top of page

2.5. Työpaikkaohjaajien digiosaamisen kehittäminen ja tukeminen 

Työpaikkaohjaaja tukee opiskelijaa ammatissa toimimisessa ja korostaa turvallisia työtapoja. Riittävä digiosaaminen helpottaa yhteistyötä opettajan, opiskelijan ja työpaikan välillä. Velvollisuutemme on perehdyttää ohjaajat rooliinsa ja tukea heidän digitaalista osaamistaan.

Opettajat ovat keskeisessä roolissa työpaikkaohjaajien kanssa rajapinnassa toimiessaan. Digiosaamisen kehittymistä tuetaan selkeillä infoilla, ohjeistuksilla, koulutuksella ja tuella.  

Gradient Strip

Siirry sivulla valitsemaasi sisältöön:

Ydinasiat

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisessa käytettävät digitaaliset välineet on määritelty ja tuki työpaikkaohjaajille niiden käyttöön on suunniteltu. Organisaatio tukee työpaikkaohjaajan digiosaamisen kehittymistä tekemällä käytön mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helpoksi heille.   

Työpaikkaohjaajille on tarjolla koulutusta, perehdytystä ja infomateriaalia, joissa on huomioitu myös digiosaamisen kehittäminen. Työpaikkaohjaajille on tarjolla tukea ja ohjausta. Tarvittava tieto on selkeästi koottuna esimerkiksi oppilaitoksen nettisivuilla ja työpaikkaohjaajakoulutuksiin ilmoittautuminen on helppoa. Työpaikkaohjaajien roolia ja koulutuksia markkinoidaan niin, että niistä välittyy arvostus ja mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen.  

Työelämäpalautteista ja opiskelijapalautteista saatua tietoa hyödynnetään suunniteltaessa koulutuksia ja tarjottavaa tukea työpaikkaohjaajille.  

Opetus- ja ohjaushenkilöstö ymmärtää digiosaamisen tärkeyden ja sen roolin myös työpaikkaohjauksessa. Johdon tulee varmistaa tämä ja informoida opetus- ja ohjaushenkilöstöä työpaikkaohjaajakoulutuksista sekä ohjata heitä tukemaan työpaikkaohjaajia digitaalisten välineiden käytössä.  

Johto tukee ja mahdollistaa yhteistyösuhteiden rakentamisen. Esimerkiksi nimeämällä työpaikoille yhteyshenkilöitä tai asiakasvastaavia tai muuten suuntaamalla resurssia yhteistyön kehittämiseen.  

Työpaikkaohjaajan digiosaamisen huoneentaulu

Työpaikkaohjaajan digiosaamisen mindmap 

Suosituksia toimintatavoista

Case Onnistu työpaikkaohjaajana Salpaus    

Koulutuskeskus Salpauksen ytimekäs työpaikkaohjaajalle suunnattu muistilista.

Case Ekamin työpaikkaohjaajille suunnattu tietopaketti 

Ekami loi Sway-muotoisen infopaketin työpaikkaohjaajille, joka on helppo jakaa ja sisältää kattavan tiedon työelämässä oppimisesta. Infopaketti sisältää ohjeita digitaalisten järjestelmien käyttöön ja linkit työpaikkaohjaajakoulutuksiin. Työpaikkaohjaajalle tämä infopaketti on erittäin hyödyllinen, sillä kaikki oppilaitoskohtainen tieto on yhdessä paikassa,
eikä tietoa tarvitse etsiä monista lähteistä.  

Linkki: Tietopaketti työelämässä oppimisesta (office.com)  

Casei Työpaikkaohjaajan perehdytyksen tarkistuslista

Ladattava tarkistuslista työpaikkaohjaajan perehdytyksestä 

Case-esimerkkejä

2.5 Työpaikkaohjaajien digiosaamisen kehittäminen ja tukeminen 

Usein kysytyt kysymykset

 • Mistä kyvykkyys koostuu ja onko se sama kuin osaaminen? 
  Kyvykkyys koostuu joukosta toisiinsa liittyviä valmiuksia ja henkilöstön osaamisia, tietoa ja teknologiaa, joita hyödynnetään prosessin / useamman prosessin vaiheissa. Esimerkiksi organisaation markkinointikyky saattaa perustua osaavan henkilöstön, oman organisaation toimintaprosessien, tietotekniikan ja taloudellisten voimavarojen vuorovaikutteiseen yhteiskäyttöön.   Kyvykkyyksiä ja osaamista sekä tiedon ja osaamisen johtamista käsitellään eri yhteyksissä monin eri tavoin, ja yksiselitteisen määrityksen antaminen käsitteiden viidakossa on vaikeaa, ellei mahdotonta. Käsitteen käyttö liittyy yleensä aina näkökulmaan, esim. kokonaisarkkitehtuurityössä se liittyy JHS 179 suosituksen mukaiseen määritelmään.  
 • Mitä tarkoittaa Green ICT?
  Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävälliseen suunnitteluun ja käyttöön liittyy tarkentavasti käsite Green ICT (Green Information and Communication Technology), joka sisältää tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävällisen suunnittelun ja käytön. Green ICT:n tavoitteena on vähentää tieto- ja viestintäteknologian ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Edellinen tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä digitaalisten palveluiden ja sisällön ympäristövaikutusten huomioimista. ks. Kestävän kehityksen kyvykkyyden kehittäminen (tehtävä 5) ja lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio)
 • Mitä monimuotoisuudesta työelämässä voi olla hyötyä?
  Muutamia esimerkkejä: · Suomessa on tarve työvoimalle · Monimuotoisuus ei ole pelkkä yhteiskuntavastuukysymys vaan se on yrityksille ja organisaatioilla myös kilpailuetu. · On tutkittu, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat paremmin. · Huomioimalla inklusiivisuus ja kulttuurisensitiivisyys organisaatioissa voidaan luoda tulevaisuuden työkulttuuria, sekä houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat. Katso lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio) Monimuotoisuus työelämässä. Johtajan näkökulma, monimuotoisuuden hyödyt: Sami Itani on Vimeo
 • Mikä on verkosto?
  Verkosto on useamman toimijan (yksilöt, intressiryhmät tai organisaatiot) välinen vastavuoroinen ja keskinäisen tiedon sekä resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde ja arvontuottamismalli, jonka avulla pyritään yhdistämään toimijoiden osaamista ja voimavaroja synergiaetujen saamiseksi (Valtioneuvoston verkostojohtamisen opas). Verkostoja on kuitenkin erilaisia ja niiden rakenne riippuu tarkoituksesta ja toiminnan luonteesta.  Tutustu verkostoihin teemassa 4
 • Mikä on ekosysteemi?
  Ekosysteemit ovat yhteisen vision ympärille rakentuvia, jatkuvasti kehittyviä verkostorakenteita. Ekosysteemiin ilmaantuu uusia ominaisuuksia toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien kautta. Erilaisten tavoitteiden perusteella voidaan tunnistaa kolme keskeistä tyyppiä: osaamis-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit. Ks. Tehtävä 3 ja tehtävään liittyvä video: https://youtu.be/5Lc2RIqUqr4 Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas / VTT

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Kaikki aiheet

bottom of page