top of page

Pedagogiskt ledarskap i den digitala tiden


  • Hur utnyttjar din egen organisation de möjligheter som digitalisering och teknik erbjuder i undervisning och lärande?

  • Hur används teknik på ett pedagogiskt meningsfullt sätt för att främja lärande?

  • Hur har olika studerandes behov beaktats?


Om ovanstående frågor är bekanta för dig, har du redan tagit de första stegen i den underbara världen av pedagogiskt ledarskap. I praktiken har alla som arbetar inom utbildning en egen förståelse för digital pedagogisk ledning och det är inte lätt att hitta en tydlig definition eller beskrivning. Välkommen att lära dig mer om pedagogisk ledning i den digitala tiden – vad handlar det om och vad innehåller det?


 

Läs på TAKK:s blogg hur ALADIN-projektet med öppna, högkvalitativa digitala läromedel koordinerat av TTS Työtehoseura främjade ambitiösa digitala projekt inom utbildningssektorn och förberedde för distansutbildningen av coronapandemin som startade 2020. Läs mer på TAKKs blogg. på finska


 

Grundläggande frågor


Vad pratar vi om när vi pratar om digital pedagogisk ledning?


Pedagogiskt ledarskap i den digitala tiden innebär att göra upp (digitala) pedagogiska principer, handleda arbetssätt och systematiskt utveckla dem i den egna organisationen. Det främjar ett lämpligt utnyttjande av digitaliseringens möjligheter inom yrkesutbildningen, särskilt inom undervisning och lärande, för att förvärva kunnande som saknas genom att ta hänsyn till olika studerandes behov.


Numera pratas det mer och mer om studerandeorienterad användning av digital teknik och dess utveckling i lärande och undervisning. Målet är att erbjuda mångsidiga och effektiva lärandeupplevelser till de som utbildar sig till yrket och samtidigt säkerställa kvaliteten och uppdateringen av undervisningen i en digital miljö.

 

Vad kräver digital pedagogisk ledning?


Digital pedagogisk ledning kräver att din organisation förstår hur digital teknik, eller mer allmänt, digitalisering, påverkar lärande och undervisning inom yrket. Din organisation bör också ha information om de möjligheter som olika digitala plattformar, applikationer och verktyg erbjuder. Dessutom behövs engagemang från både ledning och personal och experters förmåga att samarbeta sömlöst mellan olika aktörer både inom organisationen och mellan olika organisationer.

 

Vad garanterar framgång?


Om du vill bli framgångsrik inom digital pedagogisk ledning, se till att din organisation har tagit hänsyn till följande frågor och verksamhetsmodeller:

  1. Digital pedagogisk vision och strategi : Som anordnare av yrkesutbildning har vi en vision för användningen av digital teknik för att främja lärande, och en strategi eller handlingsplan som stödjer förverkligandet av denna vision, som förutom målen beskriver åtgärder, resurser och scheman för utveckling av digitala pedagogiska praktiker. Allt handlar om strategisk planering.


  2. Lärarkårens kompetens : Som anordnare av yrkesutbildningar har vi verksamhetsmodeller för hur man kan inspirera, handleda och stödja lärarkåren att utveckla sin egen digitala pedagogiska kompetens och aktivt använda digital teknik i den egna undervisningen och ta tillvara varandras kompetens.


  3. Utveckling av lärmiljöer : Som utbildningsanordnare främjar vi utvecklingen av olika lärmiljöer på ett sådant sätt att digitaliseringens möjligheter utnyttjas fullt ut samtidigt som man tar hänsyn till olika studerandes förmåga och stödbehov. Systematiska metoder används för att vägleda studerandes lärande och ge stöd. Dessutom har vår organisation lämplig infrastruktur, utrustning och mjukvara samt stödsystem.


  4. Utvärdering och uppföljning : Som anordnare av yrkesutbildning kan vi analysera effekterna av digitala pedagogiska praktiker på läranderesultat och undervisningens kvalitet å ena sidan, och att göra nödvändiga förändringar och förbättringar å andra sidan. Systematisk utvärdering och uppföljning baseras vanligtvis på respons på lärandet och information som produceras av lärandeanalyser, samt eventuellt annan information som samlas in om lärande och undervisning.


  5. Innovation och utveckling : Som anordnare av yrkesutbildningar uppmuntras vi att göra digitala pedagogiska innovationer och ständigt utveckla vår verksamhet. Vi följer med utvecklingen av området och nya trender, forskar och experimenterar med nya pedagogiska tillvägagångssätt och tekniska lösningar, och uppmuntrar lärare och andra operatörer att experimentera och dela bästa praxis både inom och utanför vår organisation.


Källa: OpenAI (2023). ChatGPT https://chat.openai.com/chat 

Uppdaterad: 9 april 2024

skapad av: Jatta Herranen, Miia Mäentausta


Pedagogiskt ledarskap i den digitala tiden

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page