top of page

1.3 Ennakointi (Toimintaympäristön & osaamisen näkökulmasta)

Ennakointi osana ammattioppilaitoksen strategiatyötä tukee vuoropuhelua työelämän kanssa ja auttaa kehittämään koulutuksia vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Ennakointi edistää opiskelijoiden työllistymistä ja jatkuvaa oppimista vahvistaen seudun kilpailukykyä sekä yhteiskunnan hyvinvointia. Ennakoinnissa hyödynnetään erilaisia tietolähteitä, joiden yhteisen tulkinnan pohjalta suunnataan organisaation toimintaa kohti toivottua tulevaisuutta.

Gradient Strip

Siirry sivulla valitsemaasi sisältöön:

Ydinasiat

Ennakointi tarkoittaa tulevaisuuden tapahtumien arviointia, joka tukee yksilöitä, yhteisöjä ja organisaatioita tulevaan valmistautumisessa. Se edistää tehokasta päätöksentekoa, resurssien hallintaa ja strategista suunnittelua lyhyellä (1 vuosi), keskipitkällä (5 vuotta) ja pitkällä aikajänteellä (10 vuotta tai yli).  
 

Toimintaympäristön muutosten arviointi ja ennakointi on tärkeä osa proaktiivista strategista suunnittelua. Moninäkökulmaisuus ja dialogi ovat tärkeä osa tätä prosessia (TTT-prosessi).   
 

Ennakointi vaatii monenlaisten tietolähteiden, kuten trendien, tilastojen, ennusteiden, tutkimusten ja skenaarioiden, hyödyntämistä. 
 

Ennakointi auttaa tunnistamaan tulevaisuuden osaamistarpeet, jotka tulisi ottaa huomioon osaamisen johtamisessa ja strategisessa suunnittelussa.  
 

Verkostoyhteistyö maakuntien sisällä ja välillä on keskeinen osa ennakointia.   
 

Ennakointi tulisi sisällyttää osaksi organisaation (digi)strategiaa varmistamaan tulevaisuuden valmiudet ja mahdollisuuksien hyödyntäminen.  

Toimintasuosituksia

Infograafin linkki

Tutustu ennakointi-infograafiin!

Toimintaympäristömme muutokset ja asiakkaidemme odotukset ja tarpeet edellyttävät uudistumiskyvykästä organisaatiota. Uudistumiskyvykkyys edellyttää jatkuvaa henkilöstön osaamistarpeiden ennakointia. Analysoi oman organisaatiosi digitalisaation edistämiseen liittyvien henkilöstön osaamistarpeiden ennakointia SWOT-mallin avulla. Voit ladata myös itsellesi pohjan.

 • Ennakoinnin tulisi olla systemaattinen osa organisaation (digi)strategityötä.   

 • Organisaatiossa on määritelty mitä ennakoinnin tietolähteitä seurataan ja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja strategisten tavoitteiden asettamisessa.   
   

 • Organisaatiossa hallitaan tietoa erilaisista verkostoista ennakoinnin ja sosiaalisen pääoman rakenteina. Ennakointityön kannalta verkostot ovat olennaisia, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden kumppanuuksille ja tiedon jakamiselle. ELY-keskukset ja maakuntaliitot toimivat usein maakunnallisen ennakointityön moottoreina. Oman maakunnan lisäksi yhteistyökumppaneita ennakointityöhön voi etsiä myös maakuntien välisistä verkostoista, joilla voi olla monipuolista osaamista ja resursseja.    
   

 • Ennakointitiedon avulla pystytään suunnittelemaan koulutuksia ja koulutuspalveluita vastaamaan paremmin tulevaisuuden työelämän ja asiakkaiden tarpeisiin.  
   

 • Ennakointitietoa hyödyntämällä pystytään tunnistamaan henkilöstön osaamistarpeita pidemmällä aikajänteellä ja hankkimaan tarvittavaa osaamista ajoissa.  
   

 • Ennakoinnin tulisi olla osa organisaation jatkuvan parantamisen mallia. Ennakointiosaamista tulee tietoisesti kehittää mm. pitämällä tulevaisuusajattelua- ja puhetta yllä organisaation kaikilla 

Usein kysytyt kysymykset

 • Mistä kyvykkyys koostuu ja onko se sama kuin osaaminen? 
  Kyvykkyys koostuu joukosta toisiinsa liittyviä valmiuksia ja henkilöstön osaamisia, tietoa ja teknologiaa, joita hyödynnetään prosessin / useamman prosessin vaiheissa. Esimerkiksi organisaation markkinointikyky saattaa perustua osaavan henkilöstön, oman organisaation toimintaprosessien, tietotekniikan ja taloudellisten voimavarojen vuorovaikutteiseen yhteiskäyttöön.   Kyvykkyyksiä ja osaamista sekä tiedon ja osaamisen johtamista käsitellään eri yhteyksissä monin eri tavoin, ja yksiselitteisen määrityksen antaminen käsitteiden viidakossa on vaikeaa, ellei mahdotonta. Käsitteen käyttö liittyy yleensä aina näkökulmaan, esim. kokonaisarkkitehtuurityössä se liittyy JHS 179 suosituksen mukaiseen määritelmään.  
 • Mitä tarkoittaa Green ICT?
  Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävälliseen suunnitteluun ja käyttöön liittyy tarkentavasti käsite Green ICT (Green Information and Communication Technology), joka sisältää tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävällisen suunnittelun ja käytön. Green ICT:n tavoitteena on vähentää tieto- ja viestintäteknologian ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Edellinen tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä digitaalisten palveluiden ja sisällön ympäristövaikutusten huomioimista. ks. Kestävän kehityksen kyvykkyyden kehittäminen (tehtävä 5) ja lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio)
 • Mitä monimuotoisuudesta työelämässä voi olla hyötyä?
  Muutamia esimerkkejä: · Suomessa on tarve työvoimalle · Monimuotoisuus ei ole pelkkä yhteiskuntavastuukysymys vaan se on yrityksille ja organisaatioilla myös kilpailuetu. · On tutkittu, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat paremmin. · Huomioimalla inklusiivisuus ja kulttuurisensitiivisyys organisaatioissa voidaan luoda tulevaisuuden työkulttuuria, sekä houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat. Katso lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio) Monimuotoisuus työelämässä. Johtajan näkökulma, monimuotoisuuden hyödyt: Sami Itani on Vimeo
 • Mikä on verkosto?
  Verkosto on useamman toimijan (yksilöt, intressiryhmät tai organisaatiot) välinen vastavuoroinen ja keskinäisen tiedon sekä resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde ja arvontuottamismalli, jonka avulla pyritään yhdistämään toimijoiden osaamista ja voimavaroja synergiaetujen saamiseksi (Valtioneuvoston verkostojohtamisen opas). Verkostoja on kuitenkin erilaisia ja niiden rakenne riippuu tarkoituksesta ja toiminnan luonteesta.  Tutustu verkostoihin teemassa 4
 • Mikä on ekosysteemi?
  Ekosysteemit ovat yhteisen vision ympärille rakentuvia, jatkuvasti kehittyviä verkostorakenteita. Ekosysteemiin ilmaantuu uusia ominaisuuksia toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien kautta. Erilaisten tavoitteiden perusteella voidaan tunnistaa kolme keskeistä tyyppiä: osaamis-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit. Ks. Tehtävä 3 ja tehtävään liittyvä video: https://youtu.be/5Lc2RIqUqr4 Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas / VTT

Tutustu vielä näihin

Verkostot mahdollistavat tiedon ja osaamisen jakamisen, mikä voi tukea ennakointia organisaatioissasi. Tehtäväsi on tunnistaa ja analysoida organisaatiosi ja mahdollisia henkilöstön verkostoja ja laatia suunnitelma niiden käyttöön ennakointityössä.  
 

Organisaation verkostojen kartoittaminen ja analysointi 

Verkostojen kartoittaminen ja hyödyntäminen ennakoinnissa  

Tehtävässä opit hyödyntämään ammatillisen koulutuksen ennakoinnissa hyödynnettäviä tietolähteitä.  
 

Ennakoinnin tietolähteet 

Ennakoinnin tietolähteet  

Sitran sivulta löytyy tiivistetysti ohjeistettu työpajamenetelmä tulevaisuusvisiointiin. Tulevaisuustaajuus on työpajamenetelmä 8-20 hengen kokoisille ryhmille. Menetelmän tarkoituksena on lisätä osallistujien kykyä kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja toimia toivotun tulevaisuuden toteutumiseksi.  

Tulevaisuustaajuus - Sitra  

Tulevaisuustaajuus työpajamenetelmä  

Sitran sivulta löytyy tiivistetysti ennakoinnin peruskäsitteet ja kolme vinkkiä mitä ainakin huomioida ennakoinnissa.  
 

Ennakoinnin peruskäsitteet haltuun ja kolme vinkkiä ennakointiviidakkoon – Sitra  

Ennakoinnin peruskäsitteet haltuun  

Uudellamaalla ennakointikamari-yhteistyössä vahvistetaan koulutuksen työelämävastaavuutta, yritysten ja oppilaitosten välistä vuorovaikutusta sekä toimitaan aktiivisena työvoimatarpeiden ja koulutuksen ennakoinnin edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä.    
 

Ennakointikamari | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi)

Ennakointia Uudellamaalla  

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian toimijoiden yhteistyöverkosto toteuttaa prosessina alueellista osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia.   
 

Ennakointiakatemian toimintamalli – Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia

Ennakointia Varsinais-Suomessa

Osaamisen ennakointifoorumilta löydät ennakointitietoa osaamisen, koulutuksen ja työelämän tarpeista.  
 

https://www.oph.fi/fi/palvelut/tietopalvelut/ennakointi/ennakointituloksia  
 

Opetushallituksen ennakointifoorumin julkaisut  

Raahessa alakohtaista ennakointidataa analysoitiin tekoälyn avulla suhteessa koulutukseen.  
 

Raahen alueen osaamisdatan analyysi 

Ennakointityö osaamisdatan analyysillä  

Tarvitsemme osaamisen ennakointia pärjätäksemme nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Pohdi miten sinä voit ennakoida itse omaa digiosaamistasi?  
 

Oman osaamisen ennakointi - maailma muuttuu, muutunko minä?

Oman osaamisen ennakointi  

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Case tarjoilijoiden koulutusmäärien ennakointi - lyhyen aikavälin ennakointi

Tulevaisuusajattelu ja ennakointi prosesseineen saattavat olla tottumattomalle hankalia käsitteitä. Kuvasimme yksinkertaisen ammatilliseen koulutukseen liittyvän case esimerkin avulla, miten TTT-prosessi toteutui Tampereella, kun oppilaitoksessa varauduttiin Suomen Euroviisu-voittoon.  

Ennakoinnin tieto – tulkinta - toiminta -prosessi (TTT) 

Ennakointityössä voidaan käyttää TTT-mallia. Mallissa tulevaisuustietoa tuotetaan yhdistämällä tietoa ja näkemyksiä nykytilasta ja tulevaisuudesta. Dialogissa muodostetaan yhteinen ymmärrys ja visioidaan tulevaisuuden mahdolliset kehityskulut. Tulevaisuustieto johdetaan lopulta strategiseksi toiminnaksi. 

Kaikki aiheet

Case Etelä-Savon skenaariot 2030  

Etelä-Savon skenaariot 2030 -prosessissa kehitettiin neljä tulevaisuudenkuvaa alueen muutoksista. Tavoitteena oli parantaa toimijoiden ymmärrystä ajankohtaisista ilmiöistä ja tehostaa päätöksentekoa. Projekti toteutettiin yhteistyössä maakuntaliiton, ELY-keskuksen ja alueen toimijoiden kanssa, ja sen suunnitteli ja ohjasi Capful Oy. Skenaarioita voidaan käyttää toimintaympäristön analysointiin, nykystrategian kehittämiseen, riskien tunnistamiseen ja toimintaympäristön seurannan tehostamiseen.  

Case Seutukaupunkiverkosto  

Seutukaupunkiverkosto tukee maakuntakeskusten ulkopuolisten kaupunkien kehitystä, edunvalvontaa, tutkimusta ja uudistumista. Verkosto keskittyy alueiden paikallisuuden vahvistamiseen ja alueelliseen erikoistumiseen. Keskeistä on yhteistyön vahvistaminen yritysten ja oppilaitosten välillä, tasaisen asutuksen turvaaminen ja luonnonvarojen kestävää käytön edistäminen. Laajan 57 kaupungista koostuvan verkoston haasteet liittyvät alueellisten vahvuuksien tunnistamiseen ja yhteistyön koordinointiin. https://www.seutukaupunkiosaajat.fi/

Case-esimerkit

bottom of page