top of page

Stöd och handledning i digitala miljöer


Det här temat handlar om hur undervisnings- och handledningsplanering tar hänsyn till det stöd och den handledning som alla studerande behöver i en digital miljö. Här introducerar vi hur man kartlägger organisationens förmåga att mer kvalitativt dra nytta av digitaliseringen. 


 

Grundläggande frågor


I innehållet finns en checklista som som kan användas för att kartlägga din organisations digitala kapacitet och hjälper dig att utveckla den för att bli mer effektiv.


I presentationen av undervisningsrådet Minna Taivassalo från Utbildningsstyrelsen i lyfts det fram hur man möjliggör flexibla, jämlika och högkvalitativa gemensamma möjligheter för alla. Målet är att pedagogiskt meningsfullt utnyttja olika digitala lösningar för att handleda olika studerandes inlärningsprocess i olika miljöer.


Centrala områden för utveckling för att uppnå detta mål är:

  • Utveckling av utbildningstjänster och produktutbud med avseende på platsoberoende tillgång.


  • Att beakta olika aspekter av jämlikhet och tillgänglighet.


  • Stödja digital närvaro, interaktion och delaktighet.


  • Ändamålsenligt utnyttjande av lärningsdata och lärandeanalytik samt artificiell intelligens.


  • Kunskap om fysisk och psykisk hälsa och säkerhet i olika lärmiljöer.


  • God handledning är till för alla studerande, och handledningen genomförs i samarbete mellan dem som arbetar i undervisningsmiljön    Utbildningsstyrelsen har utarbetat kriterier för god handledning som fungerar som riktlinjer för alla utbildningsanordnare, inklusive chefer och lärare, när de planerar och genomför handledning i läroanstalter.


 

Uppdaterad 9.4.2024

Skapad av Jouko Ignatius


Stöd och handledning i digitala miljöer

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page