top of page

Organisaation tietojohtaminen


Tieto on valtaa ja myös osa organisaation aineetonta pääomaa. Tietojohtaminen on prosessi, jolla tietoa kerätään, muokataan ja tallennetaan laadukkaasti, helposti saataville ja sopivaan muotoon, jotta sitä voidaan jalostaa, analysoida ja hyödyntää tarkoituksenmukaisesti ja systemaattisesti eri tason toimijoiden päätöksenteon tueksi.  


 

Ydinasiat


Tietojohtaminen on kompleksinen, eri ulottuvuuksia yhdistelevä johtamisnäkökulma. Tietojohtaminen voidaan jakaa karkeasti tiedon johtamiseen ja tiedolla johtamiseen.

Kiteytetysti tiedon johtaminen varmistaa, että tietoa tuotetaan, hallitaan, varastoidaan ja tuodaan saataville käyttöä varten, ja että tähän on olemassa tarvittava tekninen infrastruktuuri. 

Tiedolla johtaminen puolestaan määrittää tarvittavan tiedon (tietotarpeet, mittarit) ja tietojohtamisen toimintatavat (prosessit ja toimintamallit). Lisäksi tiedolla johtamiseen linkittyy organisaation johtamisrakenteet, kulttuuri ja taidot. Tiedon johtaminen siis huolehtii, että tiedolla johtamiseen on saatavilla tarvittava tietopohja, jotta tietoa voidaan hyödyntää toiminnan tukena.

Tietojohtamisen johtaminen antaa tietojohtamisen kehittämiselle suunnan ja rakenteen. Tiedolla johtamisen toimintakulttuuriin siirtyminen edellyttää vision ja strategian päivittämistä niin, että tietojohtaminen näkyy selkeästi vision tavoitteissa, ja strategiassa määritellään keinot ja toimenpiteet, joilla visio saavutetaan. Tietojohtamisen johtaminen tarkoittaa tietojohtamisen kypsyyden ja kyvykkyyden pitkäjänteistä, systemaattista ja kokonaisvaltaista kehittämistä kohti organisaation määrittämää tietojohtamisen tavoitetilaa.

Tietojohtamisen toimintamalli


Tietojohtamisen prosessin tavoitteena on varmistaa, että johtamisen kannalta oikea tieto tavoittaa oikeat ihmiset oikeaan aikaan niin, että he tietävät, mitä tiedolla pitäisi tehdä, ja miten tietoa kannattaisi hyödyntää. Organisaatiossa tulisi määritellä ja kuvata sekä viestiä selkeä toimintamalli:

  • Milloin mitäkin tietoa tuotetaan, kenen toimesta ja mihin tarkoitukseen

  • Mitä tietoa raportoidaan ja jaetaan, milloin ja kenelle sekä miten ja missä tilanteissa

  • Millä tavalla tiedosta keskustellaan, miten sitä hyödynnetään ja miten sen varassa toimitaan

  • Organisaatiossa on selkeät puuttumis-, kannustus- ja tukitoimiin tarvittavat toimintamallit tavoitteista poikkeaviin tuloksiin reagoimiseksi

  • On tiedossa tiedolla johtamisen vastuut ja roolit: kenen puoleen kääntyä, mikäli tarvitsee apua tiedolla johtamiseen

Tiedolla on arvoa vasta, kun se johtaa toimintaan. Näin ollen tärkeä vaihe tiedolla johtamisen toimintamallia on, miten tieto saadaan töihin!

Lähde: Tieto-osaava -hanke  

Harjoittele VR-ympäristössä!


Minkälaiset digivalmiudet organisaatiossasi on? Tiedätkö, mikä on digimaisema tai miten sellainen rakennetaan? 

Tai mitä digitaalisia työkaluja voi hyödyntää oppijoiden aktivoinnissa tai palautteen keräämisessä?
Siirry VR-ympäristön aulaan tästä!


Siirry kaikkiin VR-ympäristön aktiviteetteihin 

​Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät: Heli Huotari, Juha Ahola,


Tietojohtaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page