top of page

Johda digiosaamista
 

Tiedä perusasiat Suomen digikompassista!


Digitaalinen kompassi kuvaa Suomen haasteita ja mahdollisuuksia digitalisaation ja datatalouden kehittämisessä ja hyödyntämisessä!


Ministerityöryhmän ohjauksessa ja digitoimiston valmistelussa laadittu Suomen digitaalinen kompassi näyttää suuntaa, kun luomme yhteistä etenemissuunnitelmaa digitalisaation ja datatalouden kehitykselle. Vision mukaisesti rakennamme houkuttelevaa, kilpailukykyistä, kestävää ja hyvinvoivaa digitaalisesti kyvykästä Suomea. Tämä saavutetaan kilpailukykyisellä ja uudistuvalla yritystoiminnalla, korkeatasoisella osaamisella ja laajalla sivistyksellä, ihmiskeskeisillä julkisilla palveluilla sekä turvallisella ja korkealaatuisella infrastruktuurilla.  Digikompassi perustuu eurooppalaiseen arvopohjaan ja digitaalinen vuosikymmen 2030 -ohjelmaan. Se ohjaa kehitystyötä ja vahvistaa yhteistä ymmärrystä digitalisaation ja datatalouden hyödyistä, käsitteistä ja suunnasta. Digikompassi määrittelee painopisteitä myös Suomen vaikuttamistyölle Euroopan unionissa.  Digikompassin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajaa systeemistä muutosta; määrätietoista yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä järjestöjen kanssa. Digitalisaatiota ja datataloutta vauhdittamaan tarvitaan investointeja sekä toimialarajat ylittäviä käytänteitä. 


LUE LISÄÄ: Valtioneuvoston selonteko : Digitaalinen kompassi - Valto 

Huoneentaulu strategiseen osaamisen johtamiseen
Ymmärrä ja tunne asiakkaasi

 • Henkilöstön osaaminen ja osaamisen johtaminen on kytkettävä opiskelijoiden ja muiden asiakkaiden tarpeisiin. 

 • Varmista, että organisaatiossasi tunnetaan opiskelijoiden ja asiakkaiden odotukset digitaalisia koulutuspalveluita kohtaan.


Huolehdi kyvykkyyksien johtamisesta 

 • Tunnista digitalisaation johtamiseen liittyvät kyvykkyydet. Voit hyödyntää KARKKI-hankkeessa tuotettua kyvykkyyskarttaa, jossa digitaalisuus on läpileikkaavana teemana.  

 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjille yhteiset kyvykkyydet ja yhteiset strategiset tavoitteet tukevat eri vaiheissa olevia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä johtamisessa ja toiminnan systemaattisessa kehittämisessä. Kyvykkyydet ovat muuttuvia, koska toiminta ja tavoitteet muuttuvat toimintaympäristön muuttuessa. 


Kyvykkyydet - KARKKI - Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen - Eduuni-wiki 


Määrittele ydinosaamiset 

 • Koulutusjohdon on tunnistettava ja määriteltävä oman organisaation strategiset ydinosaamiset. Ne auttavat keskittymään olennaiseen.   

 • Määrittele, mikä on organisaatiosi ydinosaamista ja mitä tulee kasvattaa sekä mikä osaaminen voidaan mahdollisesti ostaa ulkopuolelta.


Kasvata strategista osaamispääomaa 

 • Pyri kasvattamaan organisaation strategista osaamispääomaa sen sijaan, että keskittyisit ainoastaan yksilöiden osaamisen kasvattamiseen. 


Johdammeko osaamista strategisesti? 

 • Johda osaamista strategisesti ja systemaattisesti. Aseta konkreettiset tavoitteet ja aikataulut. Mahdollista ja osoita tarvittavat resurssit.   

 • Huolehdi, että osaamisen johtaminen on johtoryhmän agendalla.   

 • Varmista oppijakeskeisestä ohjauksesta ja oppijan tavoitteista ja tarpeista lähtevä laadukas pedagogiikka myös digiympäristöissä.  

 • Hyödynnä digitaalisia ratkaisuja työelämäyhteistyössä. Sovi yhteiset toimintamallit kumppaneiden kanssa. 


Kartoita osaaminen 

 • Koulutusjohdon on ymmärrettävä henkilöstön osaamisen nykytila.   

 • Selvitä osaamiskapeikot suhteessa ydinosaamisiin ja strategisiin osaamisiin. Myös koulutusjohdon osaaminen on tunnettava. 


Ole esimerkillinen 

 • Ole digirohkea! Koulutusjohto voi toimia esimerkkinä osoittamalla omaa digitaalista rohkeuttaan kokeilemalla ja jakamalla oppimista organisaatiossa.


Luo oppimista tukevia rakenteita 

 • Luo oppimiseen ja kokeiluun kannustava toimintakulttuuri​.   

 • Panosta informaalin oppimisen tukemiseen: yhdessä tekeminen, tiimityö, vertaismentorointi, verkossa tapahtuva oppiminen, jne.   

 • Hyödynnä kehittämishankkeita!


Luo verkostoja 

 • Rakenna tietoisesti kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia, yhteistyötä ja verkostoja.  
johda-digiosaamista
.jpg
Lataa JPG • 1.39MB

 

Testaa organisaatiosi tekoälykypsyys VTT:n ilmaisella työkalulla 


Tekoälyn hyödyntäminen muuttaa huomattavasti yhteiskunnan toimintaa ja taloutta. Tekoäly toimii keskeisenä teknologisena ajurina, joka johtaa paitsi tuottavuuden parantumiseen eri sektoreilla myös uusiin työtapoihin, prosesseihin ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Työtehtävien sisällöt muuttuvat, ja syntyy uusia ammatteja ja toimenkuvia.


Keskeinen kysymys on, miten voimme parhaiten hyödyntää digitalisaation ja tekoälyn tuomat mahdollisuudet lisäarvon luomisessa ja tuottavuuden kasvattamisessa. Tämä koskee sekä yksityisen sektorin kilpailukykyä, että julkisten palveluiden ja hallinnon tehokkuutta.


Tekoälyyn liittyy myös eettisiä kysymyksiä, kun päätöksenteko siirtyy osittain ihmiseltä koneelle.  Ensiksi on tärkeää selvittää oman organisaation tekoälykypsyystaso, jonka jälkeen on mahdollista määritellä kehitystarpeet.


VTT:n maksuttomalla tekoälykypsyystyökalulla voi selvittää oman organisaation tekoälykypsyystason. Työkalu havainnollistaa organisaation lähtötilanteen ja tekoälykypsyyden kuudessa eri ulottuvuudessa. Tulosten avulla organisaatio voi tunnistaa helpommin (organisaation toimialasta ja koosta riippuvat) tärkeimmät ja kiireellisimmät kehityskohteensa.


Tekoälykypsyystyökalun kuusi ulottuvuutta ovat Strategia ja johtaminen, Tuotteet ja palvelut, Osaaminen ja yhteistyö, Prosessit, Data sekä Teknologia.  Työkalun taustalla on Pekka Ala-Pietilän vetämän tekoälykiihdyttämön valmistelutyöryhmän tekemä kartoitus, joka on julkaistu osana vuoden 2018 Digibarometriä. 


Tekoälykypsyystyökalu (vtt.fi)  

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät: Erika Penttilä, Jarmo Kröger,Johdon valmiudet ja osaaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page