top of pageEtiken kring artificiell intelligens


De viktigaste frågorna inom etiken kring artificiell intelligens är rättvisa och icke-diskriminering, transparens och ansvarsskyldighet, integritets- och dataskydd samt säkerhet och ansvar. AI-system måste vara rättvisa och icke-diskriminerande, människor måste kunna förstå hur de fattar beslut, information måste samlas in och användas på ett ansvarsfullt sätt och med respekt för integritet. AI-system måste vara säkra och deras utvecklare och användare måste hållas ansvariga för skadan de orsakar.


Det är viktigt att utveckla tydliga etiska principer som styr utvecklingen och användningen av artificiell intelligens. Teknik kan användas för att utveckla lösningar som hjälper till att säkerställa rättvisa, transparens och säkerhet för artificiell intelligens. Det är också viktigt att människor förstår innebörden av AI-etik och vet hur man identifierar etiska frågor relaterade till AI. För detta behövs utbildning och kommunikation för alla samhällssektorer.


Etiken kring artificiell intelligens är ett komplext och ett områden som utvecklas ständigt. Det är viktigt att vi fortsätter att ha en öppen och kritisk diskussion om de etiska aspekterna av AI för att säkerställa att AI används ansvarsfullt och till mänsklighetens bästa.


Finansministeriets webbplats " Etiska riktlinjer för artificiell intelligens " ( (https://vm.fi/tekoalyn-eettinen-ohjeistus)


Se en presentation om artificiell intelligens etik (pp-presentation, Google Drive, på finska)

 

Etikkurs i artificiell intelligens


Bekanta dig med kursen " Etik för artificiell intelligens " vid Helsingfors universitet (på finska).


Den är avsedd för alla som är intresserade av de etiska aspekterna av artificiell intelligens. Vi vill hjälpa människor att förstå vad AI-etik är. Vi diskuterar också vad som kan och inte kan göras för att utveckla AI på ett mer etiskt hållbart sätt. Dessutom tittar vi på hur artificiell intelligens ska bemötas ur etisk synvinkel. 

Uppdaterad: 9 april 2024

Skapad av Päivi Nummenranta, Miia Mäentausta, Alice Heinävehmas


Artificiell intelligens i utbildningsverksamhet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page