top of page

Kompetensutveckling


God digital kompetens innebär bättre utbildningskvalitet, en uppdaterad och trovärdig utbildningsanordnare, tillgänglighet, effektivitet, ekonomi, hållbar utveckling, medborgerlig kompetens.

Digital expertis ger oss fördelar, ansvar och säkerhet.


Digital kompetens är en viktig arbetslivskompetens och arbetsgivaren ska också möjliggöra för anställda att ha aktuell kompetens. Digital kompetens är också viktig för att behålla konkurrenskraften, förbättra arbetseffektiviteten och hitta innovativa digitala lösningar. Ur arbetsgivarens synvinkel bidrar den mångsidiga och systematiska utvecklingen av digital kompetens till att skapa en bra arbetsplats.


 

Fallstudie Avhandling om konkurrensfördel med ledning av strategisk digital kompetens


Avhandlingen undersöker hur målorganisationens digitala kompetens hanteras och hur den kan utvecklas ur perspektivet att förbättra konkurrenskraften. Syftet med forskningen är att ta reda på hur digital kompetens hanteras som en del av strategisk ledning av kompetens och hur digital ledning av kompetens främjar organisationens konkurrenskraft. Målet med arbetet var att förse de i målorganisationens ledning och chefspositioner med information om digital ledning av kompetens som en del av företagets framgångsfaktorer, det aktuella läget för målorganisationens digitala kompetensledning samt att erbjuda konkreta utvecklingsförslag, som kan tas ibruk snabbt och enkelt. Arbetet introducerar även definitionen av digital kompetens.


Bekanta dig med avhandlingen. (på finska)


 

Fallstudie Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK


TAKK har aktivt utvecklat sin personals digitala kompetens med hjälp av PUK-stigmodellen. "Riktlinjerna för personalens utvecklingsstig har skapats för flera år sedan, när TAKK började satsa på personalens digitala kompetens med hjälp av digitala projekt."


Läs blogginläggen hur digital kompetens utvecklas systematiskt och hur utvecklingssamtal stödjer utvecklingen av digital kompetens?

Vilken roll har ledningen i detta? På finska


Kuinka onnistua kasvattamaan henkilöstön digiosaamista? - TAKKin blogi 

HOKS-polku vie kohti digiosaamista - TAKKin blogi 


 

70-20-10-modellen för kontinuerligt lärande


70-20-10-modellen beskriver modellen för kontinuerligt lärande i arbetslivet.

Lärande är mest effektivt när det sker genom arbete. Enligt modellen tillägnar sig en person 70 % av sitt lärande i arbetslivet genom erfarenhet, t.ex. när man löser problem, 20 % av lärandet sker genom interaktion och respons från andra människor och 10 % av lärandet sker genom formell utbildning och handledning. Enligt en undersökning (2023) som genomförts för nätverket i projektet Digikunnig (digiosaava.fi) är de viktigaste förutsättningarna för kompetensutveckling, enligt respondenterna, tillräcklig tid, tillräcklig utbildning, högkvalitativt material och samarbete samt funktionell utrustning.


Presentation av modellen 70-20-10 (på finska)


I utvecklingen av digital kompetens kan en personlig digital kompetensstig dras upp, där utvecklingsmål sätts på en tidslinje och med vilken kompetensutvecklingen kan följas.


Utveckling av personalens kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page