top of page

Artificiell intelligens i undervisning och lärande


Artificiell intelligens har betydande potential att förbättra effektiviteten i yrkesutbildningen på många nivåer. Det kan hjälpa till att spåra studerandes framsteg i realtid, ge personlig respons och stöd och automatisera rutinuppgifter , vilket ger lärarna mer tid att fokusera på studerande.


AI-baserade system kan samla in och analysera stora mängder data om studerandes prestationer, lärstilar och svagheter. Denna data kan användas för att identifiera de studerande som behöver mer stöd och erbjuda dem snabb och individuell hjälp. AI kan också automatisera uppgifter som att betygsätta uppgifter och ge respons, vilket frigör lärares tid för studerande.


Med hjälp av artificiell intelligens kan yrkesutbildningen utvärderas mer effektivt . AI-baserade system kan analysera studerandes respons, prestations- och sysselsättningsstatistik och ge lärare och utbildningsanordnare information om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Med hjälp av denna information kan beslut baserade på information fattas för att förbättra undervisning och lärande.


Införandet av artificiell intelligens i yrkesutbildningen är fortfarande i ett tidigt skede, men potentialen är enorm. Artificiell intelligens kan göra yrkesutbildningen mer effektiv och den kan bidra till att alla studerande får den kompetens och kunskap de behöver för att lyckas i arbetslivet.


 

År 2024 kommer den Utbildningsstyrelsen och Undervisnings- och kulturministeriet att publicera rekommendationer för användningen av artificiell intelligens i småbarnsundervisning, grundläggande utbildning, fria bildningen och på andra stadiet.


Kolla in rekommendationerna här!


 

UNESCO har övervakat de negativa effekterna av artificiell intelligens på utbildning som en del av sitt progosticeringsuppdrag de senaste åren och har utfärdat riktlinjer för både politik och praktik. I synnerhet ger Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education , som antogs 2019, ges riktlinjer och rekommendationer om användningen av artificiell intelligensteknologi för att uppnå målen med Koulutus 2030. Maskiner kan inte ersätta lärare, men det är avgörande att "se över och dynamiskt definiera lärarroller och nödvändiga färdigheter i samband med lärarpolitik, stärka lärarutbildningsinstitutioner och utveckla lämpliga utvecklingsprogram för att göra det möjligt för lärare att arbeta effektivt i AI-aktiverade utbildningsmiljöer ."

(Källa: Artificiell intelligens kompetensramar för skolbarn och lärare | UNESCO )


UNESCOs mål är


  • Ramverket för lärares kompetens inom artificiell intelligens definierar de kunskaper, färdigheter och attityder som lärare bör ha för att förstå artificiell intelligensens roller i utbildningen och för att använda artificiell intelligens i sina undervisningsmetoder etiskt och effektivt.

  • Kompetensramverket för artificiell intelligens för studerande uttrycker de kunskaper, färdigheter och attityder som studerande bör tillägna sig för att förstå artificiell intelligens och aktivt delta i den på ett säkert och meningsfullt sätt i utbildningen och utanför utbildnningen.Båda ramverken styrs av principer för mänskliga rättigheter och behovet av att skydda mänsklig värdighet och integritet och stärka människors handlingsfrihet.


 

Inspelningar från utbildningar (på finska)


17.4.2024 inspelning av copilot utbildning 

Uppdaterad: 9 april 2024

Skapad av Miia Mäentausta, Sanni Suominen, Minna Haasio

Artificiell intelligens i utbildningsverksamhet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page