top of page

Kartlägga och utvärdera personalens kompetens


Varför?

 • Den viktigaste aspekten av att leda en organisation med digital förmåga är kunskapskapital och därmed ledning av personalens kunskap.

 • Utgångspunkten för utvecklingen av digital kompetens är kartläggningen av det aktuella kompetensläget

 • Digital kompetens bör övervakas regelbundet och mått bör fastställas

 • Digital kompetensledning ska vara målinriktad och kompetensutvecklingen ska bygga på strategiska riktlinjer, den generella kompetens som verksamhetsmiljön kräver och uppgiftsspecifika krav.


Hur?

 • Definiera miniminivåerna för personalens digitala kompetens utifrån arbetsuppgifterna.

 • Kartlägg personalens kompetens. Var uppmärksam på de olika personalrollerna i kartläggningen; undervisningspersonal, stödpersonal samt chefer och ledning.

 • När du definierar kompetensnivåer, använd kompetensramverk på EU-nivå eller använd färdiga lämplighetstest. Ta hänsyn till strategiska mål när du definierar kompetensnivåer och uppgiftsspecifika skillnader. När du definierar kompetensnivåer, fokusera på de viktigaste operativa metoder och verktyg som måste bemästras.

 • Använd resultaten på en mängd olika sätt. Resultat för chefer, HR-utvecklare, digitala mentorer, ledare. Diskutera resultatet med personalen och upprätta utvecklingsplaner utifrån dem.

 • För kartläggning kan du använda till exempel SELFIE självskattningsverktyget (på finska)


Sammanfattning: rekommendation om verksamhetsmodell


 • Kartläggningen av digital kompetens ska först och främst ske genom att spegla organisationens behov och mål. Med andra ord, vi letar efter och mäter väsentlig kompetens. Däremot är det viktigt att ta tillvara information om vilken typ av kompetens som finns hos individer som faller utanför kompetensmålen enligt organisationens mål och uppdragsbeskrivningar. Resultaten av kompetenskartläggningar hjälper till att styra ackumuleringen av kompetenskapital. Kompetensinformation å andra sidan kan också bidra till att utveckla organisationens arbetssätt – digital kompetenskartläggning kan ge information om överraskande kompetenser och outnyttjad potential.

​​

 • Varje organisation ska planera en kompetenskartläggning som stödjer den egna verksamheten. Du kan få bra idéer från fallstudier som finns här, men varje organisation är unik, ingen modell kan direkt överföras till en annan miljö.

​​

 • Gör en plan för hur du ska kartlägga kunskapen, vad du vill göra med kunskapen och hur du följer den kontinuerliga kunskapsuppbyggnaden.


För att stödja kartläggning, ladda ner här: Checklista för att introducera digitala färdigheter (på finska)

​ 

Utveckling av personalens kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page