top of page

Fallstudie Ledning av säkerhet och riskhantering  


  • Verksamheten relaterad till arbetsmiljön vid yrkesläroanstalter styrs av lagar, förordningar och föreskrifter, bland annat Arbetarskyddslagen (738/2002) och Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

  • Att introducera personalen och studerande i arbetarskyddet, identifiera faror och bedöma risker regleras i arbetarskyddslagen.

  • Dokument och praxis relaterade till identifiering av faror och riskbedömning bör uppdateras årligen eller när som helst när förhållandena eller arbetsmetoderna ändras.

  • Dessutom kräver Whistleblower-direktivet (EU) 2019/1937 att privata och offentliga sektorns organisationer (med över 50 anställda) inrättar en intern konfidentiell rapporteringskanal där en person kan rapportera observerad eller misstänkt verksamhet som är skadlig för allmänintresset.Riskbedömning och säkerhetsobservationer är en del av organisationens säkerhetsledning och relaterad informationsflöde.


Fallstudier, som presenteras i videor, illustrerar två olika sätt att informera och rapportera, där två olika storlekar på utbildningsanordnare genomför riskhantering, kontinuerlig förbättring och informationsflöde relaterat till säkerhetsledning.


  • Rapportering av säkerhetsobservationer är lagstadgad och en viktig del av säkerhetskulturen, eftersom de kan förhindra olyckor och skador. Personalen är skyldig att rapportera säkerhetsobservationer. Det är viktigt att omedelbart rapportera observationerna och på basen av dem vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa säkerheten.

  • Även anmälningar om farosituationer är en central del av säkerhetskulturen. Syftet med anmälan är att varna andra för faran och begära hjälp för att hantera situationen. Det är viktigt att rapportera farosituationen omedelbart, eftersom snabba åtgärder kan rädda liv och förhindra spridning av skador. Den som gör anmälan kan också ge värdefull information om situationen och hjälpa myndigheterna att hantera situationen så effektivt som möjligt.

  • Det är motiverat att koppla rapportering och dokumentation av säkerhetsobservationer och farosituationer till organisationens befintliga gemensamma kommunikationskanal/system.


De nämnda videorna (på finska): 

Case Brahe – Jatkuvan parantamisen työkalu 

Case Brahe – Kriittisen viestinnän ja hälyttämisen työkalu 

Case Jypao - Turvallisuushavainto 


Digitalisering i kommunikationen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page