top of page

Työpaikkaohjaajien digiosaamisen kehittäminen ja tukeminen


Työpaikkaohjaaja tukee opiskelijaa ammatissa toimimisessa ja korostaa turvallisia työtapoja. Riittävä digiosaaminen helpottaa yhteistyötä opettajan, opiskelijan ja työpaikan välillä. Velvollisuutemme on perehdyttää ohjaajat rooliinsa ja tukea heidän digitaalista osaamistaan.

Opettajat ovat keskeisessä roolissa työpaikkaohjaajien kanssa rajapinnassa toimiessaan. Digiosaamisen kehittymistä tuetaan selkeillä infoilla, ohjeistuksilla, koulutuksella ja tuella.  


 

Ydinasiat


Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisessa käytettävät digitaaliset välineet on määritelty ja tuki työpaikkaohjaajille niiden käyttöön on suunniteltu. Organisaatio tukee työpaikkaohjaajan digiosaamisen kehittymistä tekemällä käytön mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helpoksi heille.   

Työpaikkaohjaajille on tarjolla koulutusta, perehdytystä ja infomateriaalia, joissa on huomioitu myös digiosaamisen kehittäminen. Työpaikkaohjaajille on tarjolla tukea ja ohjausta. Tarvittava tieto on selkeästi koottuna esimerkiksi oppilaitoksen nettisivuilla ja työpaikkaohjaajakoulutuksiin ilmoittautuminen on helppoa. Työpaikkaohjaajien roolia ja koulutuksia markkinoidaan niin, että niistä välittyy arvostus ja mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen.  

Työelämäpalautteista ja opiskelijapalautteista saatua tietoa hyödynnetään suunniteltaessa koulutuksia ja tarjottavaa tukea työpaikkaohjaajille.  

Opetus- ja ohjaushenkilöstö ymmärtää digiosaamisen tärkeyden ja sen roolin myös työpaikkaohjauksessa. Johdon tulee varmistaa tämä ja informoida opetus- ja ohjaushenkilöstöä työpaikkaohjaajakoulutuksista sekä ohjata heitä tukemaan työpaikkaohjaajia digitaalisten välineiden käytössä.  

Johto tukee ja mahdollistaa yhteistyösuhteiden rakentamisen. Esimerkiksi nimeämällä työpaikoille yhteyshenkilöitä tai asiakasvastaavia tai muuten suuntaamalla resurssia yhteistyön kehittämiseen.  


Työpaikkaohjaajien digiosaaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page