top of page

Strategiset kumppanuudet


Tässä osiossa opitaan tunnistamaan digitalisaation mahdollisuuksia alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten strategisten kumppanien kartoittamisessa ja kumppanuuksien rakentamisessa. Strategisissa kumppanuuksissa osapuolet saavat yhteistyöstä hyötyjä win-win-periaatteella. Toimivat kumppanuudet syventävät oppilaitoksen, työelämän ja muiden sidosryhmien vuoropuhelua ja mahdollistavat eri tasoilla tapahtuvan yhteistyön opiskelijan hyödyksi.  

 

Ydinasiat


Strategisten kumppanuuksien kokonaiskuva  

Organisaation toimintaympäristö luo perustan kumppanuustoiminnalle. Strategiset kumppanuudet integroituvat osaksi organisaation asiakkuuksien ja sidosryhmien hallintaa. Kumppanuustoimintaa voi olla alueellista, kansallista tai kansainvälistä.    

Strateginen suunnittelu ja eritasoisten kumppanuuksien määrittely  

Strategisilla kumppanuuksilla tai kumppanuusverkostoilla pyritään pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen yhteistyöhön, joka tuo lisäarvoa kaikille osapuolille. Organisaation toimintaympäristössä on monenlaisia sidosryhmiä, jolloin on hyvä pyrkiä strategisesti määrittelemään keskeiset kumppanuudet, kumppaniverkostot ja kumppanuuden tasot. Kahdenvälisistä kumppanuuksista verkostoihin ja verkostoista ekosysteemiajatteluun.   

Kumppanuussopimus toiminnan tavoitteiden ja perussisältöjen määrittelijänä  

Kumppanuussopimus luo toiminnan perustan ja raamit kumppanuusverkostolle tai kahdenväliseen kumppanuuteen.  Eritasoisille ja -sisältöisille kumppanuuksille (esim. työelämäkumppanuus, hankekumppanuus) on hyvä luoda perussopimuspohjat.    

Teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen kumppanuuksien, verkostojen ja ekosysteemien rakentamisen ja kehittämisen työkaluina  

Teknologia kehittyy jatkuvasti ja luo mahdollisuuksia uusille innovaatioille ja verkostoitumisen muodoille. Jatkuva oppiminen, yhteisöllinen kehittäminen ja kokeilukulttuuri luovat vahvan pohjan digitalisaation hyödyntämiseen kumppanuuksien, verkostojen ja ekosysteemien alustoina.    


 

Sopimus kumppanuudesta?


Kumppanuussopimuksessa sovitaan keskinäisestä, pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta yhteistyöstä ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämisessä sekä kehittämisessä ja ennakoinnissa. Kumppanuus tuo lisäarvoa kummallekin osapuolelle ja parantaa niiden kilpailukykyä. Digiosaava.fi -työryhmä on koostanut kumppanuussopimuksia varten mallipohjan. Tutustu ja lataa pohja itsellesi tästä! 


 

Päivitetty 9.4.2024

Tekijät Jonna Malmivuori ja Mirva JulkunenStrategiset kumppanuudet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page