top of page

Digitalisering i lärandeprocessen - grundläggande frågor


Organisationen bör använda digitaliseringens möjligheter mångsidigt i lärandestöd och handledning, vid uppföljning av kompetensutveckling samt vid utformning och genomförande av yrkesprov. Undervisnings- och handledningspersonal samt studerande och företrädare för arbetslivet ska ha verktyg till sitt förfogande, som kan användas för att till exempel få en nulägesbild av utvecklingen av studerandes kompetens. Handledning och respons ges och tas emot via flera kanaler enligt vad läraren och studerande kommit överens om. Praxis följs upp, utvärderas och utvecklas utifrån den respons som erhålls.


Allt börjar från PUK!

PUK-processen har fem områden:

  1. handledning av lärande,

  2. uppföljning av kompetensutvecklingen,

  3. respons,

  4. stödja och

  5. bedöma.

 

De bildar en kontinuitet som interagerar med varandra. Exempelvis kan uppföljning av kompetensutveckling påverka stödinsatser och efter bedömningen kan studerande behöva handledning.


Härefter diskuteras PUK-processen ur digitaliseringssynpunkt. Målet är att ge lärare och handledare idéer och exempel på hur digitalisering kan användas inom olika delar av PUK-processen. Några fallstudier på hur digitalisering kan utnyttjas i dessa olika faser har tagits fram för detta ämne.


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av Riitta Eskola


Digitalisering i lärandeprocessen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page