top of page

T8 Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista 

Koulutusorganisaation voi ottaa digitalisaation huomioon strategiassaan seuraavilla tavoilla:
 

Vision ja tavoitteiden määrittely:

Määrittele selkeä visio ja tavoitteet digitalisaation sisällyttämisestä koulutusstrategiaan. Tämä antaa suunnan ja fokusoinnin strategian kehittämiselle.
 

Tutkimus ja analyysi:

Tutki ja analysoi markkinatrendejä, asiakastarpeita ja kilpailutilannetta digitalisaation näkökulmasta. Tämä auttaa määrittämään, mitkä digitalisaation osaamisalueet ovat tärkeitä ja merkittäviä ja antaa pohjan strategian suunnittelulle.
 

Resurssien varaaminen:

Varaa tarvittavat resurssit, kuten budjetti ja henkilöstö, digitalisaation osaamisen kehittämiseen ja tarjoamiseen.
 

Koulutus- ja kehitysohjelmien luominen:

Kehitä koulutus- ja kehitysohjelmia, joilla koulutusorganisaatio voi tarjota asiakkaille tarvittavaa digitalisaation osaamista.
 

Sisäinen kulttuurin kehittäminen:
Kehitä sisäistä kulttuuria, joka tukee ja rohkaisee henkilöstöä ottamaan digitalisaation huomioon ja kehittämään osaamistaan tällä alalla.
 

Mittaaminen ja arviointi:

Mittaa ja arvioi säännöllisesti strategian toteutumista ja mahdollisuuksia parantaa sitä jatkuvasti.

Osa #1

Oppijan tarpeiden tunnistaminen: Tunnista oppijoiden tarpeet ja mielenkiinnon kohteet digitalisaation alalla ja räätälöi tarjonta vastaamaan näitä tarpeita.​

Oppimateriaalien kehittäminen: Kehitä oppimateriaaleja, jotka tarjoavat selkeän ja interaktiivisen oppimiskokemuksen oppijoille ja auttavat heitä kehittämään digitalisaation osaamistaan.

Osa #2

Verkko-oppimisympäristöjen tarjoaminen: Tarjoa verkko-oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat oppijoiden oppimisen missä ja milloin he haluavat.


Oppijan aktiivinen osallistuminen: Rohkaise oppijoita aktiiviseen osallistumiseen ja keskusteluun digitalisaation aiheista ja teemoista. Ja kerää palautetta ja kehittämisehdotuksia digitalisaation käytöstä.

Arviointi ja palautteet: Arvioi oppijoiden edistymistä ja tarjoa heille jatkuvaa ja välitöntä personoitua palautetta heidän osaamisestaan.

Teema 1.1

Digitalisaatio osana strategiaa

Kartoita digitalisaation näkökulmasta toimintaympäristön muutostekijät
Erilaisilla toimintaympäristön kartoitus- ja analyysityövälineillä voit muodostaa tilannekuvaa toimintaympäristön muutostekijöistä
 

Laadi erilaisia tulevaisuudenkuvia digitalisaation hyödyntämiseen
Vaihtoehtoisia skenaarioita hyödyntämällä voit kartoittaa digitalisaation mahdollisuuksia
 

Aseta tavoitteita digitalisaatiolle
Saavuttaaksesi vision, sinun tulee asettaa tavoitteita ja miettiä, miten digitalisaatio vaikuttaa toiminnan johtamiseen ja miten sitä voi hyödyntää tavoitteiden saavuttamisessa.
 

Yhteisöllinen kehittäminen ja kokeilukulttuuri
Hyödynnä organisaatiossa olevaa osaamista ja yhteiskehittämisen mahdollisuuksia valmentautumalla digitalisaatioon digivalmennuskorteilla
 

Digitalisaatio osana strategiaa tai digistrategiana
Digitalisaatio vaikuttaa organisaation toimintaan monin tavoin. Eri näkökulmat huomioiden voi tehdä valintoja ja asettaa tavoitteita digitalisaatiolle joko omana strategianaan tai osana strategiaa.
 

Digitalisaation toteutumisen seuranta ja arviointi
Hyödynnä digitalisaation tuloksia ja vaikutuksia kehittämisverkostoissa laadittuja digitaalisten tavoitteiden toteutumisen seurannan ja itsearvioinnin toimintamalleja/suosituksia.

Kohderyhmä: koulutusjohto
Avainsanat: digitalisaatio, strategia

 • Keuda on tuottamassa videota aiheesta Digitalisaatio osana strategiaa; tämä voi olla myös koko TP1:n case-esimerkki / Anna Mari Leinonen ja Heikki Virtala
   

 • SYO:n mahdollinen kuvaus skenaariotyöskentelystä (500 merkin kuvaus) / Jorma Kukkeenmäki

Kohderyhmä: koulutusjohto
Avainsanat: digitalisaatio, strategia

Case: Helsingin kaupungin datastrategia

Helsingin tuottama data on maailman käytettävintä ja käytetyintä kaupunkidataa vuoteen 2025 mennessä

Helsingin kaupunki on hyväksynyt kunnianhimoisen datastrategian. Helsinki haluaa olla julkisen sektorin edelläkävijä datan hyödyntämisessä. Kaupungin datastrategialla tavoitellaankin erityisesti seuraavia hyötyjä ja muutoksia:

 1. Asiakkaiden palvelutarpeita voi ennakoida datan avulla

 2. Helsinkiä johdetaan ajantasaisen tiedon pohjalta

 3. Kaupungin toimintaa ja resursseja optimoidaan datan avulla

 4. Dataa jakamalla vilkastutetaan elinkeinoelämää

Case: Metropolia strategia 2030:digitalisaatio
Digitaalisella kyvykkyydellä ketteryyttä ja tehokkuutta toimintaan

Vahvistamme digitaalista kyvykkyyttämme vastaamalla digitalisoituneen työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin kaikessa toiminnassamme.

Kampustemme modernit työ- ja oppimisympäristöt mahdollistavat joustavat ja vuorovaikutteiset toimintatavat. Hyödynnämme teknologioiden kuten tekoälyn ja robotisaation luomia uusia mahdollisuuksia.

Meidät tunnetaan luovia avauksia tekevänä kehittäjänä.

Strategia 2030: Digitalisaatio | Metropolia

Kysymyksiä?

Usein kysytyt kysymykset

 • Mistä kyvykkyys koostuu ja onko se sama kuin osaaminen? 
  Kyvykkyys koostuu joukosta toisiinsa liittyviä valmiuksia ja henkilöstön osaamisia, tietoa ja teknologiaa, joita hyödynnetään prosessin / useamman prosessin vaiheissa. Esimerkiksi organisaation markkinointikyky saattaa perustua osaavan henkilöstön, oman organisaation toimintaprosessien, tietotekniikan ja taloudellisten voimavarojen vuorovaikutteiseen yhteiskäyttöön.   Kyvykkyyksiä ja osaamista sekä tiedon ja osaamisen johtamista käsitellään eri yhteyksissä monin eri tavoin, ja yksiselitteisen määrityksen antaminen käsitteiden viidakossa on vaikeaa, ellei mahdotonta. Käsitteen käyttö liittyy yleensä aina näkökulmaan, esim. kokonaisarkkitehtuurityössä se liittyy JHS 179 suosituksen mukaiseen määritelmään.  
 • Mitä tarkoittaa Green ICT?
  Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävälliseen suunnitteluun ja käyttöön liittyy tarkentavasti käsite Green ICT (Green Information and Communication Technology), joka sisältää tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävällisen suunnittelun ja käytön. Green ICT:n tavoitteena on vähentää tieto- ja viestintäteknologian ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Edellinen tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä digitaalisten palveluiden ja sisällön ympäristövaikutusten huomioimista. ks. Kestävän kehityksen kyvykkyyden kehittäminen (tehtävä 5) ja lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio)
 • Mitä monimuotoisuudesta työelämässä voi olla hyötyä?
  Muutamia esimerkkejä: · Suomessa on tarve työvoimalle · Monimuotoisuus ei ole pelkkä yhteiskuntavastuukysymys vaan se on yrityksille ja organisaatioilla myös kilpailuetu. · On tutkittu, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat paremmin. · Huomioimalla inklusiivisuus ja kulttuurisensitiivisyys organisaatioissa voidaan luoda tulevaisuuden työkulttuuria, sekä houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat. Katso lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio) Monimuotoisuus työelämässä. Johtajan näkökulma, monimuotoisuuden hyödyt: Sami Itani on Vimeo
 • Mikä on verkosto?
  Verkosto on useamman toimijan (yksilöt, intressiryhmät tai organisaatiot) välinen vastavuoroinen ja keskinäisen tiedon sekä resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde ja arvontuottamismalli, jonka avulla pyritään yhdistämään toimijoiden osaamista ja voimavaroja synergiaetujen saamiseksi (Valtioneuvoston verkostojohtamisen opas). Verkostoja on kuitenkin erilaisia ja niiden rakenne riippuu tarkoituksesta ja toiminnan luonteesta.  Tutustu verkostoihin teemassa 4
 • Mikä on ekosysteemi?
  Ekosysteemit ovat yhteisen vision ympärille rakentuvia, jatkuvasti kehittyviä verkostorakenteita. Ekosysteemiin ilmaantuu uusia ominaisuuksia toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien kautta. Erilaisten tavoitteiden perusteella voidaan tunnistaa kolme keskeistä tyyppiä: osaamis-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit. Ks. Tehtävä 3 ja tehtävään liittyvä video: https://youtu.be/5Lc2RIqUqr4 Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas / VTT

Lisätiedot

Syvennä osaamista

Ammatillisen koulutuksen kokonaisvaltaista johtamista on kuvattu viitearkkitehtuurilla. Yhteinen viitearkkitehtuuri edistää yhteentoimivuutta. 

Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri - KARKKI - Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen - Eduuni-wiki

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VIITE- JA KOKONAISARKKITEHTUURI

Työkirja hyödyntää tämän kattavan ilmiön jä­sentelyssä tietotyöläisen tyypillisimpiä jaksamiseen ja työn suju­vuuteen liittyviä toimintoja.

 

Digiajan työhyvinvoinnin työkirja

 Tutustu digiajan työhyvinvoinnin työkirjaan

DigCompOrg-infograafi syntyi osana OSAOn Digikompassi-työtä, joka aloitettiin syyskuussa 2022.

 

Kielen kääntämisessä on käytetty apuna tekoälytekniikkaa käyttävää kääntäjää.

 

OSAOn Digikompassi-työssä yhdistetään Digiosaava.fi-hankkeen linjauksia ja verkoston osaamista sekä DigCompOrg-viitekehyksen suuntaviivoja.

DigCompOrg-viitekehyksen infograafi

Tutustu eurooppalaiseen viitekehykseen digikyvykkäille oppilaitoksille.

Digitalisaatiokehityksen suuntaamiseksi ja johtamiseksi on digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen valmistelussa laadittu Suomen digitaalinen kompassi.

Digikompassi perustuu eurooppalaiseen arvopohjaan ja digitaalinen vuosikymmen 2030 -ohjelmaan. Se ohjaa kehitystyötä ja vahvistaa yhteistä ymmärrystä digitalisaation ja datatalouden hyödyistä, käsitteistä ja suunnasta. Digikompassi määrittelee painopisteitä myös Suomen vaikuttamistyölle EU:ssa.

Suomen digitaalinen kompassi

Tutustu valtioneuvoston selontekoon Suomen digitaalisesta kompassista.

Digikompassi on pelimuotoinen yhteiskehittämisen menetelmä kehittämishaasteiden tunnistamiseksi ja niiden ratkaisemisen tueksi. Peliä pelataan tiimeissä ja sen pelaamiseen kuluu aikaa noin kolme tuntia.

Digikompassi kehitettiin alun perin kuntien tueksi, mutta alusta saakka sitä on hyödynnetty myös muissa julkisen sektorin organisaatioissa. Tämä versio pelistä on tarkoitettu kaikille julkisen sektorin, miksei myös muille organisaatioille.

 

Digikompassi-yhteiskehittämismenetelmä | Suomidigi

Tutustu Digikompassi-yhteiskehittämismenetelmään

Visiolauseessa Suomi on maailman johtava kestävän digitalisaation kehittäjä ja hyödyntäjä kasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa vuonna 2027. Digitalisaatiolla edistetään kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä.

 

Digitaaliset työkalut ja toimintaympäristöt tukevat oppijoiden yksilöllisiä tarpeita sekä edistävät yhdenvertaisuutta ja koulutuksen saavutettavuutta. Digitalisaatio tukee yhteistyötä toimijoiden välillä ja oppimista elämän eri vaiheissa. Digitalisaatiota edistetään tietoperustaisesti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjaukset 2027

Tutustu OKM:n kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjauksiin vuodelle 2027

KT:n ja Kuntaliiton 8 oppia kuntien digitalisaatiosta -podcasteissa kerrotaan, miten digitalisaatio mahdollistaa paremman kuntatyön ja palvelut.

8 oppia kuntien digitalisaatiosta on podcast-sarja kuntapäättäjille ja -kehittäjille | Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Tutustu 8 oppia kuntien digitalisaatiosta – podcast-sarja

Vuorineuvos, taloustieteen tohtori Kari Neilimo ja hallitusammattilainen Heikki Nuutila keskustelevat digitalisaatiosta (4.3.2020)

Mikä on digitalisaation ja digitalisoinnin ero? Vieraana Kari Neilimo ja Heikki Nuutila tekijältä Let's do !T (spotify.com)

Mikä on digitalisaation ja digitalisoinnin ero?

bottom of page