top of page

I kapitel 7 i den övergripande rapporten om lärandeanalytik, mer om etiska och juridiska frågor. Mer information om Lärandeanalytik projektet Lärandeanalytik som en superkraft i yrkesutbildningen - Helsinki OA (oahanke.fi)Varför lärandeanalytik?


Lärandeanalytik för med sig många möjligheter för utveckling av lärande, undervisning och handledning, samt för att förbättra processer. Den snabba utvecklingen av avancerade algoritmer, språkmodeller och artificiell intelligens ger nya och aldrig tidigare skådade möjligheter att använda lärandeanalytik i yrkesutbildningen.

Fördelarna med lärandeanalytik kan till exempel vara:

 • Varje studerande har en individuell lärprocess - Lärandeanalytik gör att lärande kan anpassas både metodiskt och innehållsmässigt för att bättre möta varje studerandes individuella behov.


 • Behov av handledning och stöd identifieras i tid - Med lärandeanalytik kan behoven av handledning och stöd identifieras i ett tidigt skede, så att pedagogiska stödinsatser kan riktas i tid och effektivt.


 • Lärandeanalytik är transparent - Det beskrivs för användaren hur lärandeanalytik fungerar och vilken data som samlas in och bearbetas.


 • Lärandeanalytik stöder gemensamt lärande - Lärandeanalytik stöder lärande tillsammans med andra studerande.


 • Den information som erhålls genom lärandeanalytik ökar effektiviteten i utbildningen - På basis av den information som produceras av lärandeanalytik kan undervisning och handledning nås på ett sådant sätt att varje studerande får det stöd hen behöver och får bästa möjliga kunskap och kompetens som behövs för framtida arbetsliv och samhälle.


 • Den information som erhålls genom lärandeanalytik ökar utbildningens effektivitet - Baserat på den information som produceras av lärandeanalytik kan undervisning och handledning samt andra resurser riktas så korrekt och effektivt som möjligt - till exempel för att främja godkända studier och minska avbrott.


 • Informationen som erhålls genom lärandeanalytik ökar effektiviteten i utbildningen – Med hjälp av den information som produceras av lärandeanalytik kan resurser riktas så att de får största möjliga effekt.


 • Studerande kan se och använda information relaterad till sitt eget lärande (Lärandets egendata) - Studerande kan se och använda data som samlats in om hen. Studerande kan också överföra sina uppgifter till användningen av olika onlinetjänster om hen så önskar.


 • Lärandeanalytik ökar motivation och mening i studier.Det är viktigt att lärandeanalytik inte leder till ökad registrering, utan snarare bör den stödjas av infrastrukturen genom att automatisera insamlingen och utnyttjandet av nödvändig information.


 

Uppdaterad

Skapad av

Risker


Liksom alla verktyg innebär användningen av analys också risker. Artificiell intelligens, som ofta förknippas med lärandeanalytik, har fortfarande många okända aspekter för oss, vars inverkan bara kommer att bli tydliga med tiden.

Riskerna med lärandeanalytik är:

 • Metodisk inskränkning av lärande - T.ex. Iärandeanalytik och applikationer baseras huvudsakligen på uppgifter med öppna eller flervalsmöjligheter eller mekanisk upprepning av uppgifter.


 • Innehållsavgränsning av lärande – lärandeanalytik visar till exempel bara studerande en smal del av innehållet, utan att studerande har möjlighet att komma åt till exempel mer avancerat och utmanande innehåll eller läromedel (information väljs eller censureras.)


 • Självuppfyllande förutsägelser – Till exempel fokuserar lärandeanalytik på att endast stödja studerandes identifierade styrkor eller en viss lärstil baserat på insamlad data. Eller på motsvarande sätt kan lärandeanalytik systematiskt ignorera ett visst utvecklingsmål eller ett visst sätt att lära. Den information som produceras av lärandeanalytik förstärker bara antaganden.


 • Förlust av integritet - T.ex. omfattande information har samlats in om studerande och informationen är tillgänglig för olika parter - saker som inte nödvändigtvis är direkt relaterade till studerandes lärande eller som stöder studierna är också kända.


 • Ojämlikhet – T.ex. socioekonomisk bakgrund eller annan bakgrundsvariabel avgör studerandes studier eller framtida möjligheter vad gäller utbildning.


 • Återvändsgränder - pedagogiska återvändsgränder - T.ex. studerande saknar en forskarutbildningsväg, lärandeanalytik används för att definiera studerande som olämplig för forskarstudier, eller på annat sätt begränsa studiemöjligheter.

 

Ett exempel på en praktisk situation där riskerna med lärandeanalytik har materialiserats kan vara en situation där skolans lärare har beslutat att använda lärandeanalytik enbart baserat på flervalsuppgifter och en drillande undervisningsmetod. Detta kan leda till en minskning av lärandet och begränsade möjligheter för studerande.


 

Uppdaterad

Skapad av

Lärandeanalytik

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page