top of page

Ofta ställda frågor


Vad är nyttan av kvalitetskriterier?

Kvalitetskriterierna stödjer producenten av online-lärande att säkerställa högkvalitativ genomförande av online-lärande och jämlik undervisning. Kvalitetskriterierna har tagit hänsyn till gällande lagar och förordningar om till exempel tillgänglighet som påverkar implementeringar online.


Vem riktar sig kvalitetskriterierna till?

Direkt för personer som genomför nätstudier för att stödja planering och genomförande och för ledning av läroanstalter för att förstå nätstudieprocessen, resurser arbetstid och fatta köpbeslut.


Vad är ett pedagogiskt manus?

Ett pedagogiskt manus är en studieplan för nätstudier, vanligtvis visuell, som fungerar som en ram för studiernas framsteg. Manuskriptet definierar målgrupp, mål för kunnande, tidtabell, metoder för genomförande, utvärdering, material och lärandeuppgifter samt lärmetoder.


Hur säkerställs förverkligandet av användningen av kvalitetskriterierna?

Läroanstalten ska ha en definierad process och praktiska handlingar med vars hjälp kvalitetskriterierna förverkligas.


Varför är anvisningar viktig vid upphandling av digitalt läromedel?

Anvisning och upphandling ger tydliga riktlinjer för hur läromedel skaffas, vilka kriterier de ska uppfylla samt hur deras kvalitet, användbarhet och tillgänglighet utvärderas.


Vilka är fördelarna med att samla information om läromedel och applikationslicenser?

Sammanställning av information möjliggör ett effektivt utnyttjande av förvärvade resurser, hjälper till att undvika dubbelarbete och ger information om nya anskaffningar. Dessutom underlättar det hanteringen av licenser och säkerställer att allt läromedel och program används lagligt.


Vilket är lärarens ansvar och roll i upphandlingsprocessen?

Läraren ser till att det läromedel som används hjälper studerande att uppnå en kunskapsbas som uppfyller kraven på yrkesskicklighet enligt examensgrunderna, oavsett hur utbildningen genomförs. Läraren måste förstå upphandlingskriterierna och -anvisningarna för att kunna göra lämpliga och kostnadseffektiva förslag på upphandling av läromedel.


Digitalt läromedel

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page