

  • Yrkesutbildningens perspektiv på användandet av lärandeanalytik

 • Referensram för lärandeanalytik : God praxis vid införande och användning av lärandeanalytik, Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2024:8, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-731-4

  • Instruktioner och överväganden för varje fas av lärandeanalytik, nationell.

 • Datahanteringshandbok , Datakunnigt projekt 2024, https://www.tietoosaava.fi/materialit/

  • Ett bredare perspektiv på kunskapsstyrning inom yrkesutbildningen

 • Dataskyddsombudskontoret, https://tietosuoja.fi/organisaatiot

  • Officiella riktlinjer för behandling av personuppgifter

 • DOT – data för att stödja studerande, https://www.dothanke.fi/tulokset/

  • Användningen av lärandeanalytik för att stödja utvecklingen av studerandes kompetens inom yrkesutbildning

Utnyttja lärandealytik i praktiken


Exemplen har samlats från projektet Lärandealytik. Lärandealytik kan utnyttjas på mycket bredare sätt än vad som presenteras i dessa exempel.


Övervaka genomförande av PUK


 • metoder för att följa upp utvecklingen av kompetens (gör kontinuerligt lärande synligt)

 • kraven på yrkesskicklighet och mål för kunnande bryts ner till kunnande och handling så att identifiering av kunnande är enkel och studerande, läraren och arbetsplatshandledaren kan hela tiden följa upp vad målet är, var man är i förhållande till målet och vad studerande ännu behöver kunna

 • information om PUKens kvalitet och rätt riktade åtgärder

 • lämpliga metoder för att dokumentera kunnandet inom olika yrkesområden

 • artificiell intelligens för att stödja analys av kompetensutveckling, igenkänning av bilder, jämförelse av videor, textanalys

 • enhetlig information kan samlas från yrkesprov, vad som har lyckats och var problemen finns, och med den samlade informationen kan man bedöma yrkesproven mer rättvist


Information om undervisningsmetoder


 • information om effekterna/resultaten av undervisningsmetoder

 • hjälper till att observera den verkliga användningen av läromaterial

 • vilket material är användbart, finns det svårigheter med några saker?

 • från en rapport om användningen av läromaterial, kan läraren få information om vilka material som är användbara för studerande


Identifiera stödbehov


 • information om vilket stöd studerande behöver

 • behovet av att flexibelt uppdatera PUKen

 • handledning enligt behov, inte påtvingat eller överbeskyddande

 • tidigt ingripande vid hot om avbrott


Studerandes eget engagemang för lärande och självstyrning


 • det finns ett behov av information om engagemang, studerande kan vara motiverad men kan tidsmässigt eller av andra orsaker inte engagera sig i studierna

 • information om bakgrund och vad som skulle öka självstyrning och ansvar för den egna utvecklingen

 • behöver studerande stöd, information om tidigare studier

 • vilka lärmetoder stöder bäst individens lärande

 • automatiska bedömningar, automatiska varningar, automatisk handledning av studerande enligt den personliga stig som bildas utifrån studerandes framsteg


Stöd för studerandes välbefinnande


 • information om lärfärdigheter, hur studerande ser sig själv som studerande

 • information om pedagogiskt välbefinnande

 • lärandefärdigheter, metakognitiva färdigheter, vilken är motivationen att klara studierna

 • stödja studerandes styrkor

 • är studerande ensam, blir hen mobbad


Strukturellt stöd för lärande i digitala lärmiljöer


 • jämförelsedata om hur resurser och prestationssätt påverkar lärresultaten


Identifiera formellt och informellt lärande

 • kompetensmärken skulle vara till hjälp här


Följa upp lärande på arbetsplats


 • uppföljningen av lärande på arbetsplatsen bör vara enklare

 • information om vad och hur man ska handleda och hur mycket

 • definiera målen - öppna upp nivån på studerandes arbetsuppgifter


Information om lärmiljöer

 • användningsgraden av lokalerna

 • information om undervisningsresurserna räcker till

 • definiera målen

   

Lärandeanalytik

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page