top of page

Usein kysyttyä


Millä keinoin henkilöstön digiosaamista voi kehittää? 

Henkilöstön osaamista voidaan suunnitelmallisesti kehittää mahdollistamalla erilaisia oppimisen tilanteita työssä. Voi olla hyödyllistä kääntää kysymys muotoon “Millä keinoin henkilöstö voi kehittää digiosaamistaan”. Tärkeintä on mahdollistaa oppiminen, jokainen yksilö voi itse kehittää omaa osaamistaan. 


Aineisto:  

Suositus 70-20-10-malli.docx 

Suositus osaamisen hankkiminen tiimin voima.docx 

 

Miten saan tietää henkilöstön nykyisen digiosaamisen tason? 

Digiosaamisen nykytilan voi selvittää säännöllisin osaamiskartoituksin, mutta myös säännöllisesti havainnoimalla, keskustelemalla, testaamalla tai pyytämällä esimerkiksi kollegoita arvioimaan toisiaan.  


Aineisto: 

Case Sataedu.pptx 

Suositus osaamisen kartoittaminen.docx 

 

Miksi digiosaamisen kehittäminen on tärkeää? 

Digiosaaminen tuo meille hyötyä, vastuullisuutta ja turvallisuutta. 

Digiosaaminen on tärkeä työelämätaito ja myös työnantajan on mahdollistettava työntekijöiden ajanmukainen osaaminen. Digiosaaminen on tärkeää myös kilpailukyvyn ylläpitämiseksi, työtehokkuuden parantamiseksi ja innovatiivisten digitaalisen ratkaisujen löytämiseksi. Työnantajanäkökulmasta digiosaamisen kehittäminen monipuolisesti ja systemaattisesti on osaltaan luomassa hyvää työpaikkaa. 

 

Mikä on todettu tehokkaaksi tavaksi digitaitojen perehtymisvaiheessa?  

Perehdyttämiseen on paljon erilaisia vaihtoehtoja. Yksi tehokkaimmista tavoista on toisilta oppiminen, tutor/mentor-toiminta ja/tai vertaisoppimista kokeneemmalta kollegalta. Perehtymisvaiheessa työntekijän on myös saatava tieto siitä, millaista digiosaamista työstä suoriutuminen edellyttää ja miten puuttuvaa osaamista voi hankkia. On myös muistettava jatkuva perehtyminen esimerkiksi uusien ohjelmien käyttöönotossa tai päivitysten yhteydessä ja kannustaminen olemaan digirohkea. 


Aineisto: OK-T2.3-LADATTAVAKSI- ladattava-aineisto Digiosaamisen perehdyttämisen tarkistuslista.docx 

 

Mikä on johdon tärkein tehtävä digiosaamisen kehittämisessä? Eikö organisaation asiantuntijat riitä? 

Johdon tärkein tehtävä ei ole ainoastaan kehittää strategiaa, vaan myös varmistaa, että strategia konkretisoituu arjen toiminnassa, kohtaamisissa ja tunneilmapiirissä. Digitaalisuuden johtamisen osalta johtajien on tunnistettava oman digiosaamisensa taso ja aktiivisesti kehitettävä sitä sekä ymmärrystään digitaalisuuden tarjoamista mahdollisuuksista. Vaikka asiantuntijoita ja konsultteja voidaan hyödyntää, johtajien on ymmärrettävä digitaalisuuden perusteet riittävällä tasolla, jotta he voivat johtaa organisaation toimintaa. Nykypäivänä digitaalisuus koskettaa lähes kaikkea toimintaa, joten sen johtaminen on kaikkien johtajien vastuulla. 

 

Mitä hyötyä digiosaamisen lisäämisestä on organisaatiolleni?

Miten digiosaamisesta saatavaa hyötyä voidaan mitata/arvioida? 

Vastaus: Hyvä digiosaaminen on koulutuksen parempaa laatua, koulutuksenjärjestäjän ajanmukaisuutta ja uskottavuutta, saavutettavuutta, tehokkuutta, taloudellisuutta, kestävää kehitystä, kansalaistaitoja. 


Aineisto:  Suositus tarkastuslista digiosaamisen kehittämiseen.docx 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page