top of page

Tietosuoja on henkilötietojen suojaamista ja käsittelemistä koskevia sääntöjä ja periaatteita. Se liittyy henkilötietojen keräämiseen, tallentamiseen, käyttöön, luovuttamiseen ja hävittämiseen. Tietosuojan tavoitteena on turvata yksilön oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan. Tässä teemassa opit, mitä tietosuoja tarkoittaa käytännössä sekä mikä on johdon rooli tietosuoja-asetuksen noudattamisessa.   

3.3 Tietosuoja

Johto on vastuussa tietosuojan toteutumisesta organisaatiossa, ei tietosuojavastaava .
 

Tietosuojan keskeiset periaatteet auttavat varmistamaan, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti, suojaten samalla yksilöiden yksityisyyttä https://tietosuoja.fi/tietosuojaperiaatteet  .
 

Organisaatiossa on useita tietosuojaan liittyviä rooleja ja vastuita, jotka varmistavat henkilötietojen asianmukaisen hallinnan ja suojaamisen. Rooleja ovat mm. rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä ja tietosuojavastaava  .
 

Tietosuojan ja tietoturvan ero tulee ymmärtää  .
 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö ja muut säännökset tulee tunnistaa ja ottaa huomioon toiminnassa .

Ydinasiat

T3.3 Tietosuoja 

Usein kysytyt kysymykset

Oletko jo tutustunut eOppivan tietosuojakoulutukseen?

Siirry eOppivan sivulle

 • Mistä kyvykkyys koostuu ja onko se sama kuin osaaminen? 
  Kyvykkyys koostuu joukosta toisiinsa liittyviä valmiuksia ja henkilöstön osaamisia, tietoa ja teknologiaa, joita hyödynnetään prosessin / useamman prosessin vaiheissa. Esimerkiksi organisaation markkinointikyky saattaa perustua osaavan henkilöstön, oman organisaation toimintaprosessien, tietotekniikan ja taloudellisten voimavarojen vuorovaikutteiseen yhteiskäyttöön.   Kyvykkyyksiä ja osaamista sekä tiedon ja osaamisen johtamista käsitellään eri yhteyksissä monin eri tavoin, ja yksiselitteisen määrityksen antaminen käsitteiden viidakossa on vaikeaa, ellei mahdotonta. Käsitteen käyttö liittyy yleensä aina näkökulmaan, esim. kokonaisarkkitehtuurityössä se liittyy JHS 179 suosituksen mukaiseen määritelmään.  
 • Mitä tarkoittaa Green ICT?
  Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävälliseen suunnitteluun ja käyttöön liittyy tarkentavasti käsite Green ICT (Green Information and Communication Technology), joka sisältää tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävällisen suunnittelun ja käytön. Green ICT:n tavoitteena on vähentää tieto- ja viestintäteknologian ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Edellinen tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä digitaalisten palveluiden ja sisällön ympäristövaikutusten huomioimista. ks. Kestävän kehityksen kyvykkyyden kehittäminen (tehtävä 5) ja lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio)
 • Mitä monimuotoisuudesta työelämässä voi olla hyötyä?
  Muutamia esimerkkejä: · Suomessa on tarve työvoimalle · Monimuotoisuus ei ole pelkkä yhteiskuntavastuukysymys vaan se on yrityksille ja organisaatioilla myös kilpailuetu. · On tutkittu, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat paremmin. · Huomioimalla inklusiivisuus ja kulttuurisensitiivisyys organisaatioissa voidaan luoda tulevaisuuden työkulttuuria, sekä houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat. Katso lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio) Monimuotoisuus työelämässä. Johtajan näkökulma, monimuotoisuuden hyödyt: Sami Itani on Vimeo
 • Mikä on verkosto?
  Verkosto on useamman toimijan (yksilöt, intressiryhmät tai organisaatiot) välinen vastavuoroinen ja keskinäisen tiedon sekä resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde ja arvontuottamismalli, jonka avulla pyritään yhdistämään toimijoiden osaamista ja voimavaroja synergiaetujen saamiseksi (Valtioneuvoston verkostojohtamisen opas). Verkostoja on kuitenkin erilaisia ja niiden rakenne riippuu tarkoituksesta ja toiminnan luonteesta.  Tutustu verkostoihin teemassa 4
 • Mikä on ekosysteemi?
  Ekosysteemit ovat yhteisen vision ympärille rakentuvia, jatkuvasti kehittyviä verkostorakenteita. Ekosysteemiin ilmaantuu uusia ominaisuuksia toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien kautta. Erilaisten tavoitteiden perusteella voidaan tunnistaa kolme keskeistä tyyppiä: osaamis-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit. Ks. Tehtävä 3 ja tehtävään liittyvä video: https://youtu.be/5Lc2RIqUqr4 Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas / VTT

Tietokoneen näyttö lukitaan aina, kun tietokoneelta poistutaan. Lukitseminen on tärkeää, vaikka tietokoneen ääreltä poistuttaisiin vain hetkeksi esim. WC:hen. Lukitseminen tehdään, vaikka huoneen ovi olisi lukossa, ja vaikka tietokoneissa olisi automaattilukitus asetettuna päälle.   

Toimintatapa koskettaa jokaista työntekijää. Aktiivisten käyttäjätunnusten kautta pääsee eri järjestelmiin ja niissä oleviin tietoihin. Toimintatapa on luotu suojaamaan tietokoneessa ja järjestelmissä olevia tietoja.   

#lukitus #tietosuoja  

MUISTATHAN!  

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Kaikki aiheet

T3.3 Tietosuoja 

 Suosituksia toimintatavoiksi 

bottom of page