top of page

Ofta ställda frågorVad är prognostisering?

Prognos är en process som införlivar information om framtiden i strategiskt beslutsfattande. Syftet med strategiarbetet är att förnya organisationens verksamhet för att möta kraven i den framtida verksamhetsmiljön.


När strategiarbete kombineras med prognostisering handlar det inte bara om att anpassa sig till framtida utmaningar utan också att aktivt svara på utmaningar och att påverka framtiden med egna handlingar och val. En komplex och ständigt föränderlig verksamhetsmiljö kräver systematisk planering.


I processen måste kvaliteten, användbarheten, effektiviteten och ändamålsenligheten hos den information som ska användas ständigt utvärderas ur perspektivet av samspelet mellan strategiska mål och framtida kunskap. Hur överensstämmer den information som produceras i processen och handlingen efter tolkningen mot de strategiska mål som är utgångspunkten?


Vad är fördelen med att prognostisera?

Strategiska prognoser för framtiden har vetenskapligt bevisats bidra till långsiktig framgång för organisationer. Prognostisering hjälper till att skapa framtidsinriktade strategier och visioner som förberedelse för olika framtider.


Investeringar och utvecklingsåtgärder kommer att planeras, utvärderas och beslutas utifrån prognostisering, med hänsyn tagen till omfattande framtidsinformation. Genom prognoser förbättras uppföljning av verksamhetsmiljön och viktiga utvecklingstrender kan identifieras samt genom scenarier kan man upptäcka områden där man kan påverka.


Hur förhåller sig prognostisering till kompetensledning?

Ledning av kompetens utgår från organisationens mål och uppgifter, utifrån vilka den nuvarande kärnkompetensen och framtida behov identifieras. Kompetensprognoser innebär att prognostisera organisationens framtida kompetensbehov och är centralt relaterad till organisationens strategiska beslutsfattande.


Källan till organisationens långsiktiga framgång är organisationens resurser och kunnande, samt förmågan att uppdatera dessa resurser genom att lära sig nya saker. Prognostiseringens roll är grunden för strategiskt tänkande och planering, att analysera framtiden i termer av vilka kompetensbehov som kommer att uppstå och förbereda sig för dessa behov, t.ex. genom utbildning, lärande på arbetsplats och rekrytering.


Varför ska prognostisering ingå som en del av organisationens (digitala) strategi?

Förändringar i samhället har stor betydelse för vilken sorts kompetens som kommer att behövas i framtiden. Digitalisering, teknisk utveckling och ökande automatisering förväntas förändra yrkesområdenas arbetssätt och kompetensbehov, minska mängden rutinarbete och öka betydelsen av social kompetens.


Ökningen av artificiell intelligens förväntas å andra sidan kräva kontroll av ännu mer omfattande uppgiftsuppsättningar, vilket i sin tur ökar arbetsbelastningen och utmaningarna relaterade till att klara sig. Systematisk framsyn kan användas i organisationer för att säkerställa framtida beredskap och utnyttjande av möjligheter, och därför bör den integreras som en del av den (digitala) strategin.


Hur kan min organisation engagera sig i nätverkens prognosarbete?

Det är bra för din organisation att först definiera sina egna strategiska mål, vars förverkligande du vill stödja med nätverkets prognosarbete. Då bör din organisation kartlägga de nuvarande nätverken som den är involverad i.


En modig och öppen diskussion i dessa nätverk kan hjälpa till att ta reda på vilken typ av prognostisering som eventuellt görs i nätverken på kort, medellång och lång sikt. Dessutom kan nya nätverk erbjuda värdefull information och verksamhetsmodeller för prognoser. Förutom din egen region kan du ta reda på vilken typ av nätverk som går över regiongränser.
 

Uppdaterad: 8 april 2024

Skapad av Niko Kyllönen, Sari Leppänen


Prognoser i driftsmiljön och kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page