top of page

Johtaja! Arvioi omaa digitalisaation johtamisosaamistasi!


Digitalisaation johtaminen ei juuri poikkea muusta johtamistyöstä, mutta näkökulmana on digitalisaatio. Digitalisaation johtaminen tarkoittaa organisaation digitaalisen transformaation strategista johtamista. Se kattaa teknologian, ihmisten ja prosessien integroinnin, jonka tuloksena organisaatio voi tehokkaasti parantaa toimintojaan, palveluitaan ja asiakaskokemusta. 


Tämän itsearvioinnin tai oikeastaan huoneentaulun avulla voit tarkastella omaa ja organisaatiosi johtamisosaamista digitalisaation johtamisessa. Pohdi, miten seuraavat näkökulmat toteutuvat omassa ja organisaatiosi johtamisessa. 

Ymmärrä digitalisaation merkitys 
Ymmärrän digitalisaation merkityksen, vaikutukset ja mahdollisuudet ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa.   

Johtajan tulisi perehtyä syvällisesti digitalisaation käsitteisiin ja merkitykseen organisaationsa strategiassa ja kilpailukyvyssä. Tämä edellyttää ymmärrystä siitä, miten digitalisaatio voi muuttaa koulutuksen toteuttamista ja toimintamalleja, asiakaskäyttäytymistä, työtapoja ja markkinointia. Johtajan tulisi myös tunnistaa digitalisaation vaikutukset organisaation turvallisuuteen, sisäisiin prosesseihin, tehokkuuteen, tuottavuuteen ja oppimiseen. Ole kiinnostunut, ota selvää, hanki osaamista 
Pysyn ajan tasalla uusimmista teknologiatrendeistä ja innovaatioista sekä edistän tiimini jatkuvaa oppimista.  

Johtajan tulisi omaksua aktiivinen rooli teknologisten trendien seuraamisessa ja uusien innovaatioiden tunnistamisessa. Lisäksi johtajan on varmistettava, että organisaation henkilöstöllä on tarvittava osaaminen ja koulutus digitalisaation edellyttämien työkalujen ja teknologioiden käytössä. Johtajan tulee kannustaa tiimiään jatkuvaan oppimiseen ja tarjota mahdollisuuksia koulutukseen ja kehittymiseen. 

Johtajan tulee myös ymmärtää, että osaamista voi hankkia myös yhteistyön ja verkostojen rakentamisen avulla. Tärkeää on kyky tehdä verkostoyhteistyötä ja rakentaa kumppanuuksia. Johda tiedolla 

Hyödynnän data-analytiikkaa päätöksenteossa ja organisaation toiminnan parantamisessa.  

Johtajan tulisi olla tietoinen data-analytiikan roolista digitalisaatiossa ja tiedolla johtamisessa. Johtajan tulee ymmärtää, miten dataa kerätään, analysoidaan ja hyödynnetään päätöksenteossa ja organisaation toiminnan parantamisessa. Johtajan tulee tukea datalähtöistä päätöksentekoa ja varmistaa, että organisaatiossa on tarvittavat resurssit ja osaaminen datan keräämiseen, analysointiin ja tulkintaan. Lisäksi johtajan tulee edistää kulttuuria, jossa datan merkitys ymmärretään ja sen hyödyntämistä pidetään tärkeänä osana päätöksentekoprosessia.Opiskelijat ja asiakkaat määrittelevät prioriteettisi 

Edistän digitaalisten työkalujen ja strategioiden käyttöä opiskelija- ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. 

Johtajan tulee katsoa koulutustoimintaa asiakaslähtöisesti ja ymmärtää digitaalisten työkalujen ja strategioiden merkitys opiskelija- ja asiakaskokemuksen parantamisessa. Johtajan tulisi varmistaa, että organisaatiossa käytetään asiakaslähtöisiä digitaalisia ratkaisuja kuten verkkokursseja, hybridimalleja, simulointia, virtuaalitodellisuutta, verkkosivustoja, mobiilisovelluksia, sosiaalisen median kanavia ja muita digitaalisia välineitä tarvelähtöisesti.  

Johtajan on luotava olosuhteet, jossa kehitetään uusia digitaalisia innovaatioita ja kokeillaan uusia lähestymistapoja asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi. Johtajan tulee huolehtia, että digitalisaation tavoitteet muodostuvat asiakastarpeista. Tämä voi sisältää esimerkiksi asiakaspalautteen systemaattisen keräämisen, asiakasdataan perustuvan personoinnin ja räätälöinnin sekä asiakaskokemuksen jatkuvan seurannan ja parantamisen. Varmista kokeilukulttuuri 

Luon kokeilukulttuuria ja kannustan rohkeisiin kokeiluihin organisaatiossani.  

Johtajan tulee luoda innostava ja kannustava ilmapiiri, jossa sallitaan ja rohkaistaan luovuuteen, innovaatioihin ja kokeilemiseen. Johtajan tulee tukea uusien ideoiden esiin tuloa, tarjota resursseja innovaatioiden kehittämiseen sekä edistää avointa ja joustavaa ilmapiiriä, jossa virheet nähdään oppimiskokemuksina. Johtajan tulisi myös luoda rakenteita, verkostoja, kumppanuuksia ja prosesseja, jotka tukevat innovaatioiden kehittämistä ja testaamista esimerkiksi osana kokeiluprojekteja. 


 

Arvioi osaamisia SELFIE-työkalulla

Työkalulla voi arvioida oppimisyhteisön näkemyksiä ja osaamista digiteknologian hyödyntämisessä oppimisessa. SELFIE PTK on kattava työkalupaketti, joka avustaa kouluja näiden kehittäessä tehokkaampia prosesseja digiajan oppimiseen. SELFIE PTK opastaa askel askeleelta, miten SELFIE-arvioinnin tuloksia tarkastellaan, miten määritellään kehitysalueet ja tavoitteet, miten kehitetään SELFIE-pohjainen toimenpidesuunnitelma ja miten tämä suunnitelma toteutetaan ja tulokset arvioidaan. SELFIE PTK on tarkoitettu kouluille, jotka ovat joko käyttäneet tai haluaisivat käyttää SELFIE-työkalua.  

 

LUE LISÄÄ: Selfie PTK – Selfie PTK 

 

Päivitetty: 8.4.2024

Tekijät: Tiina Kauppinen,


Johdon valmiudet ja osaaminen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page