top of page

VISIO

Digitalisaatio-osaamista ammatillisessa koulutuksessa

Digiosaava.fi on digitalisaatio-osaamisen ja -johtamisen kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen kehittämistyöskentelyn, koulutusten sekä kehitettävän osaamiskampuksen avulla.

Osa-alueet

Kehittämistyön osa-alueet

5 Osa-aluetta

1. Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää.

Kohderyhmä: koulutusjohto ja asiantuntijat

Digitalisaatio haastaa koulutusta. Miten ammatillinen koulutus vastaa kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaaton linjauksiin ja visioon? Onko sinulla näkemystä ja digirohkeutta, jolla edistetään koko oppimisyhteisön valmiuksia hyödyntää digitalisaatiota kyvykkyyksien ja osaamisen kehittämiseen työelämäkelpoisuuden ja organisaatioiden kilpailukyvyn edistämiseksi? Tämä teema tarjoaa malleja ja esimerkkejä digitalisaation mahdollisuuksien tunnistamiseen sekä digitaalisen strategian laatimiseen. 

2. Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen

Digikyvykäs henkilöstö on kilpailukykyisen organisaation edellytys. Digitalisaation nopea kehitys haastaa muokkaamaan henkilöstön osaamisen johtamisen ja kehittämisen prosesseja entistä tehokkaammiksi ja ketterämmiksi. Kuinka voimme strategisesti kehittää tarpeellista digiosaamista, jotta jokaisella on riittävät taidot omassa tehtävässään? Miten voimme tukea työpaikkaohjaajien digiosaamista? Tämä teema tarjoaa malleja ja esimerkkejä henkilöstön digiosaamisen kehittämiseen.

Kohderyhmä: koulutusjohto ja asiantuntijat

4 Osa-aluetta

4. Verkostoituminen – jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri

Digitalisaatio sekä mahdollistaa että haastaa tiedonkulkua, yhteisöllisyyttä sekä verkostoitumiseen perustuvia osaamisen ekosysteemejä. 

Koulutusorganisaatioilta edellytetään verkostoitumista eri sidosryhmien kanssa. Alueelliset, kansalliset ja kansainväliset kehittämis- ja kumppanuusverkostot ovat arkipäiväämme.  

Teema tarjoaa malleja kehittämis- ja vertaisverkostoista sekä koulutusorganisaatioiden sisäisistä tiedonkulkua, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä edistävistä ratkaisuista.

Kohderyhmä: koulutusjohto ja asiantuntijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö & kehittäjät

2 Osa-aluetta

3. Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen

Digitaalisen infrastruktuurin kehittämisen tavoitteena on tietojärjestelmien yhteentoimivuus, verkkoyhteyksien ja laitteiden optimointi, tietosuojan ja -turvan noudattaminen, tiedonhallintalain mukaisuus sekä digipalveluiden saavutettavuus.

 

Kehittämistyö on jatkuvaa ja sitä tehdään käyttäjä- ja asiakaslähtöisesti.

Tämä teema tarjoaa malleja ja esimerkkejä digitaalisen infrastruktuurin kehittämisestä sekä mahdollisuuden pohtia, miten teeman asiakokonaisuuksia voi soveltaa omaan työhön ja tukea digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä. 

Kohderyhmä: koulutusjohto ja asiantuntijat,
opetus- ja ohjaushenkilöstö & kehittäjät

6 Osa-aluetta

5. Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka

Miten omassa organisaatiossasi hyödynnetään digitalisaation ja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa ja oppimisessa?

Miten teknologiaa käytetään pedagogisesti mielekkäällä tavalla oppimisen edistämisessä? Miten kerätään palautetta digipedagogisista ratkaisuista? Miten erilaisten oppijoiden tarpeet on huomioitu? Miten ohjataan omien laitteiden käyttöä?

Tämä teema tarjoaa vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin. Saat tietoa ja pääset tutustumaan konkreettisiin esimerkkeihin digipedagogisesta johtamisesta, palautteen keräämisestä, tuesta ja ohjauksesta sekä omien laitteiden hyödyntämisestä. Tervetuloa yhteiselle oppimisen matkalle!

Kohderyhmä: koulutusjohto ja asiantuntijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö & kehittäjät

4 Osa-aluetta

7. Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen

Miten oppijoiden verkko-opiskelussa tai työelämässä tarvittavaa osaamista tuetaan ja kehittymistä seurataan? Tästä Osaamiskampuksen teemasta löydät erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstölle koottuja hyviä käytänteitä ja toimintamalleja oppijoiden ja työelämän digitaalisen osaamisen varmistamiseen.

Kohderyhmä: opetus- ja ohjaushenkilöstö & kehittäjät

2 Osa-aluetta

6. Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seurannassa

Organisaatioiden tulisi hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia oppimisen tuen ja ohjauksen toteuttamisessa, osaamisen kehittymisen seurannassa sekä näyttöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opetus- ja ohjaushenkilöstöllä, oppijoilla sekä työelämällä tulisi olla käytössään työkaluja, joilla saadaan tilannekuvaa oppijan osaamisen kehittymisestä. Itse- ja vertaisarviointia tehdään digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Toimenpiteitä seurataan, arvioidaan ja kehitetään palautteiden pohjalta. Tiedätkö mikä taho tätä työtä edistää organisaatiossasi?

Kohderyhmä: koulutusjohto ja asiantuntijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö & kehittäjät

3 Osa-aluetta

Hanke

Hanke numeroina

Kumppanit

OKM / 2022

Digitalisaatio muuttaa niin työn sisältöjä kuin tapoja tehdä työtä myös ammatillisessa koulutuksessa. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja opetuksessa edellyttää kuitenkin uudenlaisia kyvykkyyksiä, osaavaa henkilökuntaa ja johtoa. #digiosaaminen 

350

Tuotettuja tiedostoja

650

Osallistujia

5

Partnereita

22-24

Toteutusaika

8. Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista

Oppilaitoksen digitaalisen toimintakulttuurin rakennusaineita ovat toimiva laite- ja ohjelmistoympäristö, hyvät digipedagogiset käytänteet sekä laadukkaat digiaineistot. Toimivat aineistojen hankintamenettelyt, laatukriteerien määrittely ja tekijänoikeuksien hallinta luovat kustannustehokkuutta, laatua ja tasa-arvoa. Tiedätkö miten ja millä perusteella oppilaitoksenne digiaineistot hankitaan? Tästä teemasta löytyy työkaluja opettajalle, oppilaitosjohtajalle sekä tukipalvelujen tuottajalle.  

Kohderyhmä: opetus- ja ohjaushenkilöstö & kehittäjät

3 Osa-aluetta

bottom of page