top of page

Vanligt förekommande frågor


Hur kan organisationen bäst identifiera och förstå digitaliseringens möjligheter?

Organisationens anställda kan genomföra en PESTLE-analys av arbetsmiljön och en övning för scenarioplanering.


Hur kan man skapa en bild av arbetsmiljön?

Exempelvis genom att använda PESTLE-analysen eller en SWOT/TOWS-kartläggning (fördjupad).


Hur går man från en bild av arbetsmiljön till att formulera strategi?

Ett exempel är att genomföra en workshop för att definiera olika framtida scenarier (scenarioworkshop).


Hur kan organisationen tillsammans kartlägga digitaliseringen ur olika perspektiv?

Man kan använda en workshopmodell med digitala utbildningskort och genom att använda en digital strategimodell/digital blomma för att inkludera olika perspektiv.


Måste organisationen utarbeta en separat digital strategi?

Inte nödvändigtvis, det kan också vara en del av en strategi, se digital strategi innehållsförteckning/övning.


Hur kan digitalisering föras in i strategin?

Det kan ses som en förändringsfaktor i omvärlden, ett strategiskt mål eller ett utvecklingsfokus. Digitaliseringen förändrar i alla fall ledning, verksamhetskultur och organisations förmågor, se digital strategi innehållsförteckning/övning.


Hur kan organisationen systematiskt följa och utvärdera realiseringen av digitaliseringens strategiska mål?

Vanliga verksamhetsmodeller för självvärdering i yrkesutbildningen är självvärdering av mognadsnivån för samverkan och självvärdering av UKM:s digitala förmågor.


Hur utvärderas förverkligandet av digitaliseringens strategiska mål?

Digitaliseringens strategiska mål kan utvärderas som en del av förverkligandet av strategiska mål eller med modeller för självvärdering som orienterar sig mot digitalisering.


Digitalisering i strategin

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page