top of page

Digitaliseringskompetens inom yrkesutbildningen

Digiosaava.fi är en helhet av utvecklingsprojekt för digitalt kunnande och ledning, vars syfte är att öka kompetensen inom digitalisering för arrangörer av yrkesutbildning genom utvecklingsarbete, utbildningar och den utvecklade kunskapsbasen.

kuvituskuva

Områden för utvecklingsarbete

Sidan erbjuder personalen inom yrkesutbildningen (inklusive ledning) information, verktyg och exempel på hur digitalisering kan utnyttjas inom utbildningsverksamheten.

På webbplatsen har vi samlat material om viktiga teman, där vissa riktar sig mer mot utbildningsledningen och andra mot undervisnings- och handledningspersonal.

  • Vad man bör veta och kunna om ämnet

  • Hur organisationen rekommenderas agera

  • Vilka slags casestudier som kan användas för att lära av varandra

  • Verktyg för att underlätta / effektivisera framsteg

  • Vilka källor kan man söka mer information från

  • Vanliga frågor och svar

Materialet består också av resultat från andra projekt och hänvisar till externa websidor.

Vad erbjuder sidan?

kuvituskuva

Material för utbildningens ledning och experter

Material för lärare, experter och utvecklare

Gå till materialen i VR-miljön.

Gå till materialen i VR-miljön.

4. Nätverk - en kultur av delning och gemenskap

Målgrupp: utbildningsledning och experter, undervisnings- och handledningspersonal och utvecklare

Digitaliseringen möjliggör och utmanar informationsflöde, gemenskap och kompetensekosystem baserade på nätverkande.

 

Utbildningsorganisationer förväntas samarbeta med olika intressenter. Regionala, nationella och internationella utvecklings- och partnerskapsnätverk är en del av vår vardag.

Detta tema erbjuder modeller för utvecklings- och peer-nätverk samt lösningar som främjar informationsflöde, interaktion och gemenskap inom utbildningsorganisationer.

Områden för utvecklingsarbete

3. Utveckling av digital infrastruktur

Målgrupp: utbildningsledning och experter,
undervisnings- och handledningspersonal och utvecklare

Syftet med att utveckla den digitala infrastrukturen är att uppnå interoperabilitet mellan informationssystem, optimera nätverksanslutningar och enheter, följa dataskydd och -säkerhet, uppfylla kraven i informationshanteringslagen samt säkerställa tillgängligheten för digitala tjänster.

Utvecklingsarbetet är kontinuerligt och utförs användar- och kundorienterat.

Detta tema erbjuder modeller och exempel på utveckling av den digitala infrastrukturen samt ger möjlighet att reflektera över hur man kan tillämpa de olika delarna av temat i det egna arbetet och stödja utvecklingen av den digitala infrastrukturen

2. Ledning och utveckling av personalens kompetens

Målgrupp: utbildningsledning och experter

Digitalt kunnig personal är en förutsättning för en konkurrenskraftig organisation. Den snabba utvecklingen inom digitaliseringen utmanar oss att effektivisera och göra personalens kompetenshantering och utvecklingsprocesser mer smidiga. Hur kan vi strategiskt utveckla den nödvändiga digitala kompetensen för att säkerställa att alla har tillräckliga färdigheter i sina arbetsuppgifter? Hur kan vi stödja arbetsplatshandledares digitala kompetens? Detta tema erbjuder modeller och exempel på hur man kan utveckla personalens digitala kompetens.

1. Ledning av digitalisering som en del av organisationens strategi, mål och uppgifter

Målgrupp: utbildningsledning och experter

Digitalisering utmanar utbildningen. Hur svarar yrkesutbildningen på riktlinjer och visioner för digitalisering inom utbildning och uppfostran? Har du vision och digitalt mod för att främja hela lärandegemenskapens förmåga att utnyttja digitaliseringen för att utveckla kompetenser och kunskaper för arbetslivets relevans och för att främja organisationers konkurrenskraft?

 

Detta tema erbjuder modeller och exempel för att identifiera möjligheterna med digitalisering samt för att utforma en digital strategi

kuvituskuva

3. Utveckling av digital infrastruktur

Målgrupp: utbildningsledning och experter,
undervisnings- och handledningspersonal och utvecklare

Syftet med att utveckla den digitala infrastrukturen är att uppnå interoperabilitet mellan informationssystem, optimera nätverksanslutningar och enheter, följa dataskydd och -säkerhet, uppfylla kraven i informationshanteringslagen samt säkerställa tillgängligheten för digitala tjänster.

Utvecklingsarbetet är kontinuerligt och utförs användar- och kundorienterat.

Detta tema erbjuder modeller och exempel på utveckling av den digitala infrastrukturen samt ger möjlighet att reflektera över hur man kan tillämpa de olika delarna av temat i det egna arbetet och stödja utvecklingen av den digitala infrastrukturen

Områden för utvecklingsarbete

5. Ledning av undervisning och lärande samt pedagogik

Målgrupp: utbildningsledning och experter, undervisnings- och handledningspersonal och utvecklare

Hur utnyttjas digitaliseringen och teknologins möjligheter i din egen organisation när det gäller undervisning och lärande?

Hur används teknologi på ett pedagogiskt meningsfullt sätt för att främja lärande? Hur samlas respons in om digitala pedagogiska lösningar? Hur tas behoven hos olika typer av sruderandei beaktande? Hur styrs användningen av egna enheter?

Det här temat erbjuder svar på de tidigare nämnda frågorna. Du får information och får bekanta dig med konkreta exempel på ledning inom digital pedagogik, insamling av respons, stöd och vägledning samt utnyttjande av egna enheter. Välkommen på en gemensam läranderesa!

6. Att utnyttja digitaliseringen för handledning och stöd samt för att följa framsteg inom lärandet

Målgrupp: utbildningsledning och experter, undervisnings- och handledningspersonal och utvecklare

Organisationer bör utnyttja digitaliseringens möjligheter för att genomföra stöd och vägledning för lärande, övervaka kompetensutveckling samt planera och genomföra bedömningar. Pedagogisk och handledningspersonal, studerande samt arbetslivet bör ha tillgång till verktyg för att få en översikt över utvecklingen av studerandes kompetens. Själv- och peerbedömning görs med hjälp av digitala verktyg. Åtgärder följs upp, utvärderas och utvecklas baserat på respons. Vet du vilken instans som främjar detta arbete i din organisation?

7. Säkerställande och utveckling av studerandes digitala kompetens

Målgrupp: undervisnings- och handledningspersonal & utvecklare

Hur stöds och övervakas utvecklingen av den kompetens som behövs för att studera online eller i arbetslivet? Inom detta tema på Kompetenscampus hittar du särskilt samlade bästa praxis och handlingsmodeller för undervisnings- och handledningspersonal för att säkerställa utvecklingen av studenters och arbetslivets digitala kompetens

Partner

8. Användning av digitalt innehåll som en del av undervisning och lärande

Målgrupp: undervisnings- och handledningspersonal och utvecklare

Institutionens digitala verksamhetskultur byggs av en fungerande enhets- och programvarumiljö, bra digitala pedagogiska metoder samt högkvalitativa digitala resurser. Fungerande inköpsprocesser för resurser, definiering av kvalitetskriterier och hantering av upphovsrätt bidrar till kostnadseffektivitet, kvalitet och likvärdighet. Vet du hur och utifrån vilka kriterier era digitala resurser förvärvas? Det finns verktyg för lärare, skolledare och tjänsteleverantörer inom supporttjänster för detta ämne