top of page

1.5 Tietojohtaminen

Tieto on valtaa ja myös osa organisaation aineetonta pääomaa. Tietojohtaminen on prosessi, jolla tietoa kerätään, muokataan ja tallennetaan laadukkaasti, helposti saataville ja sopivaan muotoon, jotta sitä voidaan jalostaa, analysoida ja hyödyntää tarkoituksenmukaisesti ja systemaattisesti eri tason toimijoiden päätöksenteon tueksi.  

Gradient Strip

Siirry sivulla valitsemaasi sisältöön:

Ydinasiat

Tietojohtaminen on kompleksinen, eri ulottuvuuksia yhdistelevä johtamisnäkökulma. Tietojohtaminen voidaan jakaa karkeasti tiedon johtamiseen ja tiedolla johtamiseen.

 

Kiteytetysti tiedon johtaminen varmistaa, että tietoa tuotetaan, hallitaan, varastoidaan ja tuodaan saataville käyttöä varten, ja että tähän on olemassa tarvittava tekninen infrastruktuuri.
 

Tiedolla johtaminen puolestaan määrittää tarvittavan tiedon (tietotarpeet, mittarit) ja tietojohtamisen toimintatavat (prosessit ja toimintamallit). Lisäksi tiedolla johtamiseen linkittyy organisaation johtamisrakenteet, kulttuuri ja taidot. Tiedon johtaminen siis huolehtii, että tiedolla johtamiseen on saatavilla tarvittava tietopohja, jotta tietoa voidaan hyödyntää toiminnan tukena.

Tietojohtamisen johtaminen antaa tietojohtamisen kehittämiselle suunnan ja rakenteen. Tiedolla johtamisen toimintakulttuuriin siirtyminen edellyttää vision ja strategian päivittämistä niin, että tietojohtaminen näkyy selkeästi vision tavoitteissa, ja strategiassa määritellään keinot ja toimenpiteet, joilla visio saavutetaan. Tietojohtamisen johtaminen tarkoittaa tietojohtamisen kypsyyden ja kyvykkyyden pitkäjänteistä, systemaattista ja kokonaisvaltaista kehittämistä kohti organisaation määrittämää tietojohtamisen tavoitetilaa.

Tietojohtamisen toimintamalli

Tietojohtamisen prosessin tavoitteena on varmistaa, että johtamisen kannalta oikea tieto tavoittaa oikeat ihmiset oikeaan aikaan niin, että he tietävät, mitä tiedolla pitäisi tehdä, ja miten tietoa kannattaisi hyödyntää. Organisaatiossa tulisi määritellä ja kuvata sekä viestiä selkeä toimintamalli:

  • Milloin mitäkin tietoa tuotetaan, kenen toimesta ja mihin tarkoitukseen

  • Mitä tietoa raportoidaan ja jaetaan, milloin ja kenelle sekä miten ja missä tilanteissa

  • Millä tavalla tiedosta keskustellaan, miten sitä hyödynnetään ja miten sen varassa toimitaan

  • Organisaatiossa on selkeät puuttumis-, kannustus- ja tukitoimiin tarvittavat toimintamallit tavoitteista poikkeaviin tuloksiin reagoimiseksi

  • On tiedossa tiedolla johtamisen vastuut ja roolit: kenen puoleen kääntyä, mikäli tarvitsee apua tiedolla johtamiseen

Tiedolla on arvoa vasta, kun se johtaa toimintaan. Näin ollen tärkeä vaihe tiedolla johtamisen toimintamallia on, miten tieto saadaan töihin!

Lähde: Tieto-osaava -hanke 

Toimintasuositukset

Katsaus tietojohtamiseen asiantuntijan kanssa

Juuse Montonen, Creatido Oy – esitetty osana esitysmateriaalia Tieto-osaavan TP5:n työpajassa 14.8.2023  

Case-esimerkit

Paok:ssa on otettu jo aiemmin käyttöön Power BI- visuaalinen raportointi tiedolla johtamisen työkaluna. Digisosaava- hankkeen aikana on kehitetty lisää raportointia, tavoitteena on myös ollut saada lisää osaamista organisaation sisälle Power BI ympäristön käytössä. 

Tietoa Power Bi- ympäristöön kerätään automaattisesti Primus-rekistereistä PrimusQueryn avulla sekä itse poimimalla opetushallinnon tietopalvelu Vipusesta. Haluttu data tuodaan ensin Excel- tiedostoihin Power BI-käyttöön varatulle tietokoneelle, hyödyntäen Primus Query-siirtoja. Tämän jälkeen tiedot muokataan Power BI Desktop-ohjelmalla haluttuun muotoon taulukoiksi ja kuvaajiksi. Viimeiseksi haluttu raportti jaetaan tarkasteltavaksi Power BI Service-pilvipalveluun. 

Olemme käyttäneet Power BI:n kehittämisessä asiantuntijaorganisaation apua, jonka kanssa päivitimme ja yksinkertaistimme aiemmin luodut PrimusQuery-kyselyt sekä tarkensimme tietosuojaan liittyviä salauksia. Tämän jälkeen tiedonsiirrot ajastettiin toimimaan automaattisesti. Automatisointiin käytettiin PowerShell-automaatioratkaisua, jonka komentorivien muodostamiseen hyödynnettiin asiantuntijan ammattitaitoa. Asiantuntijalta saimme myös oppia, kuinka raportteja luodaan Power BI-ympäristössä ja rakensimme yhdessä organisaatiollemme uuden visuaalisen raportoinnin. 

Power BI-kehitystyö jatkuu organisaatiossamme. Tällä hetkellä työn alla on kestävän kehityksen - Power BI- raportointi, joka havainnollistaa oppilaitoksen kestävän kehityksen mittareita, kuten tuotetun jätteen määrä sekä sähkön, - veden- ja lämmön kulutusta. 

Power BI- ympäristö on oiva tapa tuoda tärkeää, reaaliaikaista tietoa samaan paikkaan ja helposti vertailtavaan ja havainnollistavaan muotoon. Raportit ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä ja ne toimivat organisaatiossa tiedolla johtamisen tukena. 

Case Data-analytiikan kehittäminen Palvelualan Opisto Kuopiossa

Tietojohtaminen

Tutustu Harri Laihosen esitykseen Tietojohtamisesta. Esityksessä Harri Laihinen avaa omaa näkemystään tietojohtamisesta. 

 

Tietojohtamisen ABC Harri laihonen  

Harri Laihonen

Tutustu Creatidon Juuse Montosen esitykseen Tietojohtamisesta: 

Video avaa tietojohtamista, tiedonhallintamallia sekä kokonaisarkkitehtuuria ja näiden välisiä yhteyksiä. 

Creatido Juuse Montonen

Tutustu vielä näihin

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Kaikki aiheet

bottom of page