top of page

Keskeisiä digiaineistojen tai -palvelujen hankintaa koskevia näkökulmia käydään läpi Taikasalon ammattiopiston työroolien ja prosessien avulla.

Pohdi miten oman oppilaitoksesi hankintamenettelyä voisi kehittää?


Etsi oma roolisi:
 

Tehtävä 1: Opettajan idea

 

Tehtävänanto:   

 

Pirkko-opettaja on löytänyt opetussuunnitelman perusteita ja uutta koulutuksen monimuotoista toteutustapaa tukevan digitaalisen tehtäväpaketin. Hän tekee hankintaesityksen koulutuspäällikkö Leolle.   

 

Mikä on mielestäsi tärkein asia, jota Pirkon tulisi pohtia hankintaesitystä tehdessään? Miksi?  


 1.  Tukeeko materiaali opetustilanteen pedagogisia ratkaisuja?  

 2. Tulisiko aineisto hankkia kokonaisuutena vain vai osa siitä?  

 3. Täyttääkö aineisto saavutettavuuskriteerien vaatimukset?  

 4. Tukeeko aineisto erilaisia opetustilanteita ja erilaisia oppijoita? 

 5. Onko aineisto integroitavissa eri digitaalisiin oppimisympäristöihin?  

 

Kaikki vastaukset ovat oikein.  

 

Palaute kaikkiin valintoihin: Perustelut hankintaesitykselle ovat yleensä tapauskohtaisia. Opettaja kuitenkin huolehtii hankintaprosessissa ensisijaisesti, että käytettävä oppimateriaali auttaa opiskelijaa saavuttamaan tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset täyttävän tietopohjan riippumatta koulutuksen toteutustavasta. 


 

Tehtävä 2: Koulutuspäällikkö

 

Tehtävänanto: 

Koulutuspäällikkö Leo on saanut opettaja Pirkolta toiveen hankkia omaan opetuskäyttöönsä sopivan digitaalisen tehtäväpaketin. Mitä Leon tulisi selvittää koskien hankintaprosessia?


Aseta Leon toimenpiteet tärkeysjärjestykseen mielestäsi tärkein asia ensin: 


 • Kuluvan vuoden hankintamääräahojen riittävyyden varmistaminen 

 • Hankintaohjeiden mukaisen toiminnan varmistaminen  

 • Muiden opettajien käyttötarpeen selvittäminen samalle aineistolle 

 • Kustannusvaikutusten arviointi 

 • Mahdollisesta kilpailutuksesta päättäminen 

 • Tarvittavien lisenssiehtojen ja GDPR-vaatimusten varmistaminen tietohallinnolta 

 • Hankintapäätöksen tekeminen 


 

Jokainen järjestysvaihtoehto on oikein. 

 

Palaute kaikkiin valintoihin: Hyvä hankintamenettely edellyttää kaikkien esitettyjen seikkojen huomioimista. Tärkeysjärjestys on tilannesidonnainen ja riippuu kunkin organisaation omista prioriteeteista.  


Lataa opas Hankintaprosessi ja vastuut kuntoon (Drive)

Lataa opas Hankintaprosessin vaihekuvaus (Drive)


 

Tehtävä 3 Koulutus- tai ammattialan opettajatiimi

 

Tehtävänanto:

Opettajatiimi saa koulutuspäällikkö Leolta tehtäväksi selvittää, tarvitaanko uutta digitaalista tehtäväpakettia ja miten laajasti se kannattaisi ottaa käyttöön. Mitä tiimi selvittää? 


Valitse mielestäsi kolme tärkeintä selvitettävää asiaa. Miksi? 

 

 • Onko hankinta opsin mukainen? 

 • Onko vastaavaa toista aineistoa jo käytössä? 

 • Hankitaanko se kaikille? 

 • Saako sen ladattua netistä ilmaiseksi? 

 • Onko materiaali ajanmukaista työelämän näkökulmasta? 


 

Jokainen valintayhdistelmä on oikein. 


Palaute kaikkiin valintoihin: Yhteinen opetuksen suunnittelu ja yhdessä suunniteltu oppimateriaalihankinta ovat tärkeitä. Siten taataan hankittavien opetus- ja oppimateriaalien yhdenmukaisuus ja laatu. Hankintojen läpinäkyvyys varmistaa opettajien ja opiskelijoiden tasa-arvoiset mahdollisuudet tukea työtä ja oppimista digitalisaation keinoin. 


MATERIAALIT NÄKYVIKSI. pdf (Drive)

aineistosipulipohja (ladattava ja muokattava pohja) (Drive)

ohjelmistokartoituslomake.xls (ladattava ja muokattava pohja (Drive)


 

Tehtävä 4 Tietosuojavastaava

 

Tehtävänanto:

Koulutuspäällikkö Leo ohjeistaa tietosuojavastaava Karin varmistamaan, että uuden oppimateriaalipalvelun käyttöön ei liity tietosuojan vaarantavia tekijöitä.


Valitse yksi tai useampi tehtävä, jotka eivät kuulu tietosuojavastaavan tarkistuslistalle. 

 

1.  Hankitaanko palvelu / aineisto luotetulta toimittajalta? 

2.  Onko palvelulla tietosuojaseloste? 

3.  Käsitelläänkö henkilötietoja? 

4.  Onko aineisto hankintahintansa arvoinen? 

5.  Vaatiiko vaikutustenarvioinnin tekemisen? 

6.  Onko henkilötietojen käsittelysopimus laadittu (tietosuojaliite)? 

7.  Onko tietosuojan tarkistuslista käyty läpi ja dokumentoitu? 


 

 

Oikea vastaus: numero neljä


Palaute oikeaan valintaan: Tietosuojavastaava on organisaation sisäinen asiantuntija, joka seuraa henkilötietojen käsittelyä ja antaa neuvoja tietosuojan vaikutustenarvioinnin tekemisestä ja valvoo vaikutustenarvioinnin toteutusta. Aineiston arvottaminen on osa pedagogisen käytettävyyden arviointia. 


Linkki eOppivan koulutukset -sivulle: Opi lisää tietosuojasta ja opiskele tietosuojaosaajan ABC


 

Tehtävä 5 Tietohallinto

 

Tehtävänanto:

Tietosuojavastaava Kari ohjaa oman selvitystyönsä jälkeen hankintaesityksen tietohallintotiimille. Tietohallintotiimi laatii koulutuspäällikkö Leolle toimintaohjeet ja aikataulun sisältöpalvelun käyttöönottamiseksi. Mitä tietohallintotiimin tulisi huomioida uuden palvelun käyttöönotossa?


Valitse mielestäsi kolme tärkeintä: 

 

1.  Asennettava vai pilvipalvelu? 

2.  Miten tunnustenhallinta ja tarvittava käyttäjäroolien hallinta järjestetään? 

3.  Kuka on järjestelmän pääkäyttäjä ja miten lisenssien hallinta järjestetään? 

4.  Miten perehdytys ja käyttötuki organisoidaan? 

5.  Sopiiko palvelu opetuksen järjestelmien arkkitehtuuriin? 


 


Kaikki vastaukset ovat oikein. 


Palaute kaikkiin vastauksiin: Tietohallinnon rooli hankintaprosessissa vaihtelee organisaation mukaan. Keskeisenä tehtävänä on teknisten käyttöedellytysten sekä yhteensopivuuden ja vaikutusten arviointi.  

 

Hankintaprosessi ja vastuut kuntoon (Drive)

Hankintaprosessin vaihekuvaus (Drive)

Aineistosipulipohja (ladattava ja muokattava pohja) (Drive)

Ohjelmistokartoituslomake.xls (ladattava ja muokattava pohja (Drive)


Digioppimateriaalit

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page