top of page

Pedajohtaminen digiajalla


  • Miten omassa organisaatiossasi hyödynnetään digitalisaation ja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa ja oppimisessa?

  • Miten teknologiaa käytetään pedagogisesti mielekkäällä tavalla oppimisen edistämisessä?

  • Miten erilaisten oppijoiden tarpeet on huomioitu?  


Jos edellä olevat kysymykset ovat sinulle tuttuja, olet jo ottanut ensi askeleita pedagogisen johtamisen ihmeellisessä maailmassa. Käytännössä meillä jokaisella koulutuksen parissa työskentelevällä on oma käsityksemme digipedagogisesta johtamisesta, eikä yksiselitteisen määritelmän tai kuvauksen löytäminen ole helppoa. Tervetuloa perehtymään tarkemmin pedagogiseen johtamiseen digiajalla – mistä siinä on kyse ja mitä se sisältää?   


 

Lue TAKK:n blogista, kuinka TTS Työtehoseuran koordinoima avointen laadukkaiden digioppimateriaalien ALADIN-hanke edisti kunnianhimoisia koulutusalojen digiprojekteja sekä valmisti vuonna 2020 alkaneeseen koronapandemian etäopetukseen. Lue lisää TAKK:n blogissa.


 

Ydinasiat


Mistä puhutaan, kun puhutaan digipedagogisesta johtamisesta?  


Pedagoginen johtaminen digiajalla tarkoittaa (digi)pedagogisten periaatteiden linjaamista, käytäntöjen ohjaamista ja niiden systemaattista kehittämistä omassa organisaatiossa. Sen avulla edistetään digitalisaation mahdollisuuksien tarkoituksenmukaista hyödyntämistä ammatillisessa koulutuksessa, erityisesti opetuksessa ja oppimisessa puuttuvan osaamisen hankkimiseksi huomioimalla erilaisten oppijoiden tarpeet.


Nykyisin yhä vahvemmin puhutaankin oppijalähtöisestä digitaalisen teknologian käytöstä ja sen kehittämisestä oppimisessa ja opetuksessa. Tavoitteena on tarjota ammattiin kouluttautuville monipuolisia ja tehokkaita oppimiskokemuksia sekä samalla varmistua opetuksen laadukkuudesta ja ajantasaisuudesta digitaalisessa ympäristössä.  

 

Mitä digipedagoginen johtaminen edellyttää?  


Digipedagoginen johtaminen edellyttää, että organisaatiossasi ymmärretään, miten digitaalinen teknologia tai laajemmin digitalisaatio vaikuttaa ammatin oppimiseen ja opetukseen. Organisaatiossasi tulisi olla myös tietoa erilaisten digitaalisten alustojen, sovellutusten ja työkalujen tarjoamista mahdollisuuksista. Lisäksi tarvitaan sekä johdon että henkilöstön sitoutumista ja asiantuntijoiden kykyä tehdä saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden kesken niin organisaation sisällä kuin eri organisaatioiden välillä.    

 

Mikä takaa onnistumisen?  


Kun haluat onnistua digipedagogisessa johtamisessa, huolehdithan, että organisaatiossasi on huomioitu seuraavat asiat toimintamalleineen:   

  1. Digipedagoginen visio ja strategia: Ammatillisen koulutuksen järjestäjän meillä on visio digitaalisten teknologian käytöstä oppimisen edistämisessä, ja tämän vision saavuttamista tukeva strategia tai toimintasuunnitelma, jossa on kuvattu tavoitteiden lisäksi toimenpiteet, resurssit ja aikataulut digipedagogisten käytäntöjen kehittämiseksi. Kyse on strategisesta suunnittelusta.   


  2. Opetushenkilöstön osaaminen: Ammatillisen koulutuksen järjestäjänä meillä on toimintamallit siihen, miten opetushenkilöstöä innostetaan, ohjataan ja tuetaan kehittämään omia digipedagogisia taitojaan ja käyttämään aktiivisesti digiteknologiaa omassa opetuksessaan ja hyödyntämään toinen toisensa osaamista.    


  3. Oppimisympäristöjen kehittäminen: Ammatillisen koulutuksen järjestäjänä edistämme erilaisten oppimisympäristöjen kehittämistä siten, että digitalisaation mahdollisuudet otetaan täysimääräisesti käyttöön huomioimalla samalla erilaisten oppijoiden valmiudet ja tuen tarpeet. Opiskelijan oppimisen ohjaamiseen ja tuen tarjoamiseen on käytössä systemaattiset menetelmät. Lisäksi organisaatiossamme on käytössä asianmukainen infrastruktuuri, laitteet ja ohjelmistot sekä tukijärjestelmät.   


  4. Arviointi ja seuranta: Ammatillisen koulutuksen järjestäjänä kykenemme yhtäältä analysoimaan digipedagogisten käytäntöjen vaikutuksia oppimistuloksiin ja opetuksen laatuun ja toisaalta tekemään tarvittavia muutoksia ja parannuksia. Systemaattinen arviointi ja seuranta yleensä pohjautuu oppijapalautteeseen ja oppimisanalytiikan tuottamaan tietoon sekä mahdollisesti muuhun oppimisesta ja opetuksesta kerättävään tietoon.   


  5. Innovointi ja kehitys: Ammatillisen koulutuksen järjestäjänä meillä kannustetaan tekemään digipedagogisia innovaatioita ja jatkuvasti kehittämään toimintamme. Meillä seurataan alan kehitystä ja uusia trendejä, tutkitaan ja kokeillaan uusia pedagogisia lähestymistapoja ja teknologisia ratkaisuja sekä kannustetaan opettajia ja muita toimijoita kokeilemaan ja jakamaan parhaita käytäntöjä niin organisaatiomme sisällä kuin sen ulkopuolellakin.  


Lähde: OpenAI (2023). ChatGPT https://chat.openai.com/chat   

Päivitetty: 9.4.2024

Tekijät: Jatta Herranen, Miia Mäentausta


Pedagoginen johtaminen digiajalla

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page