top of page

T3.2 Yhteydet, laitteet, ohjelmistot

Tarkoituksenmukaiset verkkoyhteydet sekä riittävä ohjelmisto- ja laitekanta mahdollistavat opetuksen ja ohjauksen sekä etä- että lähitilanteissa ja näiden erilaisissa yhdistelmissä. Näiden ylläpitoon ja päivittämiseen on oltava selkeät käytänteet sekä systemaattinen seuranta ja arviointi. Oheinen oppimateriaali antaa sinulle hyvät valmiudet kehittää tätä aluetta.

Verkkoyhteydet, laitteet ja ohjelmistot:

Teknologiavalinnat ja verkkoyhteydet:
Valitaan laitteet, ohjelmistot ja verkkoratkaisut, jotka yhdessä tukevat koulutuksen tarpeita ja mahdollistavat saumattoman opetuksen.
 

Ylläpito ja päivitykset:
Varmistetaan laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien jatkuva toimivuus ja turvallisuus säännöllisten huoltojen, päivitysten ja tarkistusten kautta, sekä reagoimalla nopeasti mahdollisiin teknisiin ongelmiin.
 

Tukipalvelut:
Tarjotaan jatkuvaa ja reagoivaa IT-tukea päivittäisiin tarpeisiin.
 

Henkilökunnan ja opiskelijoiden koulutus:
Varmistetaan riittävällä koulutuksella ja ohjeistuksella, että kaikki osaavat hyödyntää tarjolla olevaa teknologiaa tehokkaasti.
 

Skaalautuvuus ja elinkaari: Valitaan teknologiaratkaisuja, joita voidaan mukauttaa erikokoisiin oppimisympäristöihin ja eri opetusmuotoihin. Teknologiaratkaisuja valittaessa huomioidaan niiden elinkaaret.
 

Laadunvalvonta ja oppimisanalytiikka:
Seurataan ja arvioidaan teknologian vaikutusta oppimisen laatuun ja saavutuksiin

Toimintasuosituksia

Organisaatio voi arvioida ohjelmisto- ja laitekantansa soveltuvuutta ja ajantasaisuutta opetukseen ja ohjaustyöhön seuraavilla tavoilla:

Organisaatio voi kerätä tietoa opettajilta ja opiskelijoilta kyselytutkimuksen avulla, jossa kartoitetaan heidän kokemuksiaan ohjelmisto- ja laitekannan käytöstä opetuksessa ja ohjauksessa. Kyselytutkimus voi sisältää kysymyksiä esimerkiksi ohjelmistojen käytettävyydestä, laitteiston toimivuudesta ja päivittämisen tarpeesta.

Opettajien ja opiskelijoiden kyselytutkimus

Organisaatio voi seurata verkkosivustoja ja sovelluksia, joita opettajat ja opiskelijat käyttävät opetuksessa ja ohjauksessa. Tämä auttaa organisaatiota

ymmärtämään, mitä ohjelmistoja ja laitteita opettajat ja opiskelijat käyttävät ja kuinka hyvin ne toimivat.

Verkkosivustojen ja sovellusten seuranta

Organisaatio voi arvioida koulutusohjelmia ja -materiaaleja, joita käytetään opetuksessa ja ohjauksessa, ja tarkistaa, että ne toimivat yhteensopivasti ohjelmisto- ja laitekannan kanssa. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki opetusohjelmat ovat käytettävissä ja että opiskelijat voivat hyödyntää niitä tehokkaasti.

Koulutusohjelmien arviointi

Organisaatio voi tarkastaa laitteistonsa ja arvioida, ovatko ne riittävän tehokkaita ja ajantasaisia opetuksessa ja ohjauksessa. Tämä sisältää tietokoneiden, älylaitteiden, tulostimien ja muun laitteiston tarkastamisen ja päivittämisen tarvittaessa.

Laitteistojen tarkastus

Organisaatio voi käyttää ulkopuolista asiantuntijaa arvioimaan ohjelmisto- ja laitekantansa soveltuvuutta opetukseen ja ohjaustyöhön. Ulkopuolinen arviointi voi auttaa organisaatiota tunnistamaan mahdolliset ongelmat ja tarjoamaan suosituksia järjestelmän parantamiseksi.

Ulkopuolinen arviointi

Suositus parhaista teknologiakäytännöistä

Priorisoi luotettavan ja nopean verkkoinfrastruktuurin rakentamista. Tämä on opetuksen ja ohjauksen perusedellytys sekä etä- että lähitilanteissa.

Luotettava Verkkoinfrastruktuuri

Hanki laitteet, jotka ovat sekä toimintavarmoja että helppokäyttöisiä. Oppilaat ja opettajat tarvitsevat laitteita, jotka ovat yhteensopivia erilaisten ohjelmistojen kanssa ja jotka ovat riittävän nopeita modernien sovellusten pyörittämiseen.

Laitekanta

Varmista että kaikilla käyttäjillä on pääsy tarvittaviin sovelluksiin. Tämä voi olla kaikkea tekstinkäsittelyohjelmista erikoistuneisiin opetusohjelmistoihin.

Ohjelmistot

Varmista, että verkko ja kaikki laitteet ovat suojattu asianmukaisin tietoturvatoimin. Tämä sisältää palomuurit, virustorjuntaohjelmistot ja jatkuvan seurannan epäilyttävistä toiminnoista.

Tietoturva ja Yksityisyys

Järjestä koulutusta ja tarjoa tukea sekä opettajille että oppilaille teknologioiden ja ohjelmistojen käytössä. Älä oleta, että kaikki ovat samalla tasolla digitaidoissaan.

Koulutus ja Tuki

Case-esimerkit

Case 1: Häiriön laajuuden selvittäminen

Opettaja pitää hybridituntia opiskelijoille. Työskentely verkko-oppimisympäristössä keskeytyy yllättäen. Opettaja alkaa selvittämään ongelmaa kysymällä ensin paikalla olevilta opiskelijoilta, kohtaavatko he samaa ongelmaa. Hän pyytää myös etäopiskelijoita ilmoittamaan mahdollisista häiriöistä. Nopeasti opettaja havaitsee, että vain osa opiskelijoista kokee katkoksia. Tämän jälkeen hän pyytää opiskelijoita tarkistamaan nettiyhteytensä ja käynnistämään laitteensa uudelleen. Samalla opettaja tarkistaa oppimisalustan toimivuuden eri selaimilla ja laitteilla. Lopulta ongelma paikantuu konfiguraatiomuutokseen, joka aiheuttaa häiriön tietyillä selaimilla. Opettaja ohjeistaa opiskelijoita käyttämään toista selainta ja jatkaa tuntia häiriöttömästi.

CASE 2: Mitä tarvitaan onnistuneeseen etätyöskentelyyn?

“Kun Tomi siirtyi etätyöskentelyyn, hän ymmärsi verkkoyhteyden keskeisen roolin. Tomi tarkasti verkkoyhteyden kapasiteetin ja totesi sen vaativan päivitystä, kun muut perheen jäsenet saattavat käyttää samaa yhtäaikaisesti. Yhteyden kapasiteetin nostolla, Tomi varmisti työn sujuvuuden.

Työnantaja tarjoaa hänelle tarvittavat laitteet ja Tomi huolehtii, että ne ovat saatavilla ja käyttökunnossa.

Turvallisuus huolestutti Tomia, ja hän tutustui työnantajan tietoturvaohjeistukseen etätyöskentelystä. Työskennellessään Tomi noudattaa ohjeistusta.

Sovelluksista erityisesti työaikaseuranta- ja projektinhallintatyökalut sekä yhteistyöalustat osoittautuivat korvaamattomiksi. Niiden avulla hän pysyi järjestäytyneenä ja tehtävissään ajan tasalla.

Myöhemmin Tomi kiinnitti huomiota myös ergonomiaan, hankkien paremman tuolin ja säädettävän työpöydän. Hän ymmärsi myös työympäristön merkityksen, luoden kotiinsa rauhallisen ja inspiroivan nurkan, jossa oli helppo keskittyä.

Yhdistämällä nämä elementit, Tomi löysi tasapainon ja tehokkuuden etätyöskentelyssään, nauttien sen mukanaan tuomasta joustavuudesta.”

T3.2 Yhteydet, laitteet, ohjelmistot

Usein kysytyt kysymykset

 • Mistä kyvykkyys koostuu ja onko se sama kuin osaaminen? 
  Kyvykkyys koostuu joukosta toisiinsa liittyviä valmiuksia ja henkilöstön osaamisia, tietoa ja teknologiaa, joita hyödynnetään prosessin / useamman prosessin vaiheissa. Esimerkiksi organisaation markkinointikyky saattaa perustua osaavan henkilöstön, oman organisaation toimintaprosessien, tietotekniikan ja taloudellisten voimavarojen vuorovaikutteiseen yhteiskäyttöön.   Kyvykkyyksiä ja osaamista sekä tiedon ja osaamisen johtamista käsitellään eri yhteyksissä monin eri tavoin, ja yksiselitteisen määrityksen antaminen käsitteiden viidakossa on vaikeaa, ellei mahdotonta. Käsitteen käyttö liittyy yleensä aina näkökulmaan, esim. kokonaisarkkitehtuurityössä se liittyy JHS 179 suosituksen mukaiseen määritelmään.  
 • Mitä tarkoittaa Green ICT?
  Tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävälliseen suunnitteluun ja käyttöön liittyy tarkentavasti käsite Green ICT (Green Information and Communication Technology), joka sisältää tietoteknisten laitteiden, järjestelmien ja palveluiden ympäristöystävällisen suunnittelun ja käytön. Green ICT:n tavoitteena on vähentää tieto- ja viestintäteknologian ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Edellinen tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkaampien laitteiden ja järjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä digitaalisten palveluiden ja sisällön ympäristövaikutusten huomioimista. ks. Kestävän kehityksen kyvykkyyden kehittäminen (tehtävä 5) ja lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio)
 • Mitä monimuotoisuudesta työelämässä voi olla hyötyä?
  Muutamia esimerkkejä: · Suomessa on tarve työvoimalle · Monimuotoisuus ei ole pelkkä yhteiskuntavastuukysymys vaan se on yrityksille ja organisaatioilla myös kilpailuetu. · On tutkittu, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat paremmin. · Huomioimalla inklusiivisuus ja kulttuurisensitiivisyys organisaatioissa voidaan luoda tulevaisuuden työkulttuuria, sekä houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat. Katso lisätietoa kestävään kehitykseen liittyen (Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus-kansio) Monimuotoisuus työelämässä. Johtajan näkökulma, monimuotoisuuden hyödyt: Sami Itani on Vimeo
 • Mikä on verkosto?
  Verkosto on useamman toimijan (yksilöt, intressiryhmät tai organisaatiot) välinen vastavuoroinen ja keskinäisen tiedon sekä resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde ja arvontuottamismalli, jonka avulla pyritään yhdistämään toimijoiden osaamista ja voimavaroja synergiaetujen saamiseksi (Valtioneuvoston verkostojohtamisen opas). Verkostoja on kuitenkin erilaisia ja niiden rakenne riippuu tarkoituksesta ja toiminnan luonteesta.  Tutustu verkostoihin teemassa 4
 • Mikä on ekosysteemi?
  Ekosysteemit ovat yhteisen vision ympärille rakentuvia, jatkuvasti kehittyviä verkostorakenteita. Ekosysteemiin ilmaantuu uusia ominaisuuksia toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuksien kautta. Erilaisten tavoitteiden perusteella voidaan tunnistaa kolme keskeistä tyyppiä: osaamis-, innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit. Ks. Tehtävä 3 ja tehtävään liittyvä video: https://youtu.be/5Lc2RIqUqr4 Yhdessä kestävää kasvua -ekosysteemiopas / VTT

Muista jättää palautetta - sivut kehittyvät edelleen

Kaikki aiheet

Ota käyttöön jatkuvan parantamisen malli. Seuraa ja arvioi säännöllisesti, miten laitteet ja ohjelmistot palvelevat koulutusorganisaation tarpeita ja tee tarvittavat päivitykset.

Jatkuva Päivittäminen ja Arviointi

bottom of page