top of page

3.4 Tiedonhallintalaki

Sisältö käsittelee tiedonhallintalakia ja se on suunnattu koulutuksen mahdollistajille. Ideaalitilanne on, että organisaatio on perehtynyt tiedonhallintalakiin ja tehnyt sen mukaiset toimenpiteet, tietää mitä vaatimuksia laissa on ja millaisilla toimenpiteillä niitä toteutetaan sekä miten lain vaatimuksia peilataan oman organisaation toimintaan.   

Ydinasiat 

 • Tiedonhallintaan liittyvät vastuut tulee olla määritettynä.   

 • Tunnista ja nimeä tietovarannot.   

 • Kuvaa tunnistetut toimintaprosessit sekä niiden sidokset muihin prosesseihin ja tietovarantoihin.  

 • Laadi organisaation asiakirjajulkisuuskuvaus, arkistonmuodostussuunnitelma (arkistosuunnitelma) ja tiedonohjaussuunnitelma.  

 • Listaa käytössä olevat tietojärjestelmät.  

 • Kartoita ja suorita tarvittavat tietoturvallisuustoimenpiteet.  (TihL 609/2019, 5§)  

T3.4. Tiedonhallintalaki 

Suosituksia toimintatavoista 

Tietojärjestelmäsalkku parantaa yhteentoimivuutta sekä auttaa organisaatiota ymmärtämään, hallitsemaan ja hyödyntämään tietoteknisiä resurssejaan tehokkaammin ja tavoitteellisemmin. Tämä salkku voi sisältää tietoa eri järjestelmistä, kuten niiden nimet, tarkoitukset, toiminnallisuudet, ylläpitäjät, käyttäjät, rajapinnat muihin järjestelmiin, tekniset yksityiskohdat ja muut relevantit tiedot.  

Miksi tietojärjestelmät listataan (tietojärjestelmäsalkku)?  

Ymmärrys ja hallinta: Järjestelmien parempi ylläpito ja integraatio.  

Turvallisuus: Riskien tunnistaminen ja suojatoimenpiteiden toteuttaminen.  

Tehokkuus: Järjestelmien optimointi ja resurssien tuhlaamisen välttäminen.  

Säännösten noudattaminen: Lakisääteisten ja säännöllisten vaatimusten täyttäminen.  

Muutostenhallinta ja integraatio: Sujuva järjestelmien muutos ja integraatio.  

Kustannusten hallinta: Kustannussäästöt päällekkäisyyksien poistamisen ja tehokkaiden järjestelmien valinnan kautta.  

Liiketoiminnan jatkuvuus: Katastrofivarmuuden ja jatkuvuuden varmistaminen.

Mihin tarkoitukseen tietojärjestelmäsalkkua käytetään?  

Puutteellinen tieto: Saattaa olla vaikeaa saada täydellistä ja tarkkaa tietoa kaikista järjestelmistä erityisesti suurissa organisaatioissa, joissa eri tiimit käyttävät erilaisia järjestelmiä.  
 

Tiedon vanhentuminen: Tietojärjestelmäsalkku on hyödyllinen vain, jos se pidetään ajan tasalla. Uusia järjestelmiä otetaan käyttöön, vanhoja päivitetään tai poistetaan käytöstä, ja nämä muutokset on päivitettävä listaan.  
 

Organisaation monimutkaisuus: Suurissa organisaatioissa voi olla vaikea seurata kaikkia eri järjestelmiä ja niiden välistä vuorovaikutusta.  
 

Integrointi: Eri järjestelmien välisten rajapintojen ja integraatioiden ymmärtäminen ja dokumentointi voi olla haastavaa.  
 

Kulttuuriset esteet: Joissakin tapauksissa organisaatiokulttuuri saattaa vaikeuttaa tietojen jakamista ja yhteistyötä eri osastojen välillä.  
 

Tietoturva ja yksityisyys: Tietojärjestelmäsalkussa voi olla arkaluonteisia tietoja, joten tietoturvan ja yksityisyyden varmistaminen on tärkeää.  
 

Tietojärjestelmäsalkun rajaaminen: Vaikea rajata tietojärjestelmäsalkkuun tulevat tietojärjestelmät.  

Tietojärjestelmäsalkun koostamisen ja ylläpidon haasteita:  

Tiedonhallintayksikön johdon tehtävänä on määritellä tiedonhallintaan liittyvät vastuut. Kysymys ei ole tiedonhallintavastuiden delegoinnista, vaan niiden määrittelystä. Johto ei tiedonhallintalain mukaan voi delegoida vastuiden määrittelyä muille, koska se on säädetty johdon tehtäväksi. Vastuut tulisi määritellä ainakin seuraavista:  

 

Kuvan lähde: Ohje: uuden sivun luominen (vm.fi)  

Muut lähteet: Suositus johdon vastuiden toteuttamisesta tiedonhallinnassa (valtioneuvosto.fi)  

Tiedonhallintaan liittyvät vastuut tulee olla määriteltynä  

2.2 Johdon valmiudet ja osaaminen 

Usein kysytyt kysymykset

 • Mistä kyvykkyys koostuu ja onko se sama kuin osaaminen? 
  Kyvykkyys koostuu joukosta toisiinsa liittyviä valmiuksia ja henkilöstön osaamisia, tietoa ja teknologiaa, joita hyödynnetään prosessin / useamman prosessin vaiheissa. Esimerkiksi organisaation markkinointikyky saattaa perustua osaavan henkilöstön, oman organisaation toimintaprosessien, tietotekniikan ja taloudellisten voimavarojen vuorovaikutteiseen yhteiskäyttöön.   Kyvykkyyksiä ja osaamista sekä tiedon ja osaamisen johtamista käsitellään eri yhteyksissä monin eri tavoin, ja yksiselitteisen määrityksen antaminen käsitteiden viidakossa on vaikeaa, ellei mahdotonta. Käsitteen käyttö liittyy yleensä aina näkökulmaan, esim. kokonaisarkkitehtuurityössä se liittyy JHS 179 suosituksen mukaiseen määritelmään.  
 • Mitä tarkoittaa Green ICT?
  Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävälliseen suunnitteluun ja käyttöön liittyy tarkentavasti käsite Green ICT (Green Information and Communication Technology), joka sisältää tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävällisen suunnittelun ja käytön. Green ICT:n tavoitteena on vähentää tieto- ja viestintäteknologian ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Edellinen tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä digitaalisten palveluiden ja sisällön ympäristövaikutusten huomioimista. ks. Kestävän kehityksen kyvykkyyden kehittäminen (tehtävä 5) ja lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio)
 • Mitä monimuotoisuudesta työelämässä voi olla hyötyä?
  Muutamia esimerkkejä: · Suomessa on tarve työvoimalle · Monimuotoisuus ei ole pelkkä yhteiskuntavastuukysymys vaan se on yrityksille ja organisaatioilla myös kilpailuetu. · On tutkittu, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat paremmin. · Huomioimalla inklusiivisuus ja kulttuurisensitiivisyys organisaatioissa voidaan luoda tulevaisuuden työkulttuuria, sekä houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat. Katso lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio) Monimuotoisuus työelämässä. Johtajan näkökulma, monimuotoisuuden hyödyt: Sami Itani on Vimeo
 • Mikä on verkosto?
  Verkosto on useamman toimijan (yksilöt, intressiryhmät tai organisaatiot) välinen vastavuoroinen ja keskinäisen tiedon sekä resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde ja arvontuottamismalli, jonka avulla pyritään yhdistämään toimijoiden osaamista ja voimavaroja synergiaetujen saamiseksi (Valtioneuvoston verkostojohtamisen opas). Verkostoja on kuitenkin erilaisia ja niiden rakenne riippuu tarkoituksesta ja toiminnan luonteesta.  Tutustu verkostoihin teemassa 4
 • Mikä on ekosysteemi?
  Ekosysteemit ovat yhteisen vision ympärille rakentuvia, jatkuvasti kehittyviä verkostorakenteita. Ekosysteemiin ilmaantuu uusia ominaisuuksia toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien kautta. Erilaisten tavoitteiden perusteella voidaan tunnistaa kolme keskeistä tyyppiä: osaamis-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit. Ks. Tehtävä 3 ja tehtävään liittyvä video: https://youtu.be/5Lc2RIqUqr4 Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas / VTT

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Kaikki aiheet

bottom of page