top of page

Utvärdera situationen med det digitala pedagogiska ledarskapet i din organisation


Nu när du kort har bekantat dig med pedagogiskt ledarskap i den digitala eran, sök upp din organisations strategi samt en pedagogisk och/eller digital pedagogisk plan eller strategi som kompletterar den.


Utvärdera läget med det digitala pedagogiska ledarskapet i din organisation genom att svara på följande påståenden med ja eller nej:


 1. Vi har en vision för användningen av digitala teknologier för att främja lärandet. [ja-nej]


 2. Vi har en strategi eller handlingsplan som stöder uppnåendet av visionen, där mål, åtgärder, resurser och tidsscheman för utvecklingen av digitala pedagogiska metoder beskrivs. [ja-nej]


 3. Vi har handlingsmodeller för hur undervisningspersonalen uppmuntras, handleds och stöds för att utveckla sina egna digitala pedagogiska färdigheter. [ja-nej]

 4. Vi har handlingsmodeller för hur undervisningspersonalen uppmuntras, handleds och stöds för att aktivt använda digital teknologi i sin undervisning. [ja-nej]

 5. Vi har handlingsmodeller för hur undervisningspersonalen uppmuntras, vägleds och stöds för att dra nytta av varandras kompetens. [ja-nej]

 6. Vi främjar utvecklingen av olika lärmiljöer så att digitaliseringens möjligheter tas i full användning, samtidigt som olika studerandes förutsättningar och stödbehov beaktas. [ja-nej]

 7. Vi använder systematiska metoder för att handleda och erbjuda stöd för studerandes lärande. [ja-nej]

 8. Vi har lämplig infrastruktur, utrustning, programvara och stödsystem. [ja-nej]

 9. Vi kan analysera effekterna av digitala pedagogiska metoder på studerandes prestationer och undervisningens kvalitet. [ja-nej]

 10. Vi kan göra nödvändiga förändringar och förbättringar av den digitala pedagogiken baserat på analysen. [ja-nej]

 11. Systematisk utvärdering och uppföljning bygger på studeranderespons och information från lärandeanalytik, samt eventuell annan information som samlas in om lärande och undervisning. [ja-nej]

 12. Vi uppmuntrar till digitala pedagogiska innovationer och kontinuerligt utvecklar vår verksamhet. [ja-nej]

 13. Vi följer utvecklingen inom området samt nya trender, undersöker och testar nya pedagogiska metoder och teknologiska lösningar. [ja-nej]

 14. Vi uppmuntrar lärare och andra aktörer att prova och dela med sig av bästa praxis både inom och utanför vår organisation. [ja-nej]


Pedagogiskt ledarskap i den digitala tiden

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page