top of page

Organisationens informationsledning


Kunskap är makt och också en del av en organisations immateriella kapital. Informationsledning är en process genom vilken information samlas in, modifieras och lagras i ett högkvalitativt, lättillgängligt och lämpligt format, så att den kan förfinas, analyseras och utnyttjas på ett målmedvetet och systematiskt sätt för att stödja aktörers beslutsfattande. på olika nivåer.


 

Grundläggande frågor


Informationsledning är ett komplext ledningsperspektiv som kombinerar olika dimensioner. Informationsledning kan grovt delas in i ledning av information och leda genom information.

I ett nötskal säkerställer ledning av information att kunskap produceras, hanteras, lagras och görs tillgänglig för användning och att den nödvändiga tekniska infrastrukturen finns för detta.

Leda genom information bestämmer å andra sidan den nödvändiga informationen (informationsbehov, mått) och operativa metoder för informationsledning (processer och verksamhetsmodeller). Dessutom är att leda genom information kultur och kompetens i organisationen kopplade till ledning med kunskap. Ledning genom information säkerställer därför att den kunskapsbas som behövs för kunskapsledning finns tillgänglig , så att information kan användas för att stödja verksamheten.

Hantering av informationsledning ger riktning och struktur åt utvecklingen av informationsledningen. Att övergå till en operativ kultur för ledning med information kräver att visionen och strategin uppdateras så att informationsledningen tydligt återspeglas i visionens mål och strategin definierar medlen och åtgärderna för att uppnå visionen. Att hantera informationsledning innebär en långsiktig, systematisk och omfattande utveckling av informationsledningens mognad och förmåga mot det av organisationen definierade målläget för informationsledning.

Verksamhetsmodell för informationsledning


Målet med informationsledningsprocessen är att säkerställa att rätt information når rätt personer vid rätt tidpunkt förvaltningsmässigt, så att de vet vad de ska göra med informationen och hur informationen ska användas. Organisationen bör definiera och beskriva och kommunicera en tydlig verksamhetsmodell:

  • När vilken information produceras, av vem och i vilket syfte

  • Vilken information som rapporteras och delas, när och till vem samt hur och i vilka situationer

  • Hur information diskuteras, hur den används och hur den ageras

  • Organisationen har tydliga handlingsmodeller nödvändiga för intervention, uppmuntran och stödåtgärder för att reagera på resultat som avviker från målen

  • Informationsledningens ansvar och roller är kända: vem du ska vända dig till om du behöver hjälp med informationsledning

Information har bara värde när den leder till handling. Därför är ett viktigt steg i verksamhetsmodellen för att hantera information hur man får informationen att fungera!

Källa: Projektet Informationsledning (Tieto-osaava-hanke) 

Träna i en VR-miljö!


Vilken typ av digital kompetens har din organisation? Vet du vad ett digitalt landskap är eller hur man bygger ett?

Eller vilka digitala verktyg kan användas för att aktivera studerande eller samla in respons?
Gå till lobbyn i VR-miljön här!


Få tillgång till alla aktiviteter i VR-miljön 

Uppdaterad: 8 april 2024

Skapad av Heli Huotari, Juha Ahola,


Informationsledning

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page