top of page

Kartoita ja arvioi henkilöstön osaamista


Miksi?  

 • Digikyvykkään organisaation johtamisen varmasti tärkein osa-alue on osaamispääoma ja siten henkilöstön osaamisen johtaminen.   

 • Digiosaamisen kehittämisen lähtökohtana on osaamisen nykytilan kartoitus  

 • Digiosaamista tulee seurata säännöllisesti ja määrittää sille mittarit   

 • Digiosaamisen johtamisen tulee olla tavoitteellista ja osaamisen kehittämisen tulee pohjautua strategisiin linjauksiin, yleiseen toimintaympäristön vaatimaan osaamiseen sekä tehtäväkohtaisiin vaatimuksiin.   


Miten?  

 • Määritä henkilöstön digiosaamiselle minimitasot pohjautuen tehtävärooleihin.   

 • Kartoita henkilöstön osaamista. Huomioi kartoituksessa eri henkilöstöroolit; opetushenkilöstö, tukipalveluhenkilöstö sekä esihenkilöt ja johto .

 • Hyödynnä osaamistasojen määrittelyssä EU-tasoisia osaamisen viitekehyksiä tai käytä valmiita kyvykkyystestejä. Huomioi strategiset tavoitteet osaamistasojen määrittelyssä ja tehtäväkohtaiset erot. Keskity osaamistasojen määrittelyssä keskeisiin toimintatapoihin ja välineisiin, jotka on hallittava. 

 • Hyödynnä tuloksia monipuolisesti. Tulokset esihenkilöille, HR-kehittäjille, digimentoreille, johtajille. Keskustelkaa tuloksista henkilöstön kanssa ja laatikaa niiden perusteella kehittämissuunnitelmat.  

 • Kartoittamisessa voit hyödyntää esim. SELFIE-itsearviointityökalua 


Yhteenveto: suositus toimintamallista  


 • Digiosaamisen kartoitus tulee ensinnäkin tehdä organisaation tarpeita ja tavoitteita peilaten. Eli etsitään ja mitataan oleellista osaamista. Toisaalta on tärkeää hyödyntää tietoa siitä, millaista organisaation tavoitteiden ja tehtävänkuvien mukaisten osaamistavoitteiden ulkopuolelle jäävää osaamista yksilöiltä löytyy. Osaamiskartoitusten tulokset auttavat johtamaan osaamispääoman kerryttämistä. Osaamistieto voi toisaalta myös auttaa kehittämään organisaation käytänteitä - digiosaamisen kartoituksilla voidaan saada tietoa yllättävistä osaamisista, hyödyntämättömästä potentiaalista.  

​​

 • Jokaisen organisaation on suunniteltava omaa toimintaa tukeva osaamiskartoitus. Täältä löytyvistä case-esimerkeistä voi saada hyviä ideoita, mutta kukin organisaatio on omanlaisensa, mitään mallia ei suoraan voi siirtää toiseen ympäristöön.  

​​

 • Tehkää suunnitelma siitä, miten osaamista kartoitetaan, mitä tiedolla halutaan tehdä ja miten osaamisen jatkuvaa kertymistä seurataan. 


Lataa tästä kartoittamisen tueksi: Digiosaamisen perehdyttämisen tarkastuslista

​ 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page