top of page

Oppimisanalytiikka - Kenelle?


Oppimisanalytiikan erilaisia käyttäjäryhmiä

 • Oppimisanalytiikka tarjoaa opiskelijalle hänestä itsestään kertyvää tietoa ja tukee opiskelijoita opintojen suunnittelussa sekä osaamisen ja opiskelutaitojen kehittämisessä. 


 • Oppimisanalytiikka auttaa opettajia ja ohjaajia seuraamaan opiskelijoiden osaamisen kehittymistä ja opintojen suorittamista sekä tukemaan opiskelijoiden työskentelyä. Lisäksi se auttaa arvioimaan ja kehittämään opetusta sekä ohjausta. 


 • Oppimisanalytiikka tukee (koulutuksen järjestäjän/oppilaitoksen) johtoa koulutuksen alueen kehittämisessä ja päätöksenteossa tarjoamalla tietoa oppimisprosesseista. 


 • Kansallisella tasolla oppimisanalytiikkaa hyödynnetään seuraamalla eri koulutusalojen ja tutkintojen osaamisen tilannetta ja vertaamalla sitä työelämän osaamistarpeeseen.


 

Miksi oppimisanalytiikka?


Oppimisanalytiikka tuo mukanaan monia mahdollisuuksia oppimisen, opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen sekä prosessien parantamiseen. Edistyneiden algoritmien, kielimallien ja tekoälyn nopea kehitys tuo uusia ja ennen näkemättömiä mahdollisuuksia oppimisanalytiikan käyttämiselle ammatillisessa koulutuksessa. 

Oppimisanalytiikasta saatavia hyötyjä voivat olla mm.:  

 • Jokaisella oppijalla on yksilöllinen oppimisprosessi - Oppimisanalytiikka mahdollistaa oppimisen personoinnin sekä menetelmällisesti, että sisällöllisesti vastaamaan paremmin jokaisen oppijan yksilöllisiä tarpeita.  


 • Ohjauksen ja tuen tarpeet tunnistetaan ajoissa - Oppimisanalytiikalla voidaan tunnistaa ohjauksen ja tuen tarpeet jo varhaisessa vaiheessa, jolloin pedagogiset tukitoimet voidaan kohdistaa oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti. 


 • Oppimisanalytiikka on läpinäkyvää - Käyttäjälle on kuvattu, miten oppimisanalytiikka toimii sekä mitä tietoja kerätään ja käsitellään. 


 • Oppimisanalytiikka tukee yhteisöllistä oppimista - Oppimisanalytiikka tukee oppimista yhdessä muiden oppijoiden kanssa.  


 • Oppimisanalytiikalla saatava tieto lisää koulutuksen vaikuttavuutta - Oppimisanalytiikan tuottaman tiedon pohjalta opetusta ja ohjausta voidaan kohdata siten, että jokainen oppija saa tarvitsemansa tuen sekä saa mahdollisimman hyvät tulevaisuuden työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavat tiedot ja taidot.  


 • Oppimisanalytiikalla saatava tieto lisää koulutuksen tehokkuutta - Oppimisanalytiikan tuottaman tiedon pohjalta opetusta ja ohjausta sekä muita resursseja voidaan kohdentaa mahdollisimman oikein ja vaikuttavasti - esimerkiksi edistää läpäisyä ja vähentää keskeyttämistä. 


 • Oppimisanalytiikalla saatava tieto lisää koulutuksen tuloksellisuutta - Oppimisanalytiikan tuottaman tiedon avulla resurssit voidaan kohdistaa niin, että niillä on mahdollisimman suuri vaikutus. 


 • Oppija pystyy itse tarkastelemaan ja hyödyntämään omaan oppimiseensa liittyvää tietoa (Oppimisen omadata) - Oppija voi tarkastella ja hyödyntää hänestä kerättyä dataa. Oppija voi siirtää tietojansa halutessaan myös eri verkkopalvelujen käyttöön.


 • Analytiikka lisää motivaatiota ja mielekkyyttä opintoihin. 


On tärkeää, että oppimisanalytiikka ei johda lisääntyvään kirjaamiseen, vaan sen tulee olla infrastruktuurin tukemaa automatisoiden tarvittavan tiedon keräämistä ja hyödyntämistä. 

Oppimisanlytiikka

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page