top of page

Usein kysytyt kysymyksetMitä ennakointi on? 

Ennakointi on prosessi, joka liittää tulevaisuutta koskevan tiedon osaksi strategista päätöksentekoa. Strategiatyön tarkoitus on uudistaa organisaation toimintaa vastaamaan tulevaisuuden toimintaympäristön vaatimuksia.


Kun strategiatyöhön yhdistetään ennakointi, mukaan tulee paitsi sopeutuminen tulevaisuuden haasteisiin myös aktiivinen haasteisiin vastaaminen ja tulevaisuuteen omilla teoilla ja valinnoilla vaikuttaminen. Kompleksinen ja jatkuvassa muutoksessa oleva toimintaympäristö edellyttää ennakoinnilta systemaattisuutta.


Prosessissa on jatkuvasti arvioitava hyödynnettävän tiedon laatua, käytettävyyttä, vaikuttavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta strategisten tavoitteiden ja tulevaisuustietämyksen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Miten prosessissa tuotettu tieto ja tulkintaa seuraava toiminta vastaavat lähtökohtana oleviin strategisiin tavoitteisiin?


Mitä hyötyä ennakoinnista on? 

Tulevaisuuden strateginen ennakointi edistää tutkitusti organisaatioiden pitkän aikavälin menestymistä. Ennakointi auttaa luomaan tulevaisuuslähtöisiä strategioita ja visioita erilaisiin tulevaisuuksiin varautuen.


Investoinnit ja kehitystoimenpiteet tulevat ennakoinnin pohjalta suunnitelluiksi, arvioiduiksi ja päätetyiksi laaja-alainen tulevaisuustieto huomioiden.Ennakoinnin avulla tehostetaan toimintaympäristön seurantaa ja pystytään tunnistamaan tärkeitä seurattavia kehityskulkuja sekä skenaarioiden avulla tunnistaa, mihin voidaan vaikuttaa.


Miten ennakointi liittyy osaamisen johtamiseen? 

Osaamisen johtaminen perustuu organisaation tavoitteisiin ja tehtäviin, joiden pohjalta tunnistetaan nykyinen ydinosaaminen ja tulevat tarpeet. Osaamisen ennakointi tarkoittaa organisaation tulevien osaamistarpeiden ennakointia ja liittyy keskeisesti organisaation strategiseen päätöksentekoon.


Organisaation pitkän aikavälin menestymisen lähteenä ovat organisaation resurssit ja osaaminen, sekä kyky päivittää näitä resursseja oppimalla uutta. Ennakoinnin roolina on laajentaa strategisen ajattelun ja suunnittelun pohjaa tulevaisuutta analysoiden sen osalta mitä osaamistarpeita tulee syntymään ja näihin tarpeisiin varautumista esim. koulutuksen, työssäoppimisen ja rekrytoinnin keinoin. 


Miksi ennakointi tulisi sisällyttää osaksi organisaation (digi)strategiaa?

Yhteiskunnan muutokset vaikuttavat merkittävästi siihen, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Digitalisaation, teknologisen kehityksen ja lisääntyvän automatisaation ennakoidaan muuttavan ammattialojen työtapoja ja osaamistarpeita, vähentävän rutiininomaisen työn määrää ja lisäävän sosiaalisten taitojen merkitystä.


Tekoälyn lisääntymisen puolestaan ennakoidaan edellyttävän entistä laaja-alaisempien tehtäväkokonaisuuksien hallitsemista, mikä puolestaan lisää työn kuormittavuutta ja jaksamiseen liittyviä haasteita. Systemaattisen ennakoinnin avulla organisaatioissa voidaan varmistaa tulevaisuuden valmiudet ja mahdollisuuksien hyödyntäminen, ja siksi se tulisi integroida osaksi (digi)strategiaa.


Miten organisaationi voi lähteä mukaan verkostojen ennakointityöhön?

Organisaatiosi on hyvä määritellä ensin omat strategiset tavoitteet, joiden toteutumiseen verkoston ennakointityöllä halutaan tukea. Sitten organisaatiosi kannattaa kartoittaa nykyiset verkostot, joissa se on mukana.


Rohkea ja avoin keskustelu näissä verkostoissa voi auttaa selvittämään, millaista ennakointityötä verkostoissa mahdollisesti tehdään lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikajänteellä. Lisäksi uudet verkostot voivat tarjota arvokasta tietoa ja toimintamalleja ennakoinnin tekemiseen. Oman maakuntasi lisäksi voit selvittää, millaisia maakuntarajat rikkovia verkostoja on olemassa. 
 

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät: Niko Kyllönen, Sari Leppänen


Ennakointi toimintaympäristössä ja osaamisessa

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page