top of page

Usein kysytyt kysymykset


Mitä hyötyä laatukriteeristöstä on?

Laatukriteeristö tukee verkko-opinnon tuottajaa varmistamaan verkko-opinnon laadukkaan toteutuksen ja opetuksen yhdenvertaisuuden. Laatukriteeristössä on otettu huomioon voimassa olevat säädökset ja lait esimerkiksi saavutettavuudesta, jotka vaikuttavat verkkototeutuksiin.


Kenelle laatukriteeristö on suunnattu?

Suoraan verkko-opintoja toteuttaville henkilöille suunnittelun ja toteutuksen tueksi sekä oppilaitosten johdolle verkko-opintoprosessin ymmärtämiseksi, työajan resursoimiseksi ja hankintapäätösten tekemiseksi.


Mikä on pedagoginen käsikirjoitus?

Pedagoginen käsikirjoitus on verkko-opinnon suunnitelma, yleensä visuaalinen, joka toimii runkona opintojen etenemisestä. Käsikirjoituksessa on määritelty kohderyhmä, osaamistavoitteet, aikataulu, toteutustavat, arviointi, aineistot ja oppimistehtävät sekä oppimismenetelmät.


Miten laatukriteeristön käytön toteutuminen varmistetaan?

Oppilaitoksella tulee olla määriteltynä prosessi ja käytännön toimet, joiden avulla laadun kriteerit toteutuvat.


Miksi hankintaohjeistus on tärkeä digitaalisten oppimateriaalien hankinnassa?

Hankintaohjeistus antaa selkeät suuntaviivat siitä, miten oppimateriaalit hankitaan, mitä kriteerejä niiden tulee täyttää sekä miten niiden laatua, käytettävyyttä ja saavutettavuutta arvioidaan.


Mitä etuja on tiedon kokoamisella oppimateriaaleista ja sovelluslisensseistä?

Tiedon kokoaminen mahdollistaa hankittujen resurssien tehokkaan hyödyntämisen, auttaa välttämään päällekkäisyyksiä ja tarjoaa tietoa uusista hankinnoista. Lisäksi se helpottaa lisenssien hallintaa ja varmistaa, että kaikki oppimateriaalit ja -ohjelmat ovat laillisesti käytössä.


Mikä on opettajan vastuu ja rooli hankintaprosessissa?

Opettaja huolehtii, että käytettävä oppimateriaali auttaa opiskelijaa saavuttamaan tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset täyttävän tietopohjan riippumatta koulutuksen toteutustavasta. Opettajan tulee ymmärtää hankintakriteerit ja hankintaohjeet tehdäkseen tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita oppimateriaalien hankintaesityksiä.


Digioppimateriaalit

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page