top of page

Opetus- ja menetelmäosaaminen


Digiopetuksen laadun varmistamiseksi on määriteltävä riittävä opetusjärjestely- ja menetelmäosaamisen taso, jotta opiskelijan oikeus laadukkaaseen opetukseen toteutuu. Opettajan digipedagogisen osaamisen varmistamisella taataan, että opettaja osaa valita monipuoliset opiskelijoiden aktivoinnin menetelmät. Tällöin opetuksen vaikuttavuus lisääntyy ja erilaisten oppimistyylien huomioiminen helpottuu.

 

Tässä osiossa hahmotetaan tapoja varmistaa ja kehittää opetusjärjestely- ja –menetelmäosaamista. 


 

Ydinasiat


Pedagogisten ja teknologisten valintojen tukipalvelut koulutusjohto- ja esihenkilöstölle sekä opetus- ja ohjaushenkilöstölle 

Suosituslistoissa eritellään organisaation johto- ja esihenkilöstön sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön omassa työssään huomioitavia asioita, joiden avulla voidaan tukea organisaation pedagogisia ja teknologisia valintoja.

 

Digimaisematuen tason sekä käytettävissä olevien ohjelmistojen määrittely 

Digimaisema helpottaa organisaatiotasolla opetusjärjestely- ja menetelmäosaamisen kartoittamista erittelemällä organisaatiossa käytössä olevat ohjelmistot ja palvelut. Kun organisaatiossa on määritelty, mitkä digitaaliset palvelut ovat käytössä, on helpompi suunnata osaamisen kehittämisen toimia kaikkien osattaviin palveluihin. Digimaisemaa voidaan hyödyntää myös perehdytysprosessin osana tarkasteltaessa sitä, mitä organisaatioon tulevan ainakin pitää osata. Lisäksi digimaisemassa voidaan eritellä tuen tasoa eri tasoilla olevien ohjelmistojen ja palveluiden käyttöön sekä näin selkeyttää opetusjärjestely- ja menetelmäkokonaisuutta organisaatiossa. 


Opettajan digitaalisen osaamisen muodostuminen - DigCompEdu  

Opetushenkilöstön digiosaamista tulee tarkastella monipuolisesti. Teknologisten välineiden käyttö on hallittava, mutta yhä tärkeämpää on osattava käyttää niitä pedagogisesti järkevällä tavalla. Opettajan digitaalisen osaamisen muodostumisen mallissa (DigCompEdu) hahmotetaan niitä taitoja, joita opettajalla jo on, ja voidaan suunnata osaamisen kehittämistä niihin taitoihin, joita opettajalla ei vielä ole hallussa. 


Opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalisen osaamisen kartoittaminen ja määrittely 

Opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalisen osaamisen kartoittamisessa voidaan hyödyntää olemassa olevia alustoja, kuten Selfie-työkalua. Kartoituksen myötä saadaan selville organisaation digiosaamisen tasoa sekä sen kehittämiskohteita. 


Opettajan digiosaamisen kehittämisen ja seurannan toimenpiteet 

Opettajan digiosaamisen kehittämiselle ja sen seuraamiselle on eritelty erilaisia toimintatapoja. Digiosaamista voidaan kehittää kokemuksesta ja vertaisoppimisen sekä formaalin oppimisen keinoin. Osaamisen kehittämistä voidaan seurata esim. Opettajan HOKS:n ja kehityskeskusteluiden avulla ja opettajalle voidaan luoda opetusjärjestely- ja menetelmäosaamisen kehittämiselle oma digitaalinen oppimispolku.  

Harjoittele VR-ympäristössä!


Henkilöstön digiosaamisen johtamisen pakohuonepeli.

Onko tässä edes mitään haasteita? Käy selvittämässä VR-ympäristöön rakennetussa pakohuonepelissä, miten selviät uutena esihenkilönä päivästä, jolloin mikään ei tunnu menevän nappiin!

Pelissä pääset keskustelemaan myös työntekijän kanssa, joka ei millään haluaisi ottaa uutta järjestelmää käyttöön. Osaatko sinä vakuutella hänet?Siirry VR-ympäristön aulaan tästä!


Siirry kaikkiin VR-ympäristön aktiviteetteihin 

Päivitetty: 9.4.2024

Tekijät:


Opetus- ja menetelmäosaaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page