top of page

Henkilöstön osaamisen johtaminen


Johdon tulee varmistaa, että koko henkilöstöllä on organisaation strategian kannalta riittävä valmius ja osaaminen digitalisaation vaatimiin uusiin toimintatapoihin omassa työssään. Hyvä digiosaamisen kehittämismalli auttaa johtamaan systemaattisesti ja tavoitteellisesti henkilöstön digiosaamista. Millaisia keinoja on digiosaamisen kartoittamiseen, osaamistasojen määrittelyyn ja osaamisen hankkimiseen? Tästä osiosta saat tukea henkilöstön digiosaamisen kehittämiseen.


Digikyvykäs henkilöstö on kilpailukykyisen organisaation edellytys


 

Ydinasiat


Organisaation digiosaamisen kehittämisen tavoitteet johdetaan strategiasta ja organisaation muista tunnistetuista tavoitteista. Osaamisen johtaminen ja osaamisvaatimuksien määrittely eri henkilöstöryhmissä on organisaation toiminnalle välttämätöntä. Osaamisvaatimuksiin vaikuttavat tehtäväkohtaiset tavoitteet sekä yleiset digiosaamisen viitekehykset (DigiComp & DigCompEdu).

Henkilöstön digiosaamisen nykytilan kartoitus. Sen voi tehdä monin tavoin. Oleellista on huomata, että kartoituksen perusteella tehdään toimintasuunnitelma ja osaamista seurataan säännöllisesti. Kartoituksen keinoja ovat esimerkiksi itsearviointi, kehityskeskustelu tai esimerkiksi organisaation laatima, omiin tavoitteisiin perustuva osaamiskartoitus. Voit myös hyödyntää SELFIE-itsearviointityökalua.

Osaamisen tasot ja tavoitteet on tärkeä konkretisoida. Tavoitteista on tehtävä innostavia. Tyypillisesti ihminen on halukas opettelemaan asioita, joista kokee olevan hyötyä. Osaamisvaatimukset on siis perusteltava työn ja tehtävän näkökulmasta. Konkretisoiminen voi olla esimerkiksi visualisointia (osaamismerkit, työntekijän HOKS-polkumalli), oppimisen vaiheiden sanoittamista tai tarkistuslistan käyttämistä keskustelun tukena. 

Digiosaamisen hankkiminen monipuolisin menetelmin: Rekrytointi ja perehdytys, palvelun osto ja kouluttaminen. Informaalin oppimisen mahdollistaminen esimerkiksi mentorien tai tiimien kautta (yhdessä oppiminen). Näkökulmana oppimissuunnitelma, ei koulutussuunnitelma (tavoitteena osaaminen, ei tieto).

Digiosaamisen arviointi ja kehittäminen on suunnitelmallista. Organisaatiolla on tärkeää olla suunnitelma siitä, miten henkilöstön digiosaamisen kehittämistoimenpiteitä arvioidaan ja kehitetään. Oleellista on huomata, että kehittämistä on tehtävä myös suhteessa muuttuviin tavoitteisiin – kun digiympäristö muuttuu, kehittämistoimenpiteitä on arvioitava ja kehitettävä uudelleen. 


 

Harjoittele VR-ympäristössä!


Henkilöstön digiosaamisen johtamisen pakohuonepeli.

Onko tässä edes mitään haasteita? Käy selvittämässä VR-ympäristöön rakennetussa pakohuonepelissä, miten selviät uutena esihenkilönä päivästä, jolloin mikään ei tunnu menevän nappiin!

Pelissä pääset keskustelemaan myös työntekijän kanssa, joka ei millään haluaisi ottaa uutta järjestelmää käyttöön. Osaatko sinä vakuutella hänet?Siirry VR-ympäristön aulaan tästä!


Siirry kaikkiin VR-ympäristön aktiviteetteihin


 

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät:


Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page